Reklama

Platba u lékaře za vystavení zprávy o odmítnutí pacienta je nezákonná

Lékař není oprávněn požadovat poplatek za vydání písemné zprávy o odmítnutí přijetí pacienta do péče. Povinnost lékaře jakožto poskytovatele zdravotních služeb vydat v případě odmítnutí pacienta písemnou zprávu, ve které bude uveden důvod odmítnutí, vyplývá přímo ze zákona o zdravotních službách. Pacienta může odmítnout jen z důvodů, které jsou v zákoně jmenovitě uvedeny.

Ustanovení § 48 zákona o zdravotních službách vychází z principů svobodné volby poskytovatele pacientem na jedné straně a povinnosti poskytovatele přijmout pacienta do péče na straně druhé, přičemž poskytovatel má možnost pacienta odmítnout jen z důvodů, které jsou v zákoně jmenovitě uvedeny. Poskytovatel, který má smlouvu s pacientovou zdravotní pojišťovnou a kterého si pacient zvolil, ho může odmítnout přijmout do péče, pokud by tím bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo pokud jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým. Dalším důvodem může být – ale jen u praktických lékařů – že by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala výkon návštěvní služby.

Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče sice posuzuje poskytovatel, ale právě povinnost vydání písemné zprávy spolu s uvedením důvodu odmítnutí má mj. zajistit, že poskytovatelé budou odmítat pacienty pouze ze zákonných důvodů, jejichž existenci by měli být schopni prokázat.

Poskytovatel je povinen vydat písemnou zprávu při odmítnutí přijetí pacienta do péče automaticky už jen na základě té skutečnosti, že dochází k odmítnutí. Zpoplatnění zprávy proto nemá žádnou oporu v zákoně a stanovení poplatku nebo jiných podmínek, kterými by došlo k podmínění vydání zprávy poskytovatelem, by mohlo být vyhodnoceno jako přestupek.

Jelikož je požadavek na úhradu poplatku za vydání zprávy neoprávněný, může pacient případně požadovat po poskytovateli jeho vrácení. Nejenom za tímto účelem doporučujeme při veškerých hotovostních platbách požádat poskytovatele o vystavení dokladu o poskytnutí služby, který musí obsahovat datum poskytnutí služby, označení služby, cenu a údaje o poskytovateli. Bez takového dokladu je totiž později téměř nemožné prokázat realizaci platby a její účel.

Reklama

Vlastimil Sršeň - tiskový mluvčí VZP

Reklama

Komentáře

Reklama