Reklama

Může pacient odmítnout navrhovanou léčbu?

Lékař smí pacientovi poskytnout zdravotní služby v případě, že s nimi pacient souhlasí, jedná se o tzv. svobodný a informovaný souhlas. V případě, že pacient s léčbou nesouhlasí, má ze zákona právo ji odmítnout. Výjimku tvoří případy, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu. Za nezletilého pacienta rozhoduje zákonný zástupce a za pacienta s omezenou svéprávností soudem určená osoba (opatrovník).

Práva a povinnosti pacienta a poskytovatele zdravotních služeb stanovuje zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.).

 

Než se však pacient rozhodne, že chce léčbu odmítnout, musí ho lékař srozumitelně informovat o jeho zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Svobodný souhlas znamená, že ho pacient lékaři sdělil bez jakéhokoli nátlaku.

 

Reklama

Negativní revers

V případě, že se pacient rozhodne léčbu odmítnout, jsou mu lékařem opakovaně podány informace o jeho zdravotním stavu a důsledcích takového rozhodnutí (viz výše). Pokud i nadále pacient odmítá vyslovit souhlas s léčbou (tzn. léčbu odmítá) a nejde o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, vyžádá si lékař písemné prohlášení, tzv. negativní revers. Toto prohlášení musí být vždy v písemné formě (nikdy v ústní) a stává se součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Podepsáním negativního reversu pacient přijímá všechny následky, které vyplývají z odmítnutí léčby.

 

Odvolání souhlasu

Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat, a to kdykoli – tzn. i v průběhu léčby. Toto odvolání také musí být v písemné podobě a rovněž se stává součástí zdravotnické dokumentace. Odvolání souhlasu však není možné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.

 

Nemožnost vyjádřit souhlas

Může také nastat situace, kdy pacientův zdravotní stav nedovoluje vyjádření souhlasu, odvolání souhlasu nebo vyslovení nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb. V takovém případě zaznamená zdravotnický pracovník do zdravotnické dokumentace nepochybný projev vůle pacienta. Tzn. uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil, a zároveň zaznamená zdravotní důvody, které pacientovi brání ve vyjádření.

 

Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP

Reklama

Komentáře

Reklama