Reklama

Jak postupovat při reklamaci lékařského zákroku?

Komplikace po lékařském zákroku mohou vznikat z mnoha příčin. Kdy ale můžete reklamovat lékařský zákrok, s jehož výsledkem nejste spokojeni?

Nejdůležitější je nezanedbat doporučovanou péči po provedení lékařského výkonu, tzn. dodržovat doporučované léčebné postupy, dietu, dávkování medikace apod. Jestliže ale z vaší strany k zanedbání takové péče nedojde, a přesto nastanou komplikace, může být na vině chyba lékaře. Pokud se ocitnete v takovéto nepříjemné situaci, je dobré vědět, jak postupovat. 

Prvním krokem je shromáždění veškeré zdravotnické dokumentace. Jako pacient máte právo nahlížet a pořizovat si výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, a to na základě žádosti podle § 65 a násl. zákona o zdravotních službách. 

Následně je klíčové posouzení situace nezávislým lékařem z oboru, který může z dokumentace zjistit, zda je v ní vše řádně zaznamenáno, a také vám může naznačit, zda při vedení lékařského zákroku mohlo nastat nějaké pochybení. Ze zákona musí být zdravotnická dokumentace vedena průkazně, pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována.

 

Reklama

Jak postupovat při podání stížnosti

Pokud nezávislý odborník posoudí, že byl váš porod nebo operace proveden chybně, měli byste se obrátit s oficiální stížností na příslušného poskytovatele zdravotních služeb. „Poskytovatel zdravotních služeb je dle zákona povinen vyřídit stížnost do 30 dní. Pokud stěžovatel s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost na místně příslušný správní orgán, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zde je lhůta pro vyřízení stížnosti rovněž 30 dní, avšak v některých případech může být prodloužena až na 120 dní,” vysvětluje Tomáš Smolík z D.A.S. právní ochrany. 

Další možností je podání stížnosti na jednání lékaře u České lékařské komory. Takovou stížnost je třeba podat nejpozději do 1 roku od jeho provinění. Orgány okresního sdružení komory jsou povinny postupovat tak, aby disciplinární rozhodnutí bylo zpravidla vydáno do 6 měsíců ode dne přijetí stížnosti komorou. Ve stížnosti je klíčové podrobně popsat všechny relevantní skutečnosti a podložit je důkazy, jako je například zdravotnická dokumentace nebo svědecké výpovědi.

 

Specifika estetických zákroků

Co se týče estetické chirurgie, je nezbytné mít realistické představy a podrobně probrat všechny podrobnosti plánovaného zákroku se svým chirurgem. Při hledání kliniky a konkrétního lékaře je klíčové provést si pečlivý průzkum – s lékařem konzultujte komplikace, které mohou nastat, podívejte se na lékařovy reference, fotografie před a po provedení zákroku u předchozích pacientů apod. Základním pilířem úspěchu je totiž praxe zvoleného chirurga, který má s daným typem zákroku dostatek zkušeností. Taktéž je potřeba důkladně prostudovat smluvní podmínky a reklamační řád. 

V případě nespokojenosti s výsledkem operace je vhodná opětovná konzultace s lékařem, který zákrok prováděl. V některých situacích může být problém vyřešen dodatečnými korektivními zákroky.

Pokud se vám nepodaří se s chirurgem (nebo klinikou) domluvit na uspokojivém řešení, můžete vznést reklamaci. Je však důležité se obeznámit s reklamačním řádem zdravotnického zařízení, který by měl být součástí smluvních podmínek a dle něj postupovat.

 

Máte nárok na reklamaci u zubaře?

V oblasti stomatologických výrobků, jako jsou můstky, korunky, zubní protézy či ortodontické aparáty, můžete reklamovat jejich případné vady. Záruční doba na tyto individuálně zhotovované výrobky činí 24 měsíců. Zubní lékař, který výrobek aplikoval, je povinen vás seznámit s reklamačním řádem a případné reklamace vyřídit do 30 dnů od jejich podání.

Svou reklamaci byste měli vždy adresovat přímo zubnímu lékaři, který práci provedl. Lékař má pak za úkol reklamaci řešit, což může zahrnovat i jednání s laboratoří, pokud by mohla být chyba na její straně. Je také povinen vám vystavit písemné potvrzení o obsahu a datu uplatnění reklamace a vámi požadovaném způsobu jejího vyřízení, ať už žádáte o odstranění vady nebo odstoupení od smlouvy  a vrácení peněz. Následně byste pak od zubního lékaře měli obdržet i potvrzení, kdy a jak byla vaše reklamace vyřízena.

Je třeba si ale uvědomit, že nelze reklamovat ztracené nebo nesprávným zacházením poškozené stomatologické náhrady, ortodontické aparáty nebo léčebné a rehabilitační pomůcky.

Co se týče zubních výplní, jedná se o stomatologický výkon, nikoliv výrobek, a proto se na ně spotřebitelská záruka nevztahuje. Zubní lékař odpovídá za správné zhotovení zubní výplně a jestliže nejste spokojenosti s provedením tohoto výkonu, měli byste se obrátit na ošetřujícího lékaře, který výplň zhotovil. 

Tomáš Smolík z D.A.S. právní ochrany dále uvádí: „Pacient má také samozřejmě možnost přejít k jinému lékaři a řešit problém i po tomto přestupu. Pokud je poté dostatečně prokázáno, že předchozí lékař pochybil a bude nutná oprava zubní výplně právě z důvodu jejího nekvalitního provedení předchozím lékařem, měl by tento lékař pacientovi uhradit veškeré pacientem účelně vynaložené náklady spojené s touto opravou.”

V případě neuznání odpovědnosti ze strany zubního lékaře je pak možné obrátit se na Českou stomatologickou komoru. A pokud půjde o závažnější problémy, je vhodné podat písemnou stížnost poskytovateli zdravotní služby (nejčastěji samotnému zubnímu lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení).

 

V nejhorším vše proberte s právníkem

Jestliže se prokáže, že lékař ve vašem případě nepostupoval tak, jak měl, otevírá se vám možnost na nárokování náhrady újmy, která vám byla chybným postupem ze strany lékaře způsobena. V takové situaci je však dobré další postup nejprve probrat s advokátem tak, aby při následném uplatnění vašich nároků byly podniknuty ty nejvhodnější kroky. 

MK

 

Reklama

Komentáře

Default User Image
ytong (Čt, 14. 12. 2023 - 07:12)

Musíš mít hlavně paragon !

Anonym (Čt, 14. 12. 2023 - 11:12)

Tak pokud byl zákrok na pojišťovnu, tak musí být vykázán a musí být o něm dokumentace. žádný paragon není třeba.

Reklama