Reklama

Problematika náhrady škody na zdraví

V minulém úvodním článku na tématiku náhrady škody na zdraví jsme si vymezili, že v případě snahy získat adekvátní odškodnění za způsobenou újmu na zdraví při chybném lékařském zákroku, budeme muset vyhledat právního odborníka, který má detailní znalosti právní tématiky náhrady škody na zdraví.

Budeme-li si vymezovat právní základ otázky náhrady škody na zdraví následkem nesprávně provedeného operačního zákroku, musíme naplnit čtyři předpoklady. Prvním z nich je škodná událost, kterou u nesprávně provedené operace reprezentuje protiprávní jednání lékaře v průběhu operace. Pod tímto vymezením si lze především představit non lege artis operaci. Pacient má právo, aby operace byla provedena na náležité odborné úrovni. Neposkytnutí důležitého léku, „zanechání“ hodinek v pacientovi, odstranění jiné ledviny tento požadavek jistě nesplňuje. Hledisko lege artis provedení operace je v rámci soudního sporu prokazováno většinou znaleckým posudkem.

Druhým předpokladem je vznik škody. Tímto se rozumí újma na zdraví, pod kterou si můžeme představit invaliditu, amputaci končetiny, která nemusela nastat, slepotu apod. Škoda může být nemajetkového charakteru, tedy dle současné právní úpravy odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění nebo majetkového charakteru, tedy např. náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada za ztrátu na důchodu nebo účelné náklady spojené s léčením.

Třetí předpoklad, který je velmi významný, představuje otázka splnění příčinné souvislosti mezi non lege artis operací a vznikem škody. Ačkoliv český právní řád příčinnou souvislost přímo nedefinuje, rozhodovací praxe soudů stanovila, že příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody musí být postavena najisto, tedy na pomyslných ?100 %. V medicínskoprávních kauzách může být splnění tohoto předpokladu někdy velmi složité. Již Ústavní soud se vyjádřil, že přístup prokazování příčinné souvislosti najisto v medicínskoprávních kauzách je nereálný a obecným soudům nic nebrání k přehodnocení tohoto postupu. Avšak tento právní názor byl Ústavním soudem vysloven nad rámec meritorního rozhodnutí, tedy pro soudy nižších instancí bez závazného aplikačního dopadu.

Čtvrtým předpokladem je zavinění, a to ve formě úmyslu nebo nedbalosti. V případech nesprávně provedené operace nebo pochybení lékaře postačí nevědomá nedbalost. Na právníkovi zastupujícího poškozeného pacienta je tedy kladen značný důraz na precizní přípravu k soudnímu jednání a prokázání jednotlivých předpokladů pro náhradu škody na zdraví.  

Reklama

V příštím článku se zaměříme na otázku, která bude poškozené pacienty nejvíce zajímat. A to otázka výše odškodnění, která je přiznávána českými soudy.

Mgr. Petr Budzinski, advokát
partner KLB Legal, s.r.o.

Reklama

Komentáře

sakra, když už… (Út, 15. 7. 2014 - 08:07)
nemůžete to dát alespoň nějaké gramotné osobě ke korektuře?!
richard kuba (Po, 20. 10. 2014 - 18:10)
www.podanaruka.cz
Roman Semora (Čt, 16. 3. 2017 - 21:03)
Advokátní kancelář Mgr. Mariana Pavlova - http://www.akhk.cz
Reklama