Reklama

Správné držení těla a testy zdravých zad

Je třeba se soustředěně starat o správné držení těla. Stále zřetelněji se totiž ukazuje, že ovlivňuje i náš zdravotní stav. Kineziologové dokonce tvrdí, že pro pohybové funkce je rozhodující kvalitní fungování posturálního systému udržujícího jednotlivé části těla ve správném postavení. Proto bychom pro mládež i dospělé doporučovali, aby sledovali stav svého podpůrně pohybového aparátu.

Postojové standardy

V minulosti se často používaly postojové standardy pro chlapce a dívky podle Kleina, Thomase a Mayera (1948). Jsou to vzory různých typů držení těla s upřesňujícím popisem, podle nichž můžeme posuzovat a zařazovat držení těla školní mládeže.

Výtečné držení:
1. Hlava vzpřímená, brada zatažená.
2. Hrudník vypjat, sternum je nejvíce prominující část těla.
3. Břicho zatažené, oploštěné.
4. Zakřivení páteře v normálních hranicích.
5. Boky, taile a trojúhelníky thorakobrachiální souměrné, lopatky neodstávají, obrys ramen ve stejné výši.

Dobré držení:
1. Hlava lehce nachýlená dopředu.
2. Hrudník lehce oploštěný.
3. Dolní část břicha zatažena. ale ne plochá.
4. Zakřivení páteře lehce zvětšené nebo oploštěné.
5. Lopatky lehce odstávají nebo souměrnost obrysu ramen lehce porušená.

Reklama

Chabé držení:
1. Hlava skloněná dopředu nebo zakloněná.
2. Hrudník plochý.
3. Břicho chabé a tvoří nejvíce prominující část těla.
4. Zakřivení páteře zvětšené nebo oploštěné.
5. Lopatky odstávají, nestejná výše ramen, lehká boční úchylka páteře, bok mírně vystupuje, trojúhelníky thorakobrachiální mírně asymetrické.

Špatné držení:
1. Hlava značně skloněná.
2. Hrudník vpadlý.
3. Břicho zcela ochablé a prominuje dopředu.
4. Zakřivení páteře zvětšené nebo oploštěné.
5. Lopatky značně odstávají, ramena zřetelně nestejná, značná boční úchylka páteře, bok zřetelně vystupuje, trojúhelníky thorakobrachiální zřetelně asymetrické.

 

Test pro výdrž ve správném postoji podle Matthiase

 

     .
 

Test je využíván pro posuzování chyb a slabostí v držení těla u dětí školního věku (viz Bös et al., 1991).

Dítě je vyzváno, aby nejméně 30 sekund stálo vzpřímeně s předpaženými pažemi. Při správném držení těla by se postoj neměl výrazněji měnit. Změny ukazující na chybné držení těla se projevují především posunem pánve, zvětšováním lordózy a přemísťováním trupu vzad. Je zřejmé, že jde jen o přibližné posouzení. Nedá se předpokládat dosahování srovnatelných výsledků.

Testy zdravých zad

Tento soubor testů používají vedle tělovýchovných odborníků také lékaři a terapeuti k diagnóze potíží se zády (Corbin, Lindsey, 1994). Jednotlivé testy nás také informují o prohřešcích v celkovém držení těla a svalových disbalancích.
Pomůcky
Stůl, koberec nebo podložka na cvičení, volná stěna.

Popis
Testování se provádí ve dvojicích. Pokud se testů účastní nezkušené osoby, musí je přerušit, jakmile pohyby působí bolest nebo znecitlivění, pálení v zádech, kyčlích či v nohou. Pokud dochází k takovým pocitům, je to podnět k návštěvě lékaře. Ten, kdo provádí s partnerem cvičení, musí projevit maximální míru opatrnosti při vyvíjení síly. Je třeba poslouchat partnera a vyžadovat jeho zpětnou informaci.

Úspěšně provedené cvičení se hodnotí 1 bodem, neprovedení 0 bodů.

? Zády ke stěně
Testovaný si stoupne ke stěně tak, aby se dotýkal patami, hýžděmi, zády a hlavou zdi. Snaží se vyrovnat páteř v bederní částí zad tlakem hýždí proti stěně. Partner pak zkouší vsunout dlaň mezi stěnu a bederní část páteře.
Když mezi stěnu a bederní část páteře nelze vložit dlaň, znamená to 1 bod. Je-li vzdálenost větší než šířka dlaně, svědčí to zvětšené lordóze (jsou zkrácené bederní flexory a flexory hýždí).

 

 

 

 

 

? Pravý úhel dolních končetin
Testovaný leží na zádech s rukama za hlavou. Partner mu jednou rukou přitlačuje koleno ležící nohy k podložce (hýždě se dotýkají podložky) a druhou rukou mu zvedá druhou napjatou nohu, až dosáhne pravého úhlu. Totéž se provádí i na druhou stranu. Když se zvedaná dolní končetina ohýbá v koleni, svědčí to o zkrácených svalech zadní strany stehna. Jestliže se testovaný prohýbá v bedrech nebo neudrží ležící nohu na podložce, svědčí to o zkrácených bederních svalech či zkrácených flexorech hýždí.
Kdo dosáhne pravého úhlu mezi dolními končetinami bez obtíží, získá 1 bod, v jiném případě je bez bodu.

 

 

? Thomasův test
Leh na zádech na stole či lavičce. Jedna noha zůstane viset natažená dolů za stolem či lavicí (aspoň třetina stehna musí být mimo stůl) a druhou nohu si testovaný přitahuje uchopením pod kolenem k hrudi. Hýždě a stehno natažené nohy musí zůstat na podložce. Opakuje se to i s druhou dolní končetinou.
Úspěch v obou pokusech znamená 1 bod, jinak 0. Zvedá-li se stehno a hýždě od podložky, svědčí to o zkrácení flexorů kyčle (m. iliopsoas) dané nohy.

 

? Elysin test
Zkoušená osoba leží na břiše, ruce pod bradou s jednou nohou volně napjatou na podložce, druhá je ohnutá v koleni. Partner se snaží pozvolným tlakem na bércovou část ohnuté nohy dosáhnout toho, aby se pata dotkla hýždě. Pokud se to nepodaří, svědčí to o zkráceném čtyřhlavém svalu (natahovač kolena).
Opět se při úspěšných pokusech získává 1 bod, při neúspěchu 0.

 

? Oberův test
Testovaný leží na levém boku a levou nohu má ohnutou v koleni do pravého úhlu. Ohne pravou nohu v hýždi a v koleni do pravých úhlů. Partner zvolna tlačí na pravou hýždi a snaží se, aby se pravé koleno dotklo podložky (levý bok a noha se stále dotýkají podložky). Hodnotí se úspěšné provedení oběma končetinami ? 1 bod, neúspěch 0.

 

? Záklon do napnutých paží
V lehu na břiše se cvičící zakloní tak, aby se opíral o podložku napjatými pažemi a pánev zůstala přitisknutá k podložce. Když se to podaří a partner posoudí, že prohnutí v bedrech je pravidelné a bez ostrého úhlu v bedrokřížovém spojení, získává cvičenec 1 bod.

? Otáčení kolen
V lehu na zádech s pažemi v upažení a s nohama ohnutýma v kolenou i hýždích do pravého úhlu. V této poloze se osoba snaží položit nohy na zem vpravo a vlevo, aniž by se ramena zvedla ze země. Pokud se to podaří, hodnotí se 1 bodem a znamená to dobrou pohyblivost v bederní části páteře.

Zdroj: Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly - nakladatelství Portál

Reklama

Komentáře

Reklama