Reklama

Ukaž mi své parazity a já ti povím, kdo jsi

Může manipulovat prvok člověkem? Jaký je vliv parazitického prvoka Toxoplazma gondii na lidské chování?

Někteří parazitičtí helminti ("červi"), prvoci a snad i některé bakterie a viry ovlivňují chování svého hostitele cílenými chemickými nebo mechanickými zásahy do jeho nervového systému. Vyvolanými změnami chování zvyšují pravděpodobnost svého přenosu z jednoho hostitele na druhého. (Cílená, účelná, aktivita samozřejmě neznamená aktivitu vědomou, nýbrž pouze to, že paraziti, kteří v důsledku náhodné mutace začali hostitelem manipulovat, se v přírodě šířili rychleji, takže nakonec v populaci daného druhu převládli.)

Učebnicovým příkladem manipulujícího parazita je motolice Dicrocelium dendriticum , která se v rámci svého hostitelského cyklu potřebuje dostat z nakaženého mravence do žaludku některého přežvýkavce, například do ovce. Protože ovce obvykle mravence neloví, vyvinula motolice rafinovaný trik. V nakaženém mravenci se nepohlavně namnoží na klon asi o 50 jedincích, z nichž jeden až dva vcestují do nervových uzlin hostitele. Co zde přesně dělají, to nevíme, ale výsledkem je, že nakažený mravenec ráno vyšplhá na vrchol trávy, zakousne se do něj kusadly a v této nepřirozené poloze setrvá, dokud ho nespolkne pasoucí se ovce nebo dokud teplota nestoupne do té míry, že by mravenec mohl vyschnout (ostatně za vedra se i ovce uchýlí do stínu). V pozdních odpoledních hodinách, kdy se zas ovce začnou pást, vyleze mravenec znova na vrchol trávy, a když se ani teď nedočká, vrátí se na noc do hnízda, kde nabírá síly k dalšímu náročnému dni.

Z prvoků je patrně nejznámějším "manipulátorem" kokcidie Toxoplasma gondii . Tento prvok se potřebuje dostat ze svého mezihostitele, zpravidla hlodavce, do svého definitivního hostitele, jímž je výlučně kočkovitá šelma. V mezihostiteli prvok vytváří klidová stadia - tkáňové cysty (především v mozku a ve svalech). Svému hlodavci zdánlivě neškodí, pouze čeká, zda tohoto mezihostitele nesežere definitivní hostitel, kočkovitá šelma. Pouze ve střevě kočkovité šelmy se totiž tento prvok dokáže pohlavně množit. Vytvoří odolné oocysty, a ty odcházejí s trusem do prostředí, kde se jimi nakazí nový mezihostitel (hlodavec nebo jiný teplokrevný obratlovec). Tím se dokončí prvokův vývojový cyklus.

Výzkumy však prokázaly, že paraziti v tkáňových cystách "nelenoší", nýbrž ovlivňují mezihostitelovo chování, čímž zvyšují svou šanci dostat se do střeva kočky. Nakažené myši jsou méně bázlivé, mají horší nervosvalovou koordinaci a pomalejší únikové reflexy. Mechanizmus, jímž prvok chování svého hostitele ovlivňuje, není znám, existují však doklady pro to, že se tak děje prostřednictvím některého neuromodulátoru (látky ovlivňující přenos nervového vzruchu), patrně dopaminu, v mozkové tkáni.

Reklama

Mezihostitelem toxoplazmy může být kterýkoli teplokrevný obratlovec a vysokou promořenost vykazuje i lidská populace. V České republice nese tkáňové cysty tohoto prvoka přibližně každý třetí člověk, v Německu a ve Francii dokonce 70 % lidí a v mnoha afrických zemích až 90 %. U nás se člověk nejčastěji nakazí syrovým či nedostatečně teplotně upraveným masem, někdy také potravou znečistěnou oocystami, které s trusem vylučuje kočka. Lidská toxoplazmóza probíhá většinou jako velmi lehké onemocnění, takže bývá mylně považována za běžnou virózu. Imunitní systém zdravého člověka se s akutní nákazou velmi rychle vyrovná, lidé se uzdraví, ovšem zůstanou už do smrti nositeli tkáňových cyst. Za normálních okolností se o svém doživotním společníkovi vůbec nedovědí. Při závažném selhání imunity (například při aidsu) nebo uměle navozené imunosupresi (např. při transplantacích orgánů) se paraziti v jejich těle začnou rychle množit a mohou svého hostitele i zabít. Za hlavní zdravotní riziko toxoplazmózy se však považuje možnost přenosu parazita z matky na plod v průběhu těhotenství. Nákaza plodu může být v některých případech provázena vznikem vážných vývojových poruch. Nebezpečí přenosu se však poněkud přeceňuje.

Vysoká promořenost lidské populace a fakt, že po krátkém akutním onemocnění nevykazují osoby s latentní toxoplazmózou známky nemoci, činí systém toxoplazma-člověk ideálním modelem pro výzkum manipulační hypotézy. Člověka samozřejmě nemůžeme nakazit parazitem a zjišťovat, jaké změny v jeho chování nákaza vyvolá. Vzhledem k nedostatku velkých kočkovitých šelem v našich luzích a hájích s ním ani nemůžeme provést predační pokus (nemůžeme sledovat, zda jsou infikovaní lidé častěji kořistí dravce). V tomto směru je lepším pokusným modelem systém hlodavec-kočka.

Na druhou stranu pokusné osoby nemusíme kupovat za drahý peníz od specializovaných firem a jejich chování v různých situacích nemusíme zjišťovat složitými etologickými pokusy, ale na mnohé se jich můžeme zeptat. Tyto technické výhody byly jedním z důvodů, proč jsme si před sedmi lety zvolili lidskou latentní toxoplazmózu jako model pro studium manipulační hypotézy. (Hlavním důvodem ovšem bylo, že u člověka - na rozdíl od hlodavců - trvá akutní fáze toxoplazmózy jen velmi krátce ve srovnání s délkou následné doživotní latentní fáze. To znamená, že změny v chování osob, které zjistíme například deset let po nákaze, nebudou patrně vedlejším důsledkem akutního onemocnění, ale spíše projevem manipulační aktivity parazita.) Náš výzkum zahrnoval měření reakčních dob infikovaných osob, studium změn jejich psychiky a predační pokus, v němž však místo šelem figurovaly automobily.

Zpomalené reakce nakažených osob
Pokusné osoby sledovaly bílý čtverec na obrazovce počítače. Jejich úkolem bylo stisknout tlačítko v okamžiku, kdy se čtverec objeví. Reakční dobu počítač měřil s přesností na tisícinu sekundy. Výsledek ukázal, že po celou dobu pokusu, trvajícího tři minuty, reagovaly nakažené osoby statisticky významně pomaleji než nenakažené. Zhoršení výkonů bylo výrazné zejména ve druhé a třetí minutě, což by ukazovalo, že nakažené osoby mají zhoršenou schopnost dlouhodobého soustředění.
Horší výsledky nakažených osob mohly být způsobeny buď aktivitou parazita během latentní toxoplazmózy, nebo tím, že některé testované osoby prodělaly toxoplazmózu nedávno a dosud se plně nezotavily. O tom, které vysvětlení je správné, lze snadno rozhodnout. Kdyby totiž zhoršení reakční doby bylo důsledkem nedávno prodělané choroby, musely by se reakční časy s odstupem od infekce zlepšovat. V našem souboru osob jsme však zjistili, že s přibývající dobou od infekce (přesněji řečeno se snižující se hladinou specifických protilátek) se reakční časy infikovaných osob prodlužují. To ukazuje, že zhoršování neuromotorické výkonnosti je spíše projevem aktivity parazita v průběhu latentní toxoplazmózy než průvodním jevem toxoplazmózy akutní.

Změny v psychice
Toxoplasma gondii zřejmě manipuluje svým hostitelem také prostřednictvím některých neuromodulátorů. Hladiny mnohých neuromodulátorů ovlivňují lidskou psychiku, a proto lze očekávat, že se zásahy do neuromodulátorových hladin způsobené prvokem projeví u infikovaných osob. Tuto hypotézu jsme postupně ověřovali na pěti nezávislých souborech pokusných osob. Ve všech případech jsme zjistili, že mezi nenakaženými a nakaženými osobami existují statisticky významné rozdíly v některých psychologických faktorech, které jsme zjišťovali Cattellovým osobnostním dotazníkem. U nakažených mužů byl zjištěn pokles síly superega, tj. ochoty respektovat společenské normy, vzestup podezřívavosti či žárlivosti a vnitřní nejistota. U nakažených žen byl naopak zjištěn vzestup společenskosti, srdečnosti či otevřenosti a také o něco větší síla superega, síla vůle, a naopak pokles podezřívavosti a žárlivosti. U žen, které byly testovány v průběhu těhotenství, byla navíc zjištěna vyšší inteligence a větší vnitřní nejistota. Pro odborníky podotýkáme, že jsme vždy prováděli korekci na vícenásobné testy a vždy odfiltrovávali vliv stáří osob i případných dalších rušivých proměnných.
Zjištěné rozdíly mezi nakaženými a nenakaženými mohou mít dvě protichůdné příčiny. Mohou za ně být odpovědné změny způsobené parazitem, ale také je možné, že naopak osoby s určitým typem psychiky mohou být náchylnější k činnostem, při kterých se lze nakazit. Například muži s nízkou ochotou respektovat společenské normy mohou častěji jíst syrové maso nebo společenštější a srdečnější ženy mohou častěji chovat kočku.
Odpověď na to, které vysvětlení je správné, tedy zda změna psychiky nákaze předcházela, nebo ji následovala, může poskytnout analýza dat. Naše výsledky (existence závislosti mezi délkou nákazy a intenzitou psychických změn) nakonec jednoznačně potvrdily platnost hypotézy, že změny psychiky nastávají teprve po nákaze, a to postupně, v období latentní toxoplazmózy.
Skutečnost, že posuny ve většině psychologických faktorů jsou u mužů a u žen opačné, zatím nedokážeme vysvětlit. Je snad možno uvažovat o tom, že posuny jsou ve skutečnosti u obou pohlaví stejné, ale buďto muži, nebo ženy se snaží příslušné změny při vyplňování dotazníků utajit. Nelze však přehlédnout ani fakt, že i v našich pokusech s laboratorními myšmi toxoplazmóza ovlivňovala frekvenci některých vzorců chování u samců opačně než u samic.

Menší ostražitost vůči predátorovi
Klíčovou úlohu při ověřování manipulační hypotézy hrají predační testy. Jsou založeny na porovnávání, jaký je podíl nakažených jedinců v kořisti dravce a jaký v normální populaci žijící v daném místě. U člověka klasický predační test nelze provést, lze však najít jeho analogii. Vyšli jsme z představy, že změny v chování infikovaných jedinců, které u hlodavců zvyšují pravděpodobnost jejich ulovení (zvýšená ochota riskovat, prodloužená reakční doba, snížená schopnost dlouhodobého soustředění), mohou u člověka zvyšovat pravděpodobnost úrazu při dopravní nehodě. Jestliže je naše hypotéza správná, potom by frekvence nakažených jedinců mezi oběťmi dopravních nehod měla být významně vyšší než v normální populaci osob žijících v dané lokalitě.
Sledovali jsme proto frekvenci nakažených osob mezi řidiči a chodci, kteří se stali účastníky dopravní nehody. Z pokusu jsme vyloučili cizince, řidiče, kteří nehodu evidentně nezavinili, spolujezdce i všechny osoby, u nichž byl v krvi nalezen alkohol nebo které byly starší než 70 let. Mezi 106 osobami v našem souboru bylo 66 jedinců nenakažených a u 40 jedinců jsme nalezli hladiny protilátek charakteristické pro latentní toxoplazmózu. V Praze se v 90. letech prováděly podrobné serologické průzkumy, při nichž se mimo jiné sledovala i frekvence latentní toxoplazmózy. Tato data jsme použili jako kontrolní soubor, s nímž jsme porovnávali (po odfiltrování vlivu nestejné věkové struktury našeho a kontrolního souboru) frekvenci latentní toxoplazmózy u obětí dopravních nehod. Výsledek ukázal, že riziko dopravní nehody je u nakažené osoby zhruba 2,5krát vyšší než u osoby nenakažené, přičemž v nejmladší sledované věkové kategorii od 15 do 29 let je riziko dokonce 3,7krát vyšší. Latentní toxoplazmóza v Praze tedy statisticky významně zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody.
Na podkladě našich dat a údajů o nehodovosti ve světě, jež jsou k dispozici na WWW stránce Autoklubu ČR, lze velmi zhruba odhadnout množství smrtelných dopravních úrazů, které má na svědomí toxoplazma. Předpokládejme, že počet smrtelných úrazů na 1 000 000 obyvatel za rok je v celosvětovém průměru 100 (u nás to bylo v roce 1998 132 a například v USA 155). Počet obyvatel na zeměkouli dosáhl 6 miliard, průměrná prevalence latentní toxoplazmózy činí 30 %. Vliv latentní toxoplazmózy na riziko smrtelného úrazu při autonehodě je stejný jako její vliv na riziko vážného zranění při autonehodě a odpovídá přibližně zdvojnásobení pravděpodobnosti. Z těchto předpokladů by vyplývalo, že celosvětově zahyne ročně při automobilových nehodách v důsledku latentní toxoplazmózy asi 150 000 lidí (v České republice zhruba 275 osob). Znamenalo by to, že zdánlivě zcela neškodná latentní toxoplazmóza je po malárii druhým nejnebezpečnějším parazitickým onemocněním (a v rozvinutých zemích prvním).

Cílená manipulace, nebo vedlejší projev nemoci?
Na podkladě dosavadních výsledků se zdá, že latentní toxoplazmóza se projevuje změnami v chování a v psychice infikovaných osob. Nemůžeme zatím rozhodnout, zda jsou tyto změny důsledkem prvokovy cílené manipulační aktivity, nebo zda jde pouze o vedlejší průvodní projev parazitárního onemocnění. Naše nejnovější výsledky, které jsme získali porovnáváním klinických dat těhotných žen s latentní toxoplazmózou a bez toxoplazmózy, naznačují, že druhá možnost je pravděpodobnější. Z hlediska fungování vědy nám však naše zkušenost nabízí ještě jeden závěr. Projekt, který začínal jako čistě akademický výzkum zaměřený na testování manipulační hypotézy, tedy hypotézy stojící někde na rozhraní obecné parazitologie a evoluční biologie, nás nakonec přivedl až k jevům, jež by mohly být mimořádně významné ze zdravotního i ekonomického hlediska.
/Projekt byl částečně financován z grantu J13/981131-B4 Ministerstva školství. Autoři děkují všem osobám, které se dobrovolně (a bezplatně) zúčastnily pokusů./
Autoři:Jaroslav Flegr a Jan Havlíček
Převzato z časopisu Vesmír http://www.cts.cuni.cz/vesmir
číslo 12/99 str.667, 668, 669

Reklama

Komentáře

PARAZIT (St, 22. 5. 2002 - 18:05)
:o)
PARAZIT (St, 22. 5. 2002 - 18:05)
:o) jdu se množit!
Bari (Pá, 26. 8. 2005 - 18:08)
Mila Janinko,je mi to lito,ale toxoplazmoza je pro plod velice nebezpecna. nakaza je sice vzacna,ale pokud se mamimka nakazi ma jen dve moznosti. Taky jdu v pondeli na testy. Bari
marcela (Út, 30. 8. 2005 - 22:08)
jak působí vrozená toxoplazmoza na člověka?. moje kolegyně má snachu co má vr.tox. je nějakým způsobem postižená, ale chtěly bychom vědět do jaké míry může prvok ovlivnit její chování a jestli nejsou některé její způsoby chování jen náladovostí nebo ne.
dík marcela
uvítám i odkazy
Daniela Růžicková (Út, 17. 1. 2006 - 19:01)
Před týdnem se mi objevila zduřená uzlina.Ihned jsem šla za doktorem a dnešní výsledky prokázali výskyt tohoto onemocnění.Jsem vášnivá chovatelka koček a toto onemocnění mě docela šokovalo.Chci se zeptat zda vadí při tomto onemocnění kouřit.Jsem totiž kuřačka.Kamarád mi řekl, že kdybych si dala pár šluků marihuany(což v mém případě nehrozí), tak bych mohla i umřít.je to pravda?Předem děkuji za odpověď.
Daniela Růžeová (Út, 17. 1. 2006 - 19:01)
Před týdnem se mi objevila zduřená uzlina.Ihned jsem šla za doktorem a dnešní výsledky prokázali výskyt tohoto onemocnění.Jsem vášnivá chovatelka koček a toto onemocnění mě docela šokovalo.Chci se zeptat zda vadí při tomto onemocnění kouřit.Jsem totiž kuřačka.Kamarád mi řekl, že kdybych si dala pár šluků marihuany(což v mém případě nehrozí), tak bych mohla i umřít.je to pravda?Předem děkuji za odpověď.
Janina (Ne, 29. 5. 2005 - 17:05)
Jsem v 11 týdnu těhotenství a doktor mi oznamil že mam toxoplazmozu,nemuže to ohrozit plod,co byste doporučoval-li?
Monika Praha (Ne, 21. 5. 2006 - 10:05)
Dobrý den.Chci se zeptat,nemůžu otěhotnět a když už se to podaří,potratim.Doktor mi zjistil toxoplazmu.Může to s tím souviset?Moje tělo se s tím prý vypořádalo a vytvořilo si protilátky.Děkuji.Monika
erika... (Čt, 14. 9. 2006 - 18:09)
dobry den..sestra ma na nohach takove bulky presne na trislech..chtela jsem se zeptat jestli to nemuze byt nejak spojeno s toxoplazmou..dekuji za odpoved..byla bych rada kdybyste mi ji napsali na mail , protoze nevim jestli tuto stranku jeste najdu..a tu odpoved bych dulezite potrebovala..my mail Pelllinka"seznam.cz
edison (So, 4. 11. 2006 - 00:11)
Pár dotazů:
1. Existuje na to očkování?
2. Dá se to léčit?
3. Dá se provést očkování/léčba koček?

Poznámka pro pí Růžičkovou: Každodenních huličů marihuany, kteří chovají kočky znám dost a pravděpodobnost, že mají toxoplazmu je vysoká, takže smrtelná kombinace to zaručeně není:-)
Ita (Čt, 23. 11. 2006 - 15:11)
Taky mám toxoplazmozu v krvi.Doktorka mě tentrát poslala na vašetření na infekční oddělení a odtud mě poslali šupem domů, že to má kde kdo. Mám zdravého syna a nic na sobě nepozoruju.I když- aspoň mám ty zpožděné reakce na co svést....
Martina Hladká (Po, 18. 12. 2006 - 09:12)
Prodělala jsem toxoplazmozu před dvěma lety.Lékař mi nemoc určil jako silnouchřipku,začala mi silnou bolestí ve svalech nohou,vysokými teplotami a bolestí hlavy.Výskyt toxoplazmozy mi zjistili až po půl roce,když zkoumali bouli na krku v oblasti nad štítnou žlázou,jejířž poruchu vyloučili.Bouli na krku mám stále,bolesti nohou také.Také mám problémy s očima,rozostřené vidění.Netvrdím,že to spolu souvisí,jen by mě zajímalo,jeli to možné následkem prodělaného onemocnění.Při testech krve mi zjistili také prodělání EB viru.Bývám dost unavená,ačkoliv jsem bývala velice energická.Je mi 37 let.
Pokud bych mohla prosit odpověď,na email marti.hladka"seznam.cz.

Děkuji moc
Bulda (Po, 22. 1. 2007 - 13:01)
No ale tohle co v tom článku píšou o toxoplazmóze to je docela vážná věc! To jako třetina lidí má nakažlivou chorobu, která dlouhodobě snižuje reakce a schopnost soustředění a nikoho to nezajímá? To by se snad mělo začít nějak globálně léčit ne? Vždyť už takhle jsou Češi národ lenochů, co potom až tu toxoplazmózu bude mít každý! Jsem přesvědčen že v parlamentu a ve vládě panuje tak 90% nakaženost...:-D. Ale vážně, nemůže se tu k tomu vyjádřit nějaký odborník co se s tímhle dá dělat? Je to skoro až neuvěřitelné ale pokud jsou informace v článku pravdivé, mělo by to neodkladně řešit ministerstvo zdravotnictví. Přístup doktorů, kteří pošlou pacienta domů s tím, že to má kde kdo, mě vůbec nepřekvapuje, to je obraz stavu v dnešním zdravotnictví, paní Ita ať je ráda že nemá rakovinu, ta se v ČR léčí také až už je pozdě (dokud nemáte pořádný nádor tak se s vámi na onkologii nikdo nebaví a vyhazují vás z každé ordinace).
A jak se dá ta toxoplazmóza zjistit, jak se nazývá rozbor krve kterým se na to přijde?
Salza (Čt, 6. 12. 2007 - 19:12)
Lidičky zlatí, dělejte si z toho legraci, ale až se Vám toxoplazma, ten nezbedný prvok, nabourá do bílých krvinech, do kterých se dostane nejdříve, a začne škodit budete se divit, jak Vám chřadne zdraví pod rukama...Tahle republika na lidi kašle, pokud nezačneme něco sami podnikat, pro naše zdraví, i když si platíme sumy za zdravotnictví....nikdo nám nepomůže. Toxoplazma nabourává lymfatický systém,páteř, svaly, srdce, prostě cokoli - výsledkem je pak rakovina imunity-ta bulka na krku..atd...nenechávejte svoje zdraví na pospas....radím léčte se..doporučuji detox a změna stravy...atd
tgret (Po, 12. 5. 2008 - 20:05)
gsgffds
Rita (Po, 12. 5. 2008 - 22:05)
Taky se obávám, že toxoplazmóza nedává moc možností...
Jaruš (Pá, 1. 8. 2008 - 09:08)
Již delší dobu provádím alternativní diagnostiku pomocí programu Oberon a mohu jen potvrdit, že mnohá onemocnění jsou nastartována parazitálním znečištěním a tím i vysokou toxicidou organismu. Průměrně 6 klientů z 10 má tyto problémy. Jako velmi pozitivní vidím podchycení v co nejrannějším stadiu, což diagnostika umožňuje. Další otázky aj. jen na b.jarus"seznam.cz
Liečitel F. (Pá, 26. 12. 2008 - 14:12)
zdravím Váa,parazity v tele je velice vážny problém,začnite sa zajímat o lečbu,parazity roznášaju všetky choroby po celem tele.Informacie na email:zdravie"seznam.cz
pamba (St, 3. 6. 2009 - 17:06)
Prosím zjistěte mi někdo jestli přístroj ravo zaper doopravdy funguje.Prý má níčit bakterie,viry a parazity tak že do nich vyšle elektrický proud který zníčí různé druhy patogenů.Prý každý živý organismus vysílá svou frekvenci zapper frekvenci vyhledá a zníčí daný patogen který frekvenci vysílá.
pamba (St, 3. 6. 2009 - 17:06)
Prosím zjistěte mi někdo jestli přístroj ravo zaper doopravdy funguje.Prý má níčit bakterie,viry a parazity tak že do nich vyšle elektrický proud který zníčí různé druhy patogenů.Prý každý živý organismus vysílá svou frekvenci zapper frekvenci vyhledá a zníčí daný patogen který frekvenci vysílá.
pamba (St, 3. 6. 2009 - 17:06)
Prosím zjistěte mi někdo jestli přístroj ravo zaper doopravdy funguje.
Pavel (Čt, 4. 6. 2009 - 21:06)
Asi pred 3 roky jsem prodelal toxoplasmosu,ale zadne zmeny v chovani na sobe nepozoruji.Postihuji tyto zmeny kazdeho cloveka,ktery prodelal tuto nakazu?Daji se cysty po toxoplasmose odstranit?Dekuji za odpoved.e-mail:elektrounger"seznam.cz
Návštěvník (Ne, 7. 6. 2009 - 18:06)
To bych chtěl vědět jak to poznáš třeba z Filcek!!!
__utma=3402724… (Ne, 7. 6. 2009 - 18:06)
To bych chtěl vědět jak to poznáš třeba z Filcek!!!
__utma=3402724… (Ne, 7. 6. 2009 - 18:06)
To bych chtěl vědět jak to poznáš třeba z Filcek!!!
Vlasta (St, 5. 8. 2009 - 22:08)
Toxoplazmoza mi byla zjištěna před měsícem a to akutní s masivním nálezem. Jsem asi 4 měsíce velmi unavená, mám zduřené uzliny na krku, po třech týdnech užívání antibiotik se mi některé hodnoty ještě zvýšily.mám zvýš. teplotu a přitom nepociťuji, že bych jí měla. A psychika je opravdu změněná. Když jsem začala mít pocit únavy, měla jsem úzkostné stavy, asi po měsíci úzkosti pominuly a tak 2 měsíce se cítím psychicky velmi silná, mám pocit, že k životu vůbec nepotřebuji muže, což jsem dříve cítila naopak, cítím se sebevědomější, mám pocit, že není na světě nic, co bych nezvládla.vždy jsem byla dobrosrdečná a veselá a toto se ještě víc prohloubilo. A ke zpomaleným reakcím... Ano, i to pociťuji a také mám pocit, že je mi tak nějak všechno jedno, taková jakoby laxnost.
želvička (So, 5. 12. 2009 - 06:12)
Milí přátelé, ačkoliv při prvním těhotenství mě lékařka přeřadila mezi rizikové kvůli zjištěným protilátkám na toxoplazmózu, pokračovala jsem bez marodění a bez potíží, porodila jsem naprosto zdravou dceru a pak ještě další dvě děti, dnes jsou zdárně dospělí. Vyrostli v pohodě s kočkami, jak to na vsi bývá (bývalo?). Teď je mi jasné, proč se venkov hemží furianty a srdečnými treperendami: může za to parazit! A už hezky dlouho, jak se zdá.
Tento půzkum něco zjistil, věřím, že případný průzkum řekněme na ovlivnění psychiky u lidí, kteří neudělají krok pěšky, jen dřepí v autě, by asi odhalil taky hrozné věci. Ovlivňuje nás všechno, špatná voda, vzduch ...
rozpovídala jsem se, inu, to ten parazit ...
_ (So, 5. 12. 2009 - 21:12)
Někdo je parazit jako takový.
jana (Út, 16. 3. 2010 - 22:03)
Prosím zjistěte mi někdo...zappra mam a opravdu funguje nici to parazity muzu ho doporucit jana 739475469
zemiak (St, 1. 6. 2011 - 09:06)
o toxoplazmoze, liecbe a priznakoch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Toxoplazm%C3%B3za
Prosím zjistěte mi někdo...Funguje, diky nemu jsem si vylecila toxoplasmu i borelii, jsem rada, ze jsem si ho koupila, unava i svalova bolest a slabost jsou minulosti. trvalo mi rok nez jsem si ho koupila. Fakt funguje, ale chce to hodne pit a cistit telo bylinymi...ty potvory totiz uvolnuji toxiny a ty nam moc skodi. Drzim palce. V praze ji sezenete treba v Avasa v karline.
tereza (Pá, 3. 10. 2014 - 23:10)
Mě zase funguje wurm-ex, je to nový přípravek bez předpisu normálně v lékárně, už nemívám potíže s potravou atd. :)
mikipe (St, 22. 10. 2014 - 17:10)
Mě zase funguje wurm-ex, je...Nevím kde se dá wurm ex sehnat volně v lékárně? V žádné to nemají a ani to nejde z jejich strany objednat a nelze se dopátrat ani složení a dávkování, tak je to zase jen tahání peněz z lidí.
Zuzana (Ne, 26. 10. 2014 - 13:10)
Nevím kde se dá wurm ex... Ahoj podívej se na [email protected]
tam je všechno popsané a teď je dokonce do konce měsíce lacinější.
kok (So, 8. 11. 2014 - 21:11)
Prosím zjistěte mi někdo...chodili jsme se synem na pulsní generátor Ravo Zapper. nejenže nepomohl, ještě nás poškodil(výpad vlasů, bolesti hlavy, zhoršené vidění, já ještě ztráty zubů, rozsypaly se mi doslova. Už nikdy.
Redy (Út, 2. 12. 2014 - 06:12)
Toxoplasmozu mám snad celý život.Zjištěna mi byla v těhotenství s tím,že ji mám prodělanou již dříve, takže na těhotenství nebude mít vliv.Obě děti jsou zdravé,akorát otěhotnět byl trochu problém u prvního dítěte.Trvalo to dýl a jednou jsem samovolně potratila což mohlo být i příčinou,ale nikdo to nezjištoval.Pokud pěstujete venkovní kočky nebo pracujete na zahrádce často bez rukavic je vysoká pravděpodobnost,že ji máte.Trpí tím snad 40% obyvatel CR.Bývám často unavená a jsem pomalejší.Doktor mi na to nic nedal tak je to asi ok.
Martin (So, 6. 12. 2014 - 17:12)
Ahoj podívej se na...Díky za tip, objednal jsem jedno balení pro sebe. četl jsem na něj moc dobrou studii a vypadá to bezpečně a hlavně efektivně.
Zlata (Út, 16. 12. 2014 - 18:12)
Ahoj podívej se na...Tak jsem taky objednala.. je to celkem pálka navíc takhle před Vánoci, ale už je na něj celkem dost recenzí, tak ho zkusím taky.
No tak (St, 17. 12. 2014 - 07:12)
mí parazité jsou: Kalousek a většina poslanců a politiků.Poznejte,kdo jsem.
MaDi (St, 17. 12. 2014 - 08:12)
Spal jsem u kamaráda, který trpěl Zákožkou svrabovou (Svrabem!), podotýkám, že ten člověk se nikdy nestýká s lidmi, od kterých lze svrab očekávat, nejezdí MHD, nechodí do hospod a sprchuje se 2x denně, je po celém těle (z hygienických důvodů) depilovaný a úzkostlivou hygienou mi prostě leze na nervy.

Přesto nakazil mne a já jsem nakazil svého 8 letého syna ... co k tomu dodat ... jen, že jsem musel před svou bývalou ženou vymyslet krycí historku, že syn se nakazil ve škole a poté nakazil mě ... tohle bych nikdy nevysvětlil ...
Ale (St, 17. 12. 2014 - 11:12)
mí parazité jsou: Kalousek...Parazit nikdy nesežere svého hostitele.
MaDi (St, 17. 12. 2014 - 12:12)
Parazit nikdy nesežere...Fakt??? A co takový ty housenky, které žijí v těle velkých housenek ... housenka brzy zajde ...
Ale (St, 17. 12. 2014 - 12:12)
Tak to Koalousek je housenka co žere housenky co potom brzy zajdou.
No ale (Pá, 22. 5. 2015 - 07:05)
Tak to Koalousek je housenka...Kalou je ale vychlastaná housenky požírající housenka.
Milena (Pá, 26. 2. 2016 - 12:02)
Dobrý den,
ctu zde clánky a rada se podelim o svoje zkusenosti.I kdyz ne zrovna moc pozitivni.Dodneska vlastne nevim co se taky jeste muze stat.
Otehotnela jsem 2001/2002.Ve 4 mesici mi diagnostikovali toxoplazmozu.Prosila jsem lekare aby mi vysvetlil co to je. Netusila jsem co to znamena.Rekl mi jen,ze musim na potrat.Ze se mi narodi postizene dite.Na sonu vsak zadne zmeny nybyl pozorovany.znovu jsem prosila o pomoc ale jednal s emnou jiz jako z hnojem.
Tak se tohle tahlo az do meho 6 mesice kdy mi rekl,ze nesmim mezi tehotne zeny na kontroly. Byla jsem uplne z nervama v haji. Pozadala jsem o testy z laboratore a chtela za genetikem.Branil mi k testum pro genetika.Cas se natahoval a byla jsem jiz v 6-7 mesici.Na genetice mi pan genetik vysvetlil oc se jedna.Take geneticke testy mohou ukazat jak je na tom dite schopne odolat tehle nemoci.Odbery z plodove vody.Nesla jsem tam.Rozhodla jsem se si dite ponechat.A gynekologa jsem vymenila. Holcicka nam na sonu ukazovala joginsky posed a nad hlavckou mela ruce a snad se i modlila.Dr rikala,ze ze celych 15 let to nevidela. Rozhodla jsem se,ze mi nikdo prece nezabije dite v 7 mesici!!! Urcite bych zvazila ihned poradu n ainfekcnim oddeleni s prelecenim co nejdrice pokud toxoplazmozu dostanete kolem toho 3 mesice tehotenstvi.A genetika urcite a podrobne sono plodu.
Porodila jsem v terminu.Holcicka ma prodelanou toxoplazmozu.Tak ji nemuze uz nikdy vlastne ani chytit.Bez nejakych zmen a nalezu postizeni.Jediny problem pri porode,ze se mi neoddelila placenta a mela jsem velke krvaceni po porode az po 12 hodinach!!! Lekari neveri, ze me boli bricho a nafukovalo se.Tak bych doporucila hlidat rodicku i delsi dobu nejen hodinu a hlidat placentu jestli vysla cela.Moznosti vykrvaceni.
A já doufam,ze lekare uvidim do konce zivota uz jenom z rychliku.

Mansie (Po, 12. 6. 2017 - 11:06)
naprosto z paty vycucnuty clanek. strasite tady lidi a problem je i v tom, ze na tehle strance si muze psad kdo chce co chce, mimojine i snusky lzi, polopravd a poplasnych zprav, jako treba tahleta. na blogu mame velice seriozni vyvraceni vsech hloupych mytu.. ctete a nenechte ze sebe delat voly!! http://www.detoxikujeme.cz/paraziti-v-lidskem-tele/
Lisak (Po, 9. 9. 2019 - 15:09)
Vážený kolego, asi je pravda že si na této stránce může psát každý co chce ale z vaší reakce vyplývá že o parazitech nevíte vůbec nic. Nedivím se v česku jsme v tomto oboru sto let za slovákama. Vřele vám doporučuji koupit si od slovenského vydavatelsví Osvěta učebnici pro lékaře a nelékařské studijní programy s názvem "Lekárska parazitológia" . Je psána tak aby každý pochopil o co se jedná a navíc u každého parazita je uveden i lék na jeho likvidaci v těle.
Hedvika (So, 5. 12. 2020 - 15:12)
Já si myslím, že detoxikace a odčervování těla je důležité, sama jsem měla s parazity v těle nepříjemné zkušenosti. Od té doby jsem vyhledala doplněk stravy, který mi pomáhá. Beru ho pravidelně už tři roky. Chápu, že se za tohle nechtějí lidem vyhazovat peníze, ale v momentě, kdy jde o zdraví, tak si uvědomíte, že je to vlastně fajn
Zdena (Út, 15. 12. 2020 - 13:12)
Souhlasím že detoxikovat tělo od parazitů je důležité. Také se pravidelně odčervuji.
! (Út, 15. 12. 2020 - 21:12)
Ano, nejen psy, ale i jiná zvířata, např. lidi, je třeba pravidelně odčervovat.
Reklama