Obchodování s nemocemi

Článek obsahuje výňatky z oficiální žaloby, již podal 14. června 2003 u Mezinárodního soudního dvora v Haagu MUDr. Mathias Rath a ostatní. Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Úplný text v angličtině je k dispozici na internetu - http://www.laleva.cc/The_Hague/hague_complaint.pdf. či zkrácená verze v češtině na www.ohz.cz . Dále následují pouze odstavce týkající se farmaceutického "obchodu s nemocemi".

Základy farmaceutického podnikání

Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby, rakovinu a další nemoci, jimž může být předcházeno a mohly být do značné míry již dávno eliminovány.

K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani nedbalostí. Je úmyslná a systematicky organizovaná ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů s jediným účelem - expanze globálního odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů.

Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi.

Na rozdíl od toho prevence či vymýcení nějaké choroby významně zužuje nebo úplně eliminuje poptávku po farmaceutických drogách. Farmaceutické korporace proto systematicky maří prevenci a likvidaci chorob.

Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce řízeny lobbyisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů mnohatrilionového dolarového "obchodu s nemocemi", čímž je ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných a národů.

Výchozí podmínkou růstu farmaceutického průmyslu coby úspěšného investičního podnikání bylo vyloučení konkurence bezpečných přirozených terapií, jelikož nejsou patentovatelné a skýtají nevelké marže. Přirozené terapie navíc mohou efektivně pomáhat předcházet nemocem a eliminovat je kvůli své základní roli v buněčném metabolismu.

Výsledkem této systematické eliminace přirozených zdravotních terapií bylo převzetí systémů zdravotní péče ve většině zemí světa a miliony lidí a téměř všechny národy se tak dostaly do závislosti na farmaceutickém průmyslu a jeho investičních obchodech. (Výdaje na léky loni v České republice činily odhadem zhruba 56 miliard korun, z toho asi 41 miliard bylo z veřejného pojištění. Průměrný Čech spotřebuje ročně 32 balení léků, podle dostupných údajů tím ale nijak nevybočuje ze západoevropského standardu. Zdroj: ČTK/ Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL))Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod

Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů "zdraví" - ale toto očekávání neplní. Namísto toho poskytuje produkty, které pouze mírní symptomy zatímco podporují chorobu v pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí tohoto podvodu, tento průmysl používá dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích léčebných terapií.

Tento organizovaný podvod je jedinou příčinou, proč tento investiční obchod za strategicky navrženou kouřovou clonou "dobrodinců" lidstva přetrval téměř století. Kriminální praktiky tohoto průmyslu drží životy 6 miliard lidí a ekonomiky většiny zemí světa jako rukojmí.

Demaskování farmaceutického "obchodu s nemocemi"

V uplynulých deseti letech jsem usiloval o demaskování organizovaných podvodů tohoto největšího investičního průmyslu na zemi. Poukazoval jsem na to, že největší překážkou zlepšování zdraví lidí na naši planetě je samotný farmaceutický průmysl - a jeho povaha coby investičního průmyslu žijícího z rozšiřování spektra nemocí.

Jako vědec jsem byl ve výhodě při pátrání po skutečných příčinách kardiovaskulárních chorob a dalších chronických onemocnění. Společně s kolegy jsem byl nápomocen při dokumentování účinných, přirozených a nepatentovatelných alternativ k farmaceutickému "obchodu s chorobami". Objev přirozených molekul optimalizujících buněčný metabolismus umožní lidstvu předcházet a do značné míry eliminovat většinu nejběžnějších současných chorob, včetně kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a mnoha jiných.

Výňatek z první důkazní části žaloby

1. Důkazy o genocidě a dalších zločinech proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým "obchodem s nemocemi"

Uvedené specifické důkazy prokazují, že obvinění jsou odpovědní za záměrné udržování a rozšiřování chorob s cílem vyvolat nové choroby a rozšiřují použití léčiv, kdysi registrovaných pro jedinou chorobu, na tolik dalších onemocnění, jak je jen možné.

K dosažení těchto strategických cílů obvinění v globálním rozsahu navrhli, realizovali, řídili a organizovali podvodné obchodní schéma, jehož ekonomický dopad nemá obdoby v celé lidské historii.

1.1. Úmyslné rozšiřování (spektra) chorob

V následujícím specifickém důkazu ukazujeme, že obvinění vědomě udržují a rozšiřují současná nejběžnější onemocnění navzdory tomu, že by těmto chorobám mohlo být efektivně předcházeno a mohly by být z velké části vymýceny, což by zachránilo milióny životů.

1.1.1. Koronární srdeční choroby

Základní příčinou chorob srdeční tepny a infarktů je strukturální oslabení a narušená funkce arteriální stěny, což se - podobně jako kurděje - projeví při dlouhodobém nedostatku vitamínů a dalších nepostradatelných živin.

Farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění však tyto příčiny úmyslně ignorují a raději se zaměřují na ošetřování symptomů, jako například snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Zatímco se záměrně vystříhají léčby onemocnění, kvůli níž jsou prodávány, vyvolávají škodlivé vedlejší účinky těchto farmaceutických drog nová onemocnění. Celkový celosvětový počet obětí kardiovaskulárních chorob v důsledku těchto úmyslných zločinů obviněných představuje více než 12 miliónů životů ročně.

1.1.2. Vysoký krevní tlak

Základní příčinou vysokého krevního tlaku je zvýšené namáhání arteriálních stěn kvůli nedostatku nepostradatelných živin v buňkách arteriálních hladkých svalů, vedoucí k zužování průměru artérie a zvyšování krevního tlaku. je K dispozici je velké množství klinických studií dokumentujících výhody použití nepatentovatelných stopových prvků, především aminokyseliny argininu a hořčíku. Tyto napraví výchozí nedostatek v miliónech buněk cévních stěn, které se uvolní a se zvětšujícím se průměrem cév dojde k opětovné normalizaci krevního tlaku.

Farmaceutické drogy prodávané k ošetření vysokého krevního tlaku se opět záměrně zaměřují jen na ošetření symptomů. Například, beta-blokátory redukující počet srdečních tepů a diuretika zmenšující krevní objem. Tyto farmaceutické drogy záměrně obcházejí odstranění "křeči" v cévních stěnách, která je základní příčinou vysokého krevního tlaku. Zatímco vědomě obcházejí vyléčení onemocnění, mají dlouhodobé škodlivé vedlejší účinky, potenciálně vyvolávající velké množství nových onemocnění a tím poptávku po nových lécích.

Přímým důsledkem tohoto postupu obviněných zůstává po celém světě několik set miliónů nevyléčených pacientů s vysokým krevním tlakem a počtu jejich obětí každodenně přibývá.

1.1.3. Selhání srdce

Základní příčinou srdečních selhání je nedostatek buněčných biokatalyzátorů, určitých vitamínů, minerálů, carnitinu, koenzymu Q10 a dalších bioenergetických nosičů v miliónech svalových buněk srdce. To má za následek oslabení čerpací funkce srdce a hromadění vody v těle.

Farmaceutické přístupy vědomě ignorují tuto skutečnost a soustřeďují se opět jen na symptomy. Diuretika prodávaná k zabránění selháním srdce vylučují nejen v těle nahromaděnou vodu, ale vypláchnou i vitamíny, minerály a další ve vodě rozpustné nosiče bioenergie. Farmaceutické drogy prodávané proti selhání srdce tudíž toto onemocnění ve skutečnosti zhoršují a mají na svědomí omezené životní očekávání pacientů se srdečními vadami, jakmile je nasazena léčba diuretiky.

Zatímco úmyslně obcházejí léčení příčin onemocnění, tyto farmaceutické drogy odplaví z těla podstatné živiny, čímž zhorší výchozí příčinu onemocnění. V přímém důsledku tohoto postupu obviněných zůstává celosvětově nevyléčeno a nakonec předčasně zemře přes sto miliónů pacientů se srdečními vadami.

1.1.4. Nepravidelný srdeční tep

Základní příčinou nepravidelného pulsu je nedostatek stopových prvků, vitamínů, minerálů, ubiquinonu (koenzym Q 10) a dalších nosičů bioenergie v miliónech elektrických svalových buněk srdce. Toto má za následek narušení vytváření nebo přenosu elektrických impulsů potřebných pro normální srdeční tep. Nedávná dvojitá slepá studie kontrolovaná placebem jednoznačné prokázala, že terapeutické použití stopových prvků je efektivní, spolehlivé a skýtá způsob jak obnovit výchozí zdravé podmínky při nepravidelném tlukotu srdce.

V kontrastu s tím, farmaceutický přístup k léčení nepravidelného srdečního tepu tyto skutečnosti vědomě ignoruje a místo toho se zaměřuje jen na symptomy. Drogy prodávané k upravení této poruchy mnohdy nepravidelný srdeční tep zhorší, způsobí srdeční zástavu a předčasné úmrtí pacientů.

Před desetiletím spisovatel Thomas Moore v knize "Deadly Medicine" zdokumentoval případ, kdy jedna z nových tříd léků proti arytmii přivodila jen v USA větší počet úmrtí, než bylo US ztrát na životech ve vietnamské válce. Přímým důsledkem těchto postupů obviněných je, že celosvětově zůstává nevyléčeno přes sto milionů pacientů se srdeční arytmií a počtu jejich obětí každodenně přibývá.

1.1.5. Rakovina

Rakovina byla ještě donedávna považovaná za rozsudek smrti. Nedávné pokroky v přirozené buněčné medicíně to ale podstatně změnily. Nyní už je očividné, že rovněž v případě této choroby byl lékařský výzkum nepatentovatelných terapií vědomě zanedbáván a obviněnými vyloučen ve prospěch neúčinných drog, které epidemii rakoviny, jednoho z jejich nejlukrativnějších obchodů, umožnily pokračovat. Kvůli mimořádnému rozsahu a dopadu těchto zločinů, spáchaných obviněnými v souvislosti s epidemií rakoviny, si je prezentujeme ve větších podrobnostech.

Skutečnost, že se všechny typy rakoviny rozšiřují v těle stejným způsobem: za využití trávících enzymů (collagenázy, metalloproteinázy), je vědecký fakt. Tyto enzymy lze blokovat, a tím zabránit rozšíření rakovinných buněk, terapeutickým použitím přirozené aminokyseliny, lysinu, a to zejména společně s jiným, rovněž nepatentovatelným stopovým prvkem. Na tento léčebný přístup reagují všechny druhy doposud studované rakoviny, včetně rakoviny prsu, prostaty, karcinomů, rakoviny plic, rakoviny kůže, fibroblastomů, synoviální rakoviny a všech dalších forem nádorů.

Jediným důvodem proč tento zásadní objev nebyl v medicíně dále prozkoumán a celosvětově použit k vyléčení pacientů postižených rakovinou je skutečnost, že tyto substance nejsou patentovatelné, a proto docilují jen nízkých tržních marží. Ještě mnohem důležitější ale je, že jakékoli efektivní potírání libovolného onemocnění nakonec povede k jeho vymýcení - a tím i k zániku mnohatriliónového dolarového trhu s farmaceutickými drogami.

Farmaceutické drogy prodávané pacientům trpícím rakovinou jsou obzvlášť podvodné a zlovolné. Pod záminkou ošetřování rakoviny jsou pacientům pod krycím názvem "chemoterapie" aplikovány toxické substance, včetně derivátů yperitu. Skutečnost, že tyto toxické směsi zničí také miliony jejich zdravých tělesných buněk je vědomě zakalkulována.

Se znalostí těchto skutečností, byly tedy vědomě vzaty v úvahu následující důsledky: rakovina v první řadě zůstane celosvětovou epidemií, poskytující výnosnou bázi dlouhodobému obchodu vynášejícímu trilióny dolarů. Za druhé, soustavná aplikace toxických prostředků formou chemoterapie vyvolává u rakovinových pacientů přijímajících tyto toxické substance epidemii nových chorob.

V důsledku této strategie je produkce farmaceutických drog pro ošetřování nebezpečných vedlejších účinků chemoterapeutických léčiv - včetně infekcí, zánětů, krvácení, selhání různých orgánů, atd. - ještě lukrativnější než obchod se samotnými chemoterapeutiky. Obvinění tudíž aplikují organizovaný podvodný postup ke škodě stovek milionům rakovinových pacientů s jediným úmyslem: jde o jejich finanční obohacení.

1.1.6. AIDS a další infekční nemoci

V přístupu k jedné z nejvražednějších epidemií v lidské historii, AIDS, je aplikováno podobné, promyšlené podvodné schéma. Vědecké studie již 10 před lety ukázaly, že vitamin C může snížit schopnost replikace HIV-viru o více než 99%. Tento fakt obvinění dobře znají už přes deset let.

Obvinění prokazatelně záměrně ignorovali a obešli tento spolehlivý, nicméně nepatentovatelný, léčebný postup a vyvinuli proti AIDS patentované drogy s těžkými vedlejšími účinky. Navíc jsou tato léčiva kvůli přemrštěným licenčním poplatkům nedostupná velké většině lidí na této planetě. Obvinění jsou vinni ohrožením životů a zapříčiněním smrti stovek miliónů lidí v Africe, Jižní Americe, Asii a všech ostatních regionech světa v důsledku jejich zločinného obchodního plánu.

Obdobným způsobem bojkotují informaci, že jediným a nejdůležitějším opatřením zvyšujícím imunitu vůči infekčním onemocněním je optimální přísun vitamínů B6, B12, kyseliny listové a určitých dalších nepostradatelných živin. Vědecky podloženou skutečností je, že tyto biokatalyzátory buněčného metabolismu zvyšují produkci leukocytů, které jsou hlavní zbraní našeho těla vůči libovolné infekci. Systematickým zadržováním této informace, obzvlášť stovkám miliónů dětí a dospělých v rozvojovém světě, farmaceutický průmysl vědomě ohrozil životy stovek milionů lidí v těchto oblastech. Všichni obvinění ví, že v těchto oblastech světa si sotva kdo může dovolit léčbu jejich farmaky a zemře.

Zadržování životně důležitých informací o přirozených nepatentovatelných alternativách, sloužících k prevenci a potírání infekčních onemocnění, vede nejen k zbytečnému úmrtí milionů lidí, ale také ke krachu ekonomik mnoha rozvojových zemí. Přímým důsledkem je další dramatické zhoršování již existující nerovnováhy nynější světové ekonomiky. Tyto země jsou vědomě hnány do konfliktu, v němž mohou jen prohrát.

1.1.7. Ostatní nemoci

Zdravotním problémem stejně tak nepřestávají být i jiná, degenerativní, zánětlivá, infekční a mnoho jiných současných nejběžnějších onemocnění, protože je obvinění definovali a ochraňují jako tržiště svého zločinného "obchodu s nemocemi".

1.2. DOKLADY O KRIMINÁLNÍCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH OBVINĚNÝCH

1.2.1 Úmyslná expanze chorob a vyvolávání nových onemocnění u pacientů za účelem rozšíření trhu s farmaceutickými drogami

Pro rozšíření odbytu jsou obviněnými vyráběny a po zralé úvaze i přes známé škodlivé vedlejší účinky prodávány níže uvedené skupiny léků. Tímto zločinným jednáním obvinění pod záminkou boje proti stávajícím vědomě vyvolávají nová onemocnění. Okolnost, že nové nemoci vyvolané vedlejšími účinky těchto drog se projeví až po mnoha letech je využívána jako dodatečné krytí této záludné praxe.

Drogy snižující hladinu cholesterolu, obzvlášť statiny a fibráty, jsou ve velkém prodávány pod záminkou prevence kardiovaskulárních chorob. Je známo, že tyto léky, v dávkách běžně podávaných miliónům pacientů na celém světě, indukují rakovinu.

Chemoterapeutické drogy k údajné léčbě rakoviny. Ve skutečnosti vyvolávají sérii těžkých vedlejších účinků, z nichž nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny. Komplexní zločinné marketingové schéma spojené s chemoterapií může fungovat jen proto, že obvinění označili rakovinu za rozsudek smrti - a dokonce už i pár měsíců přežívání pacienta na chemoterapii je obviněnými prodáváno jako senzační úspěch.

Aspirin je hromadně prodáván pod falešnou záminkou prevence proti infarktům a mrtvicím, přičemž je známo, že dlouhodobé užívání tohoto léku je příčinou destrukce kolagenů, a proto postupně zvyšuje riziko infarktů a mrtvičných záchvatů, včetně jiných onemocnění, jako žaludečních vředů a krvácení do žaludku.

Protizánětlivé léky jsou užívány proti bolestem a zánětům, například při artritidě. Avšak mnohé z těchto léků ničí pojivovou tkáň, například v kloubech. Tyto léky při dlouhodobém užívání zdravotní problémy spíše zhorší, než aby je léčily.

Calcium antagonists jsou hromadně prodávány pod falešnou záminkou léčení vysokého krevního tlaku a prevence infarktů, přičemž dlouhodobé užívání tyto léků je naopak známou příčinou růstu počtu infarktů, mrtvic a dalších onemocnění.

Estrogen a další hormonální léky jsou masově prodávány pod falešnou záminkou prevence řídnutí kostí (osteroporézy) a předcházení srdečním vadám, i když je známo, že dlouhodobé užívání těchto přípravků u více než 30% žen, které je berou, vyvolá rakovinu. Obzvlášť častými formami vyvolanými těmito léky jsou na hormonech závislé rakoviny, jako například rakovina prsu a dělohy.

Trankvilizátory a antidepresiva. Další mechanismus, jímž obvinění systematicky rozvíjejí své trhy, je úmyslné vyvolávání návyku za účelem zvýšení prodeje léků. Je známo, že mnoho uklidňujících prostředků a antidepresiv, včetně rozšířeného diazepamu ("Valium") vyvolává návyk a závislost. Za účelem další expanze globálního prodeje těchto drog je obvinění je dokonce propagují na celostránkových reklamách v běžně dostupných, neodborných časopisech.

Ostatní farmaceutické drogy. Poté, co se patentovatelnost stala nutným předpokladem farmaceutického investičního obchodu obsahují typické farmaceutické drogy syntetické molekuly, toxické pro lidské tělo. Pro téměř všechny léky platí stejný podvodný obchodní princip - vyvolají krátkodobé zmírnění příznaků, zatímco současně působí škody, čímž pozvolna vytvářejí nové nemoci jako budoucí základ trhu pro další nové léky.

1.3. Nové choroby uváděné na trh rozšiřováním patentovaných léků

Obvinění při uskutečňování svých zločinů vědomě rozšiřují poptávku po svých současných farmaceutických drogách vymýšlením nových zdravotních stavů a podmínek, při nichž doporučují použití léků, které předtím byly určeny k léčbě jiné nemoci. Jako hlavní důkaz uvádíme dva následující význačné příklady:

Tabletky proti bolení hlavy údajně bránící onemocněním srdce. Aspirin, původně vyvinutý jako prášek proti bolení hlavy a úlevě při bolestech obecně, je nyní obviněnými masově prodáván a doporučován k dlouhodobému užívání dokonce i zdravým jedincům pod záminkou prevence a ošetření onemocnění srdce a dalších těžkých zdravotních stavů.

Antibiotika údajně potírající koronární onemocnění srdce. Za účelem rozšířit globální prodej svých antibiotik obvinění vytvořili a celosvětově rozšířili takzvanou "bakteriální teorii" infarktu. Bez jakéhokoliv klinického důkazu naznačujícího, že chlamydia či jiné bakterie skutečně způsobuje aterosklerózu a infarkty, obvinění zločinně propagují všeobecné užívání antibiotik i zdravými jedinci pod falešnou záminkou prevence infarktu.

Toto je jen několik příkladů praktik sloužících obviněným k soustavnému rozšiřování prodeje jejich léků a vyvolání dalších onemocnění. Toto marketingové schéma není výjimkou, ale pravidlem. Seznam zločinů spáchaných v této souvislosti bude novelizován a doplněn během dalšího vyšetřování.

1.4. Zločiny spojené se systematickou infiltrací různých částí společnosti za účelem snadnějšího provádění shora uvedených a dalších zločinů

Obvinění systematicky a promyšleně infiltrovali medicínu a zdravotnictví většiny zemí světa za účelem vytvoření finanční a jiných závislostí, aby mohli vést svůj "obchod s chorobami" a dopouštět se dalších zločinů. Lékařský výzkum neprobíhá primárně proto, aby byly objeveny nejefektivnější, nejbezpečnější a zdraví nejprospěšnější léčebné postupy proti nějaké chorobě. Je prováděn s cílem rozpoznat choroby s největším potenciálním trhem, na němž výrobci léků mohou vytvořit co nejvyšší zisky. V uplynulých desetiletích obvinění v rámci své strategie z programů výuky na lékařských fakultách systematicky vyloučili poznatky o efektivních, avšak nepatentovatelných přirozených terapiích. Byly záměrně vytvořeny generace lékařů s malými nebo vůbec žádnými znalostmi životně důležitých zdravotních výhod těchto přirozených terapií. Terapeutické vzdělávání na lékařských fakultách zároveň přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení farmakologie. V důsledku této desetiletí probíhající praxe absolventi opouštějí lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického "obchodu s chorobami". Za účelem zamaskování této strategie jsou patentované drogy zpodobňovány jako "vědecká" a dokonce "etická léčiva", zatím co nepatentovatelné přirozené terapie diskreditují jako "nevědecké".

Obvinění podobným způsobem, vytvářením finančních a dalších závislostí, celosvětově systematicky a promyšleně infiltrovali hromadné sdělovací prostředky, jejichž pomocí šíří klamné a falešné informace, za nimiž mohou skrýt své zločinecké praktiky, propagovat "obchod s chorobami" a dopouštět se tak nových zločinů.

Obvinění úmyslně a systematicky zneužívají legislativních a politických systémů většiny států k prosazování zákonů a nařízení a prosazování dalších opatření s úmyslem dále rozšířit prodej neúčinných, nebezpečných, ale velmi lukrativních farmaceutických drog. Obvinění zneužili svého politického vlivu k vynucení právních předpisů, které jim dovolují přivlastnit si trilióny dolarů pod zástěrkou "zdravotního pojištění" a jiných veřejných i soukromých zdravotních fondů. V rámci takto podporovaného podvodného "obchodu s chorobami" vybírají peníze tak, že po jednotlivcích, společnostech a vládách po celém světě vyžadují platby za své neúčinné a zhoubné terapie. Takto obvinění zajistili enormní zisky farmaceutickému průmyslu a působí zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí.

Obvinění za účelem páchání svých zločinů proti lidskosti promyšleně a systematicky infiltrovali a zneužili Evropský parlament a další regionální a mezinárodní orgány, včetně institucí Spojených národů, Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) a dalších národních a mezinárodních politických sborů.

1.5. Zločiny spojené se systematickým blokováním účinných nepatentovatelných zdravotních postupů a opatření

Obvinění se za účelem ochrany svých podvodných investičních obchodů s chorobami pokoušeli o celosvětové vyloučení dosažitelnosti nepatentovatelných přirozených terapií. K dosažení tohoto cíle použili několika strategických opatření:

1. Zadržování životně důležitých informací o nepatentovatelných přirozených terapiích. Obvinění před milióny lidí vědomě a systematicky utajili a blokují pro zdraví zásadní informaci, že lidské tělo neumí produkovat vlastní vitamin C (kyselinu L-askorbovou). Kvůli této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem vitamínu C a mají sklon ke kardiovaskulárním a dalším onemocněním. Obvinění miliónům lidí neposkytli a systematicky a cílevědomě blokují elementární zdravotní informaci, že lidské tělo nevytváří přirozenou aminokyselinu - lysin. Na základě této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci. Obvinění tedy tímto postupem záměrně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.

2. Veřejné zlehčování významu nepatentovatelných přirozených terapií. Obvinění svévolně a systematicky klamou veřejnost šířením falešných, matoucích a smyšlených zpráv zlehčujících nepatentovatelné zdravotní terapie s cílem zaštítit a rozšířit svůj "obchod s chorobami" závislý na patentovaných drogách a dopouštět se dalších zločinů. Tímto obvinění úmyslně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.

3. Šíření zdravotních informací souvisejících s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi je stavěno mimo zákon. Obvinění se vědomě pokoušejí zneužít svého politického vlivu při pokusech o dosazení zákonů s působností na národních, jakož i mezinárodní úrovni, které by v podstatě postavily mimo zákon šíření informací o preventivních a léčebných postupech v souvislosti s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi. Tato legislativní iniciativa usiluje o dosazení libovolně nízké "horní hranice" financování těchto přirozených a bezpečných terapií, což je další krok ve snaze zabránit jejich využívání jako přirozených léčebných prostředků. Pokusy o zneužití "Codex Alimentarius Commission" Spojených národů se obvinění dokonce pokusili vnutit podobné zákony všem členským zemím OSN - to znamená dosáhnout jejich celosvětové platnosti.

Oficiální stránky Dr. Matthiase Ratha naleznete zde

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (74)

 • Obrázek uživatele Ondřej
  Ondřej (anonym)

  A k čemu je farmaceutickému průmyslu mrtvý pacient? Krom toho stát má zájem o naše zdraví, protože jsme plátci daní. Určitě farmacie byznys je, ale rozhodně nemá v zájmu člověka odsoudit k smrti.

  Črv 10, 2008
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  Zajímavý je, že tenhle článek nevyvrací byznys s potravinovými doplňky a dalšími "nesmysly", které jsou publikovány na tomhle webu:) jojo a vůbec se tam nějak často objevují zvěsti o suplementech... Kdo je tady pak ten hnusnej "buržoust"?

  Črv 10, 2008
 • Obrázek uživatele Ondřej
  Ondřej (anonym)

  No teda fuj, že se nestydíte, dělat takovou reklamu na potravinové doplňky!

  Črv 10, 2008
 • Obrázek uživatele VeGaNKo
  VeGaNKo (anonym)

  "Průměrný Čech spotřebuje ročně 32 balení léků, podle dostupných údajů tím ale nijak nevybočuje ze západoevropského standardu. Zdroj: ČTK/ Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)" - super ja som hlboko pod normu, nakolko ja za rok nezjem jedinu tabletku toho svinstva :) A clanok je uplne pravdivy, suhlasim s nim, mafia v bielych plastoch parazituje na chorobach ludi a zamerne im nehovori pravdu, ako maju zit, aby neboli chory...Inak by na chorobach nezarabali, nebolo by treba tolko lekarov, lekarni a farmac. priemyslu, mozno tak 10% z dnesneho stavu...

  Říj 20, 2008
 • Obrázek uživatele ivo
  ivo (anonym)

  no panecku,to jsem si precetl,brrr leze my mraz pozadech,co jsi mislím hytelr byl to samí genocída vyhlazovaní lidí.a tet 21 století,zajmá me jedna vec proč na cigaretách písou ze korení skodí zdravi a pomalou smrt,a co leky to nykdo neví,je to byznys vdnesní dobe.

  Led 20, 2009
 • Obrázek uživatele Albisana
  Albisana (anonym)

  Je to velice jednoduche-jako vzdy staci pouzit stary dobry selsky rozum.Nikdy jsem nebyla zdravejsi nez v mych poslednich deseti letech,kdy se citim a i jsem zdravejsi v mych 53 letech a proc asi?Protoze jsem se dopracovala k poznani jednoducheho fungovani organis.(cteni knih,kursy,seminare),ze tak jako provadime udrzbu autu,aby bylo schopne provozu,musime i my podobne fungovat.Normalne svou ocistu zvladne kazde telo samo,ale to nesmi byt nadupane vsema tema chemickyma sajrajtama od tech chemicky sladenych veskerych vod,konzervantu a ozareni vseho ve vsem,proto jen tu nejjednodussi stravu a cistou vodu,ceske ovoce a zeleninu,nejlepsi z domaci zahradky treba od souseda.A provest odkyseleni organismu-od vsech tech sladkych chemickych sladkosti-oplatku,cukrovinek atd.(Precist knihu -JAK SE ODKYSELIT)Apotravinove doplny-nutne-nebyly by,kdyby nebylo v ovoci a zelenine o 30 az 40%mene vitaminu a mineralu nez pred 30lety diky chemickym postrikum.Ale je nutne nechat si zjistit jake vitam.a miner.cloveku chybi a zda ma jejich dobre vstrebavani v tenkem streve.Proste chce to touhu vedet neco,co by se melo ucit uz ve skole,jak predchazet nemocem,aby vubec nevznikly a hlavne nechapu proc se na Zemi resi problemy o nicem,politicke,radarove,cervene a zlute a neresi se a neinvestuje se do toho nejdulezitejsiho,zachovani nasi zatim jedine jistoty(co asi to je)?pro nase budouci deti,vnoucata atd.kdyz se plemeni a rve a trha z ni co se da,proc nam asi umiraji nasi nejblizsi,znami,neznami,slavni i neslavni lide?proc nemame 5 druhu kvalitniho vseho?Proc mame odevseho vseho 50 druhu,ale zabijejiciho svinstva?To by mel nekdo lidem vysvetlit,ale hlavne chtit zmenit vychovou,osvetou,pravdou mysleni naroda,uzdravit ho,mit silny a zdravy narod by melo byt motivaci politiku,kterym vyhovuje mit nemocny,unaveny,ustarany a snad uz i netecny lid,kteremu se serviruje podle jejich rozumu.(Neplati uz pro ty,co vi,o cem pisi a nasly a vyresili svuj zivotni styl).Tim chci rict,ze pouzivejte sve chytre ja,ptejte se,zajimejte se proc?VASE PODVEDOMI VAM vzdy da tu spravnou odpoved.My sami si urcujeme smer zivota a taky je jen na nas co si nechame vnutit a co s podekovanim odrekneme.

  Feb 11, 2009
 • Obrázek uživatele EVA
  EVA (anonym)

  Ano, ano - každý strůjcem svého štěstí. My jsme hledali, hledáme a hledat budeme. Chcete-li, nakoukněte na naše snažení: www.moudrasova.eu (Knihy v celém rozsahu k načtení zdarma!)

  Feb 15, 2009
 • Obrázek uživatele EVA
  EVA (anonym)

  Ano, ano - každý strůjcem svého štěstí. My jsme hledali, hledáme a hledat budeme. Budete-li chtít, nahlédněte na www.moudrasova.eu - kde se dočtete o našem snažení. (Knihy v celém rozsahu k načtení zdarma!)

  Feb 15, 2009
 • Obrázek uživatele EVA
  EVA (anonym)

  Omlouvám se - někde se to zaseklo (o:), proto 2x.

  Feb 15, 2009
 • Obrázek uživatele jarop
  jarop (anonym)

  Ja som mal pár rokov nepravidelný pulz srdca. A vyliečil som si ho sám - stačilo brať vačšie dávky magnezia, ktorý je okrem iného dobrý aj na iné veci. Nepotreboval som lekárov, ktoí mi aj tak nidky netestovali stav minerálov (okrem železa).

  Črv 02, 2009
 • Obrázek uživatele jarop
  jarop (anonym)

  Ešte jedna vec. Doporučujem prečítať knihu MUDr. Henryho Bielera - Jedlo je najlepší liek. To sa vám ešte len otvoria oči. Bol to osvietený lekár v prvej polovici 20.storočia, ktorý liečil vačšinu chorob špeciálnou diétou. Jeho názory sú stále platné.

  Črv 02, 2009
 • Obrázek uživatele MARIE
  MARIE (anonym)

  DĚKUJI ZA PRAVDU.DÁVNO JSEM SE DOMNÍVALA,ŽE VE ZDRAVOTNÍCTVÍ JE VŠECHNO JINAK,ŽE LÉKAŘŮM JE NAPROSTO LHOSTEJNÝ NÁŠ ZDRAV.STAV,ALE AŽ TAK,TO JE HUMUS.JSEM SE SVOU LÉKAŘKOU V TAKOVÉ TICHÉ VÁLCE,KTERÁ MĚ ROKY NUTILA SVÉ FALEŠNÉ NÁZORY O LÉCÍCH,ALE ASI POCHOPILA,ŽE JSOU I LIDÉ,KTEŘÍ JÍ NESKOČÍ NA ŠPEK A MAJÍ I ONI UŽ TROCHU PŘEHLED O JEJICH ZÁMĚRECH.VELICE DĚKUJI ZA OTEVŘENÝ A PRAVDIVÝ NÁZOR,MARIE

  Pro 30, 2009
 • Obrázek uživatele Olina
  Olina (anonym)

  Po přečtení tohoto článku, byť už byl přerušen na delší dobu komunikační tok, jsem pocítila naprosté souznění s ním. Možná to je dost dobrým vodítkem právě pro to, že každý si "najdeme" to své, co nám pomůže. Ať už do hrobu nebo ke spokojenému, šťastnému a samozřejmě dlouhému životu. Co člověk, to názor. Co člověk, to osud a cesta, po které se má ubírat. Takže názory dobré, ale každý si vybere vždy to, co si zaslouží. Takže shrnuto, každý má svoji pravdu a správný pohled na věc, ať už je za tím byznys nebo dar pochopit a přežít.

  Dub 15, 2010
 • Obrázek uživatele hanka001
  hanka001 (anonym)

  Obchod a lobbing jdou ruku v ruce. Pro zlepšení zdraví, aspoň potenciálního, jsou zde různá léčiva a vitamíny... např. na farmax.cz je obchůdek se slušnými cenami.

  Črv 13, 2010
 • Obrázek uživatele Pavel
  Pavel (anonym)

  Vražedkyně dealerka MUDr.Maria Quispeová Sotová,která vám vnutí skleničku s vodou,že málo pijete a jaksi vám neřekne,že do ní dala Ramipril Actavis(lék na tlak s příšernými vedlejšími účinky,infarkt,mrtvička,sraženiny v krvi,zůžování cév v mozku,cirhóza jater,poškozené ledviny,poškozený morek kostí a tím zhoršená tvorba krvinek).Za hodinu máte bolesti u srdce,pak kašel jako tuberák(ničí imunitu),hadrovej(betablokátor),závratě.Po 48.hodinách 191/113.Být to v noci nežiju.24 hodin o česneku.A to všechno aby zdravého občana s 120/80 léčila na tlak.Ramiprilu má plnou skříň.Ať žijí vzkvétají a nikdy nezahynou vrahové našich občanů.Více na Rapidshare,Vipfile pod NWO,lékaři a syndrom bl.pl.

  Led 30, 2011
 • Obrázek uživatele anonym.
  anonym. (anonym)

  Myslím si že Rath měl tolik peněz z prodeje léků že dopadl tak jak dopadl, a to že nevybíravým způsobem "likvidoval" svoje potencionální soupeře tak se nemůže divit že došlo konečně i na něj.

  Kvě 29, 2012
 • Obrázek uživatele Uggs Boots
  Uggs Boots (anonym)

  tiered most amazing Uggs with polka Uggs with red on line in peach colour Brand New! UGG Classic Tall Boot. Black, Size 10. Retails for $200!

  Lis 06, 2012
 • Obrázek uživatele ugg outlet
  ugg outlet (anonym)

  uggoutlet1 burgundy in pounds Hailey Jeans Co Womens Leopard Print Platform Pump Purple -7.5 ugg boots free uk delivery old fashion ugg clearance boots with silver WOMEN"S KENSINGTON UGG AUSTRALIA BOOTS SZ.8.0

  Pro 08, 2012
 • Obrázek uživatele ugg store
  ugg store (anonym)

  Custom made 40 s inspired

  Pro 09, 2012
 • Obrázek uživatele women's ugg boots on sale
  women's ugg boo... (anonym)

  allure bridal gown style australia uggs boots kids on sale bailey button sand in sm megamall Ugg Shoes Women"s 8 Floral Uggs

  Pro 10, 2012
 • Obrázek uživatele babaja
  babaja (anonym)

  Je to velice jednoduche-jako...Mluvíte mi z duše,vlastně píšete,mám stejnou zkušenost,přišla jsem na to ve 45 letech.

  Dub 12, 2014
 • Obrázek uživatele babaja
  babaja (anonym)

  Mluvíte mi z duše,vlastně...Dodávám,že opravdu nemůžeme spoléhat jen na lékaře reagovala jsem na p.Albisanu

  Dub 12, 2014
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Moderní léky musí pomáhat, ale nevyléčit, aby farmaceutické koncerny měly zajištěn další odbyt. Vyléčený pacient je pro ně bezcenný. A totéž platí pro lékaře, kteří tyto léky předepisují za provizi.

  Dub 13, 2014
 • Obrázek uživatele Doporučuji knihy Johna Virapena - pravda o lécích
  Doporučuji knih... (anonym)

  Přiznání bývalého ředitele velké farmaceutické společnosti John Virapen - Nežádoucí účinek: SMRT "Podplatil jsem jednoho švédského profesora, abych urychlil registraci léku Prozac ve Švédsku," říká John Virapen. Tato kniha vypráví pravdivý příběh o korupci, podplácení a podvodech. Napsal ji bývalý ředitel farmaceutického koncernu Eli Lilly & Company Dr. John Virapen, který zná interní praktiky a postupy používané ve farmaceutických gigantech. Za 35 let svého mezinárodního působení odpovídal za marketing několika léčiv. Všechna měla nežádoucí účinky. John Virapen šel s pravdou ven a předkládá vám knihu plnou malých tajemství, o kterých jste se vlastně nikdy neměli dozvědět. http://gnosis9.net/obchod/?john-virapen,257

  Pro 28, 2014

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama