Pojednání o nemoci srdce

Častou otázkou plynoucí z důsledků vlastního onemocnění nebo handicapu je tiché a bolestné zvolání: "Proč právě já?"

Dnes ve věku internetu či jinak snadno a rychle dostupných informací není už skoro nic "žádným tajemstvím."
To, že všechno má svoji příčinu a že náhoda v podstatě neexistuje by nás nemělo vůbec překvapit, přesto nás ale nemoc většinou nejen překvapí a zaskočí, ale doslova porazí. To, že si za svoje potíže můžeme v podstatě sami
nám sice může znít poněkud tvrdě, ale je to dnes už prokázaný fakt, který neoddiskutujeme. V poslední době se touto otázkou
na seriózní úrovni zabývají mnozí naši i světoví autoři a dokazují, že pravá příčina chorob tkví už ve způsobu myšlení,
pociťování a prožívání, tedy v naší psychice nebo ještě hlouběji.

Vědní obor, který se zabývá rizikovým a škodlivým způsobem myšlení je např. kardio-psychologie, která vytipovala konkrétní lidské temperamenty a povahové rysy s větším rizikem k srdečnímu infarktu, angíně pektoris a vůbec onemocněním srdce a cév vč. neméně obávané mozkové mrtvice, nebo-li iktu.

Cholerik jako typ "A" podle zmíněného oboru je v porovnání s umírněnějším a vyrovnanějším "kliďasem" reprezentovaným typem "B" v nevýhodě, která se nemusí projevit hned.

Odhlédneme-li od typické psychosomatické etiologie kardiovaskulárních chorob, tedy nemocí, jejichž tělesný projev
je výslednicí psychicko-emočních příčin, musíme konstatovat, že u většiny pacientů postižených infarktem myokardu,
nebo mozkovou příhodou předcházela jejich vzniku dlouhodobější a postupně hromaděná duševní zátěž nazývaná moderně psychický STRES.


Nejčastěji se jedná o napjaté mezilidské vztahy, neuspokojení z práce, někdy z nutnosti uvnitř dušenou hořkost nebo neodpustitelnou křivdu apod.

Člověka napadne, že je pak asi zdravější v sobě napětí nepotlačovat a raději, co nejrychleji, negativní emoce odreagovat bez ohledu na reakce okolí. Není tomu tak! Zdraví škodlivé je už samo napětí, které v nás vzniklo bez ohledu na to, jak ho pak necháme "účinkovat". To, že třeba ze vzteku rozbijeme talíř nebo vázu, nic neřeší.

Tragičtější a nebezpečnější jistě je, když "to odnese" někdo z rodiny či domnělých nepřátel a původců námi nezvládnuté
emoce a nepřiměřeného jednání. Ideální je neposkytovat
takovýmto výbušným reakcím vůbec šanci v nás vzniknout.

Prostě, jak radí nejen psychologové, ale i moudří mistři jógy,
zenu či učitelé kultury ducha, stát jejich nezúčastněným
pozorovatelem, nezaujatým divákem nebo jen "někým třetím"
, kterého ta věc prostě nezajímá, nevzrušuje a neznervózňuje.


Neznamená to stát se cynickým nelidou nebo emočně oploštělým individuem, naopak, trénujeme se tím k mnohem
kvalitnějšímu zvládání emočně vypjatých situací a úkolů, před které nás život staví a které pak, jsme-li dostatečně pozorní a trpělivý, řešíme nejen snadněji a úspěšněji, ale hlavně zdravěji a prospěšněji, prostě s nadhledem.


Někdo namítne, že je to v jeho povaze a nakonec jsou dnes
dravé osobnosti s ostrými lokty "v kurzu", tak proč se ovládat?
Jistě, máme svobodnou volbu, ale důsledky zase poneseme
jen my sami v podobě narušených sociálních vazeb, ztracené
tváře slušného člověka a co je významnější, zdraví máme také
jen jedno a to nám třeba po infarktu už stoprocentně nevrátí
ani technicky pokročilá akutní medicína. Jizva na srdci zůstává
a to "navěky!"

Pokud se člověk díky svému nedobrému životnímu stylu "dopracuje" k trvalým následkům z poškození krevního oběhu, nezůstává samozřejmě jeho vznětlivá povaha
a nekontrolovaný vztek, ať už projevený navenek, nebo obrácený do sebe, osamoceným činitelem. Do hry většinou
vstupuje např. velmi riziková kompenzace alkoholem,
kouření cigaret, eventuelně přejídání s nedostatkem tělesného pohybu a snížená sebedůvěra s podlomenou vůlí
už pak k dokončení zkázonosného díla nemá daleko.


Výsledky v podobě srdečně-cévních onemocnění,které se mohou projevit, buď pozvolným nárůstem potíží ze stoupajícího krevního tlaku a ucpávání cév, které nemusí zpočátku dlouho nijak "bolet" nebo přímo nenadálým srdečním infarktem, který může v mžiku ukončit Vaše pozemské putování jako nečekaný výstřel ze zálohy. Až potom pochopíme, jak velmi zranitelní
a křehcí vlastně jsme. To je už ale většinou "po hodině dvanácté!"


Jednoznačnou civilizační příčinu nemocí srdce a cév potvrdil
v nedávné době americký lékař Dr.Dean ORNISH,
který v rozsáhlém výzkumu prokázal, že úprava životosprávy vč. respektování pravidel tzv.duševní hygieny může dokonce nejen proces ucpávání cév na srdci zastavit, ale dokonce
i zvrátit
a cévy se pak mohou rekanalizovat a může se plně obnovit jejich původní průsvit.

Dr.Ornish se svými pacienty prováděl i relaxačně-meditační techniky, které vedle ukončení kouření cigaret, úpravy jídelníčku a přiměřené pohybové aktivity představovaly vedle optimalizace mezilidských vztahů v rámci studijní skupiny nedílnou součást systematické práce na sobě sama jejíž výsledkem bylo evidentní zvýšení kvality života, zmenšení počtu srdečních záchvatů a možnost redukce medikamentů vč.zlepšení celkové kondice a výkonnosti.


V dnešní době se s jistotou ukazuje, že lví podíl na hrozivém
nárůstu civilizačních chorob má právě nezvládnutý stres a přemíra negativních vlivů, které nejsou náležitě kompenzovány
kvalitním odpočinkem a regenerací. Představa, že infarkt je nemocí manažérů už dávno neplatí. Důležitější než práce nebo
její obtížnost je postoj člověka, s jakou náladou a chutí k věcem tohoto života přistupuje.

Pak i relativně náročná a hektická činnost nemusí být
obávanou řeholí a může přinášet potřebné naplnění
a uspokojení.

Je známo, že více zdravotně strádají
lidé bez potřebného uplatnění, lidé nezaměstnaní a vyloučení ze společenského života
, než Ti, kteří se přechodně cítí přetížení a přepracovaní.


Tolik zmiňované pozitivní myšlení
se jeví jako základní podmínka úspěchu a i dobrého zdraví.

Nejedná se ovšem o úsměv za každou cenu nebo povrchní
"keep smilling" made in USA, ale spíš o vnitřní postoj pramenící
s moudrého a uvážlivého zhodnocení a pochopení dané situace.

Lidský organismus v sobě skrývá netušené možnosti
vlastní sebe regulace a regenerace.
Potřebuje k tomu ale vytvořit optimální podmínky a těmi jsou záležitosti známé
např. pod pojmem racionální životospráva a duševní hygiena.


Jako nové se objevuje v moderním životním stylu pojem relaxace a kultura volného času se zaměřením na péči
o vlastní zdraví.

Pro udržení si patřičné kondice a to i z důvodů ekonomických,
kdy současné zvyšující se požadavky v zaměstnání kladou
na lidský organismus nemalé nároky, je žádoucí do zdraví investovat. Více než peníze se vyplácí vložený čas, který si vyhradíme pro aktivní pohyb, sport a relaxační cvičení.


Přesto je však dobrá jen fyzická kondice pro plnohodnotný
a náročný život málo a čím dál tím víc se doceňuje dobré
zdraví duševní jako je schopnost snášet stres, nezdolnost,
vyrovnanost, trpělivost a duševní pohoda uprostřed hektické
atmosféry dnešní uspěchané doby.

Na otázku: "Jak se mám chovat a čeho se vyvarovat?" zní
jednoznačná odpověď: "Začít u sebe, uvědomit si, jaké myšlenky a pocity v mé mysli převládají?" Jsou-li to myšlenky
převážně pozitivní, konstruktivní a zdravé, pak jste na dobré cestě k vylepšení Vašeho zdraví a života. Jsou-li to myšlenky
ale spíše se záporným nábojem, myšlenky destrukce, zloby
a nenávisti, popř. jim odpovídající cítění dlouhodobějšího
charakteru, tak jste také na "dobré" cestě, ovšem už jiným směrem... Je to tak, stav naší mysli výrazně ovlivňuje zdraví
těla.

Ne nadarmo se říká:"To nemohl přenést přes srdce!"
Nepřenesl, a skončil s infarktem.
Chybou nebyla ani tak
událost, nebo situace, jako spíše reakce a postoj netrénovaného člověka k ní.


Právě změnou postoje k věcem a událostem života a jeho přehodnocením léčíme nejen své srdce.


Pokud jsme v řadě situací "citově" zaangažováni a vše nás
hned rozčílí, pohorší, rozhněvá je ve hře i odpovídající centrum,
v našem srdci, které se z našich negativních myšlenek
a špatných pocitů jistě neraduje a požár emocí pak často uhasí až nitroglycerin nebo jiná uklidňující tabletka, zůstaneme-li
v oblasti medicíny. V jiném, možná častějším, případě, pokud je na vině potíží se srdcem pouze fyzická námaha, stačí jen zvolnit, vydýchat se a po krátkém odpočinku pokračovat v cestě uměřenějším tempem.


Podívejme se teď na nejčastější a nejvýznamnější choroby
a chorobné stavy z pohledu jiného zajímavého oboru jakým
je etikoterapie a psychosomatika. Stěžejním dílem v této oblasti je skoro kultovní kniha německého psychoterapeuta, která nese
název:"Nemoc jako symbol"
(Dr.R.Dahlke-Rukověť psychosomatiky)
: vydaná i u nás.

Srdeční infarkt a srdeční angína
Ucpání, strnutí, zkamenění/zatvrzelost v toku citů; nadhodnocení sil vlastního já a dominance chtění odříznou
člověka od toku životní síly. Člověk usilující o dominantní postavení/výkon, strach z kritiky a neúspěchu; nahromadění
agrese a uvolnění nahromaděné agresivní energie
(např.prasknutím srdeční stěny); zábrany formulovat vlastní
duševní potřeby; chybí vyšší cíl; sociální izolace, osamělost:
"zlomené nebo osamělé srdce"; infarkt jako citový průlom:
nespokojenost, podrážděné základní rozpoložení;
postoj chronického očekávání, vypjatá zdvořilost, rigidita;
strach ze zranění; neschopnost hluboce se uvolnit; střed těla jako mrtvé město; jizva na srdci: něco životně důležitého
a nanejvýš živého je nouzovým opatřením nahrazeno relativně neživým materiálem..Tolik výňatek z výše zmíněné knihy, která začíná velmi
pěkným mottem jehož autorem je starověký "medicínman" Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Paracelsus.
"Nejlepším lékem pro člověka je člověk. Nejvyšším stupněm léku je Láska."
Dnešnímu člověku se nedostává kromě peněz, sil a vůle
zejména času. Nyní v lázních tu čas ale je. Je dobré
proto tento čas vyplnit co nejefektivněji:
Obsah tohoto skromného doporučení by se dal
interpretovat nejlépe asi následovně:
"Pokusit se přehodnotit svůj stávající žebříček hodnot".


To, co je pro mne v mém životě nejdůležitější, nemusí ovšem
být nejdůležitější pro život
a už vůbec ne pro zdravý a správný
život, i když mne okolí vehementně přesvědčuje o pravém opaku, srdce bude stejně reagovat "po svém" a je mu jedno,
jestli pro své konání máte tisíc "dobrých" argumentů rozumu, které vám předkládá váš mozek. Bez práce a výkonu srdce by vám byl k ničemu
, i kdyby Vám "naměřili" IQ víc jak 160 bodů.
Kdyby váš mozek nedostal včas tu potřebnou dávku okysličené
krve a živin, můžete si být jisti, že vám bude v tu chvíli spíše
na obtíž, když si uvědomíte, že s běžnou logikou racionálního
myšlení "Má dáti-dal" daleko stejně nedojdete. Pochopíme-li
a poslechnete-li "hlas našeho srdce", pochopíme lépe a dokonaleji "o čem že je" lidský život.

Nyní v pohádkově krásném čase končícího léta s pomalu se zvedajícími větry hlásícího se barevného podzimu můžeme
o věcech souvisejících dumat a přemítat při procházkách zlátnoucí přírodou, kdy padající listí ještě na sluncem rozpálené dlažbě připomíná nezvratnost koloběhu času, který je každému z nás pevně vyměřen a v podobě příležitostí a možností svěřen a dán jistě v míře vrchovaté. Jen sám člověk je strůjcem svého štěstí a ne žádný zlý osud nebo trest za něco,
co jsme nikdy v životě neudělali. Neudělali??

MUDr.Tomáš KILIAN

Lázně Libverda-Léčebna Nový dům

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (40)

 • Obrázek uživatele Ayuku
  Ayuku (anonym)

  Skvělý článek!

  Zář 21, 2006
 • Obrázek uživatele chouchou
  chouchou (anonym)

  to jsou věci !

  Říj 14, 2006
 • Obrázek uživatele ANDREA FAKOVÁ
  ANDREA FAKOVÁ (anonym)

  CO SE JI STALO TE HOLCE

  Bře 01, 2007
 • Obrázek uživatele Standa
  Standa (anonym)

  Už dva roky mám defibrilátor a teď můj doktor z IKEMu mluvil o možnosti nechat se kontrolovat od nich dálku. V Tu chvíli jsem to moc nepobral, nemocnice mě znervozňují. Až cestou jsem si na to vzpomněl. Nevíte o co jde?

  Led 29, 2008
 • Obrázek uživatele Lucie
  Lucie (anonym)

  podívej se na www.biotronik.cz , najdi si ten obrázek chlapíka co má u pasu něco jako mobil. Zařízení se jmenuje Home Monitoring. Když ut to najdeš, je to vcelku jasně vysvětlené. Také o tom uvažuju, jenom si myslím, že provozní náklady musí být vysoké a nedovedu si představit, jak mi to proplatí na pojišťovně.

  Led 31, 2008
 • Obrázek uživatele Ferko
  Ferko (anonym)

  Teď vám asi udělám radost - podle článku v MF Dnes náklady jsou asi 30 000 ročně - a překvapivě to hradí Biotronik. Chtělo by to ještě ověřeit, ale podle všecho by to pacienta nestálo ani kačku.

  Feb 01, 2008
 • Obrázek uživatele Kamča
  Kamča (anonym)

  To se mi nezdá

  Feb 02, 2008
 • Obrázek uživatele Anna Štěbbrová
  Anna Štěbbrová (anonym)

  kolik za to platil?

  Feb 03, 2008
 • Obrázek uživatele Anna štěbrová
  Anna štěbrová (anonym)

  A jak se to vobsluhuje?

  Feb 03, 2008
 • Obrázek uživatele Jarek Heryán
  Jarek Heryán (anonym)

  Podle článku nijak. Večer si to položíš do vzdálenosti 2 m od sebe, ono se to v noci spojí a pošle zprávy. Ty jenom kontroluješ baterky.

  Feb 03, 2008
 • Obrázek uživatele Grygera
  Grygera (anonym)

  Nevíte náhodou jakým způsobem se posílají ty zprávy?

  Feb 03, 2008
 • Obrázek uživatele Heryán
  Heryán (anonym)

  Náhodou víme - jde to normálně přez síť T-Mobile. Takže žádný kouzla. A vlastně kde máš pokrytí operátorem, tam ti vysílá i monitoring.

  Feb 03, 2008
 • Obrázek uživatele x
  x (anonym)

  nevíte která nemocnice se na to specializuje? Nebo to dělá každý kardiolog?

  Feb 29, 2008
 • Obrázek uživatele Zbyněk
  Zbyněk (anonym)

  Určitě IKEM, Motol, v Brně Fakultní nemocnice. Ale když se zeptáš toho svýho doktora tak tě minimálně odešle někam, kde se tím zabývají.

  Bře 01, 2008
 • Obrázek uživatele Kateřina
  Kateřina (anonym)

  nemůže škodit záření při vysílání?

  Bře 19, 2008
 • Obrázek uživatele Jarda Heryán
  Jarda Heryán (anonym)

  Co já jsem zjišťoval, tak ten přenos se provádí jednou denně a to ještě můžeš mít to monitorovací zařízení až dva metry od sebe. Když si vezmu, kolikrát denně bere člověk do rukou mobil, sedí před televizí, bezdrátově se přenášejí data na internet

  Bře 19, 2008
 • Obrázek uživatele A.K.
  A.K. (anonym)

  Vysvětlíte mi někdo prosím jednoduše jak to funguje?

  Bře 22, 2008
 • Obrázek uživatele Pavel
  Pavel (anonym)

  Takže - z tvýho stimulátoru jdou data o fungování srdce do takovýho mobilu, tan to jednou za noc pošle do centra Biotroniku, tam to zpracujou a přepošlou doktorovi k vyhodnocení. Když je to dobrý, nic se neděje, žiješ dál, Když špatný, ozve se ti doktor a jedeš na kontrolu.

  Bře 24, 2008
 • Obrázek uživatele holický
  holický (anonym)

  Nelíbí se mi že o tom jak je na tom moje srdce bude rozhodovat ňákej programátor.

  Bře 25, 2008
 • Obrázek uživatele Pavel
  Pavel (anonym)

  O tom přeci žádný programátor nerozhoduje (nemluvě o faktu, že programátoři vyrábějí software ale potom na něm nedělají). Všechna data vyhodnocuje až váš lékař. Akorát to má pořád po ruce a pěkně zpracovaný s popiskama.

  Bře 26, 2008
 • Obrázek uživatele A.K.
  A.K. (anonym)

  Jestli tomu teda rozumim, když mi nesednou prášky a srdce boje jak vo závod, tak to můj doktor přímo vidí? Prostě záznam za celou dobu? Jako kdybych měl na sobě ten měrič ale nemusím to tahat v nějaký krabičce ale rovnou se to pošle z myho budíku? To je tedy hodně šikovný přístroj, řekl bych.

  Bře 28, 2008
 • Obrázek uživatele Jarda Heryán
  Jarda Heryán (anonym)

  Rozumíš tomu úplně dobře. Jestli tě to zajímá do detailů tak na stránkách Biotronik.cz to mají i namalovaný. Dokud jsem neviděl ten obrázek, tak jsem si to neuměl moc představit.

  Bře 30, 2008
 • Obrázek uživatele Jarin
  Jarin (anonym)

  Ahoj. Existuje web pro kardiaky? Děkan

  Črv 25, 2008
 • Obrázek uživatele Lukáš
  Lukáš (anonym)

  To záleží co přesně tě zajímá. Jestli teorie nebo něco konkrétního. Ale něco jako kardiak.cz není. Teda zatim jsem to nezaregistroval.

  Črv 26, 2008
 • Obrázek uživatele Jarin
  Jarin (anonym)

  nějak je mi poslední dobou blbjc se srdcem, rozvod nějak nepomohl asi to bylo náročnější než sem se tvářil, léky už nestačí a měl by sem dostat budíka. Tak hledám co to vobnáší.

  Črv 28, 2008
 • Obrázek uživatele Lukáš
  Lukáš (anonym)

  Takhle po diskusích je to poměrně na dlouhý lokce. Jestli tě to zajímá po technický stránce tak stránky "biotronik.cz". Tam jsou detaily vo KS i domácím monitoringu, jestli tě to taky zajímá.

  Črv 29, 2008
 • Obrázek uživatele Zuzana
  Zuzana (anonym)

  Dobrý den, já jsem si stránky prostudovala, o domácím monitorování vše pročetla, ale nakonec jsem stejně musela mluvit s lékařem, který to bude řešit dál. Takže je sice hezký být v obraze, ale určitě to nestačí na to , aby si dostal co chceš.Není to jako nakupovat na webu.

  Črv 30, 2008
 • Obrázek uživatele Sylva
  Sylva (anonym)

  Bydlím ve Frýdku-Místku.S kým by sem měla jednak o domácim monitorování srdce?Musím k odbornýmu doktorovi?

  Srp 24, 2008
 • Obrázek uživatele Mira
  Mira (anonym)

  Teď přesně nechápu o co ti jde. Domácí monitoring se přece dává k defibrilátoru. Takže jestli máš defibrilátor, tak určitě budeš mít i kardiologa. Takže samozřejmě s ním. Nebo si chceš ten monitoring dát doma na poličku?

  Srp 26, 2008
 • Obrázek uživatele Sylva
  Sylva (anonym)

  No to ja jeste nemam jenom mam arytmie tak jsem si myslela, že ten monitoring mi pomůže. Četla jsem, že je to hlídá arytmie. Takže tak.

  Srp 29, 2008
 • Obrázek uživatele velrybička
  velrybička (anonym)

  Ahoj, dělám pečovatelku v DD a jeden starší pán to tady bude mít. Myslím Home monitoring Biotronik. Akorát že on už je docela dost senilní, tak máme s kolegyněma strach, že to někde zapomene a ztratí, nebo že nebude denně posílat tada na analýzu. Myslíte, že to mám probírat s nějakým doktorem? Nebo se k monitoringu dodává manuál?

  Srp 30, 2008
 • Obrázek uživatele Mira
  Mira (anonym)

  Tak jedný starosti tě ušetřím, zrpáva se odesílá automaticky, takže o to se starat nemusíte. Přístroj se musí jednou za dva nebo tři dny hodit na nabíječku. A (což by třeba mohl být problém) měl by být ve ukládán na noc do vzdálenostido dvou metrů od srdce (ale nemělo by to být moc blízko). Zpráva se totiž přenáší většinou v noci. Takže stačí, když večer na dědu jukneš, jestli má monitoring někde u postele.

  Srp 31, 2008
 • Obrázek uživatele Radek Š
  Radek Š (anonym)

  Zdravím vás. Mojí matce lékař ke kardiostimulátoru nabídl možnost domácího monitorování. Jak to probíhá? Mluvili jsme jenom mezi dveřmi, mámě nebylo dobře, tak jsem to nestihl probrat. Předem díky.

  Zář 10, 2008
 • Obrázek uživatele M.
  M. (anonym)

  Zdravím všechny, nenašel by se tady někdo mladší s kardiostimulátorem (tak 15-30 let)? Mějte se všichni jak nejlíp to jen jde! Hlavně hodně zdravíčka!!!

  Zář 10, 2008
 • Obrázek uživatele M.
  M. (anonym)

  Ahoj Radku Š., domácí monitoring je přístroj, který je možné dostat ke kardiostimulátoru/ICD atd., můžeš si to představit jako něco jako GPS - a díky tomuto přístroji se pak data bezdrátově (jednou denně) se posílájí z kardiostimulátoru do centrály, odkud se pak informace přeposílají k ošetřujícímu lékaři, který je vyhodnotí a může v případě zachycení např. nějaké arytmie pacienta objednat na dřívější kontrolu atd. Pokud by tě zajímalo něco bližšího, tak doporučuji tyto stránky ;-) - http://www.biotronik.com/cz/cz/6854.

  Zář 19, 2008
 • Obrázek uživatele Martina
  Martina (anonym)

  Ahoj. Asi je to s tvojí maminkou vážnější, protože domácí monitoring se nabízí v případech, že lékař potřebuje mít pacienta (potažmo jeho srdce) trvale pod kontrolou.

  Zář 27, 2008
 • Obrázek uživatele Radek Š
  Radek Š (anonym)

  Tomu nerozumím. Takže by zůstala v nemocnici? To snad ne, teď už je tam skoro měsíc (kromě srdce ještě další komplikace) a je z toho naprosto zničená. To by nejspíš nezvládla psychicky. Už teď je na dně.

  Zář 28, 2008
 • Obrázek uživatele M.
  M. (anonym)

  Ahoj Radku, neboj, v nemocnici by právě zůstat určitě nemusela, teda ne z důvodu hlídání srdíčka, protože právě domácí monitoring lékařům umožní ji mít pod kontrolou, i když nebude v nemocnici.

  Zář 28, 2008
 • Obrázek uživatele Martina
  Martina (anonym)

  To jsem se špatně vyjádřila. Tvoje máma by šla normálně domů a pomocí domácího monitoringu (všimni si slova DOMÁCÍ) by ji lékař sledoval na dálku. Pročti si tady tu dřívější diskusi. Takže by to snad pro ni nebyla žádná újma.

  Říj 03, 2008
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  dobry den.Se zajmem sleduji diskusi.Ted momentalne pracuju v Anglii, mam kardiostimulator taky. KKdyz by sem mel zajem o domaci monitorovani musel by sem do Ceska nebo by to slo tady z Anglie?

  Říj 04, 2008

Přidat komentář

Reklama

Reklama