Reklama

Obchodování s nemocemi

Článek obsahuje výňatky z oficiální žaloby, již podal 14. června 2003 u Mezinárodního soudního dvora v Haagu MUDr. Mathias Rath a ostatní. Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Úplný text v angličtině je k dispozici na internetu - http://www.laleva.cc/The_Hague/hague_complaint.pdf. či zkrácená verze v češtině na www.ohz.cz . Dále následují pouze odstavce týkající se farmaceutického "obchodu s nemocemi".

Základy farmaceutického podnikání

Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby, rakovinu a další nemoci, jimž může být předcházeno a mohly být do značné míry již dávno eliminovány.

 

K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani nedbalostí. Je úmyslná a systematicky organizovaná ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů s jediným účelem - expanze globálního odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů.

 

Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi.

 

Na rozdíl od toho prevence či vymýcení nějaké choroby významně zužuje nebo úplně eliminuje poptávku po farmaceutických drogách. Farmaceutické korporace proto systematicky maří prevenci a likvidaci chorob.

 

Reklama

Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce řízeny lobbyisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů mnohatrilionového dolarového "obchodu s nemocemi", čímž je ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných a národů.

 

Výchozí podmínkou růstu farmaceutického průmyslu coby úspěšného investičního podnikání bylo vyloučení konkurence bezpečných přirozených terapií, jelikož nejsou patentovatelné a skýtají nevelké marže. Přirozené terapie navíc mohou efektivně pomáhat předcházet nemocem a eliminovat je kvůli své základní roli v buněčném metabolismu.

 

Výsledkem této systematické eliminace přirozených zdravotních terapií bylo převzetí systémů zdravotní péče ve většině zemí světa a miliony lidí a téměř všechny národy se tak dostaly do závislosti na farmaceutickém průmyslu a jeho investičních obchodech. (Výdaje na léky loni v České republice činily odhadem zhruba 56 miliard korun, z toho asi 41 miliard bylo z veřejného pojištění. Průměrný Čech spotřebuje ročně 32 balení léků, podle dostupných údajů tím ale nijak nevybočuje ze západoevropského standardu. Zdroj: ČTK/ Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL))

 

Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod

 

Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů "zdraví" - ale toto očekávání neplní. Namísto toho poskytuje produkty, které pouze mírní symptomy zatímco podporují chorobu v pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí tohoto podvodu, tento průmysl používá dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích léčebných terapií.

 

Tento organizovaný podvod je jedinou příčinou, proč tento investiční obchod za strategicky navrženou kouřovou clonou "dobrodinců" lidstva přetrval téměř století. Kriminální praktiky tohoto průmyslu drží životy 6 miliard lidí a ekonomiky většiny zemí světa jako rukojmí.

 

Demaskování farmaceutického "obchodu s nemocemi"

 

V uplynulých deseti letech jsem usiloval o demaskování organizovaných podvodů tohoto největšího investičního průmyslu na zemi. Poukazoval jsem na to, že největší překážkou zlepšování zdraví lidí na naši planetě je samotný farmaceutický průmysl - a jeho povaha coby investičního průmyslu žijícího z rozšiřování spektra nemocí.

 

Jako vědec jsem byl ve výhodě při pátrání po skutečných příčinách kardiovaskulárních chorob a dalších chronických onemocnění. Společně s kolegy jsem byl nápomocen při dokumentování účinných, přirozených a nepatentovatelných alternativ k farmaceutickému "obchodu s chorobami". Objev přirozených molekul optimalizujících buněčný metabolismus umožní lidstvu předcházet a do značné míry eliminovat většinu nejběžnějších současných chorob, včetně kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a mnoha jiných.

 

Výňatek z první důkazní části žaloby

 

1. Důkazy o genocidě a dalších zločinech proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým "obchodem s nemocemi"

 

Uvedené specifické důkazy prokazují, že obvinění jsou odpovědní za záměrné udržování a rozšiřování chorob s cílem vyvolat nové choroby a rozšiřují použití léčiv, kdysi registrovaných pro jedinou chorobu, na tolik dalších onemocnění, jak je jen možné.

 

K dosažení těchto strategických cílů obvinění v globálním rozsahu navrhli, realizovali, řídili a organizovali podvodné obchodní schéma, jehož ekonomický dopad nemá obdoby v celé lidské historii.

 

1.1. Úmyslné rozšiřování (spektra) chorob

 

V následujícím specifickém důkazu ukazujeme, že obvinění vědomě udržují a rozšiřují současná nejběžnější onemocnění navzdory tomu, že by těmto chorobám mohlo být efektivně předcházeno a mohly by být z velké části vymýceny, což by zachránilo milióny životů.

 

1.1.1. Koronární srdeční choroby

 

Základní příčinou chorob srdeční tepny a infarktů je strukturální oslabení a narušená funkce arteriální stěny, což se - podobně jako kurděje - projeví při dlouhodobém nedostatku vitamínů a dalších nepostradatelných živin.

 

Farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění však tyto příčiny úmyslně ignorují a raději se zaměřují na ošetřování symptomů, jako například snížení hladiny cholesterolu v krvi.

 

Zatímco se záměrně vystříhají léčby onemocnění, kvůli níž jsou prodávány, vyvolávají škodlivé vedlejší účinky těchto farmaceutických drog nová onemocnění. Celkový celosvětový počet obětí kardiovaskulárních chorob v důsledku těchto úmyslných zločinů obviněných představuje více než 12 miliónů životů ročně.

 

1.1.2. Vysoký krevní tlak

 

Základní příčinou vysokého krevního tlaku je zvýšené namáhání arteriálních stěn kvůli nedostatku nepostradatelných živin v buňkách arteriálních hladkých svalů, vedoucí k zužování průměru artérie a zvyšování krevního tlaku. je K dispozici je velké množství klinických studií dokumentujících výhody použití nepatentovatelných stopových prvků, především aminokyseliny argininu a hořčíku. Tyto napraví výchozí nedostatek v miliónech buněk cévních stěn, které se uvolní a se zvětšujícím se průměrem cév dojde k opětovné normalizaci krevního tlaku.

 

Farmaceutické drogy prodávané k ošetření vysokého krevního tlaku se opět záměrně zaměřují jen na ošetření symptomů. Například, beta-blokátory redukující počet srdečních tepů a diuretika zmenšující krevní objem. Tyto farmaceutické drogy záměrně obcházejí odstranění "křeči" v cévních stěnách, která je základní příčinou vysokého krevního tlaku. Zatímco vědomě obcházejí vyléčení onemocnění, mají dlouhodobé škodlivé vedlejší účinky, potenciálně vyvolávající velké množství nových onemocnění a tím poptávku po nových lécích.

 

Přímým důsledkem tohoto postupu obviněných zůstává po celém světě několik set miliónů nevyléčených pacientů s vysokým krevním tlakem a počtu jejich obětí každodenně přibývá.

 

1.1.3. Selhání srdce

 

Základní příčinou srdečních selhání je nedostatek buněčných biokatalyzátorů, určitých vitamínů, minerálů, carnitinu, koenzymu Q10 a dalších bioenergetických nosičů v miliónech svalových buněk srdce. To má za následek oslabení čerpací funkce srdce a hromadění vody v těle.

 

Farmaceutické přístupy vědomě ignorují tuto skutečnost a soustřeďují se opět jen na symptomy. Diuretika prodávaná k zabránění selháním srdce vylučují nejen v těle nahromaděnou vodu, ale vypláchnou i vitamíny, minerály a další ve vodě rozpustné nosiče bioenergie. Farmaceutické drogy prodávané proti selhání srdce tudíž toto onemocnění ve skutečnosti zhoršují a mají na svědomí omezené životní očekávání pacientů se srdečními vadami, jakmile je nasazena léčba diuretiky.

 

Zatímco úmyslně obcházejí léčení příčin onemocnění, tyto farmaceutické drogy odplaví z těla podstatné živiny, čímž zhorší výchozí příčinu onemocnění. V přímém důsledku tohoto postupu obviněných zůstává celosvětově nevyléčeno a nakonec předčasně zemře přes sto miliónů pacientů se srdečními vadami.

 

1.1.4. Nepravidelný srdeční tep

 

Základní příčinou nepravidelného pulsu je nedostatek stopových prvků, vitamínů, minerálů, ubiquinonu (koenzym Q 10) a dalších nosičů bioenergie v miliónech elektrických svalových buněk srdce. Toto má za následek narušení vytváření nebo přenosu elektrických impulsů potřebných pro normální srdeční tep. Nedávná dvojitá slepá studie kontrolovaná placebem jednoznačné prokázala, že terapeutické použití stopových prvků je efektivní, spolehlivé a skýtá způsob jak obnovit výchozí zdravé podmínky při nepravidelném tlukotu srdce.

 

V kontrastu s tím, farmaceutický přístup k léčení nepravidelného srdečního tepu tyto skutečnosti vědomě ignoruje a místo toho se zaměřuje jen na symptomy. Drogy prodávané k upravení této poruchy mnohdy nepravidelný srdeční tep zhorší, způsobí srdeční zástavu a předčasné úmrtí pacientů.

 

Před desetiletím spisovatel Thomas Moore v knize "Deadly Medicine" zdokumentoval případ, kdy jedna z nových tříd léků proti arytmii přivodila jen v USA větší počet úmrtí, než bylo US ztrát na životech ve vietnamské válce. Přímým důsledkem těchto postupů obviněných je, že celosvětově zůstává nevyléčeno přes sto milionů pacientů se srdeční arytmií a počtu jejich obětí každodenně přibývá.

 

1.1.5. Rakovina

 

Rakovina byla ještě donedávna považovaná za rozsudek smrti. Nedávné pokroky v přirozené buněčné medicíně to ale podstatně změnily. Nyní už je očividné, že rovněž v případě této choroby byl lékařský výzkum nepatentovatelných terapií vědomě zanedbáván a obviněnými vyloučen ve prospěch neúčinných drog, které epidemii rakoviny, jednoho z jejich nejlukrativnějších obchodů, umožnily pokračovat. Kvůli mimořádnému rozsahu a dopadu těchto zločinů, spáchaných obviněnými v souvislosti s epidemií rakoviny, si je prezentujeme ve větších podrobnostech.

 

Skutečnost, že se všechny typy rakoviny rozšiřují v těle stejným způsobem: za využití trávících enzymů (collagenázy, metalloproteinázy), je vědecký fakt. Tyto enzymy lze blokovat, a tím zabránit rozšíření rakovinných buněk, terapeutickým použitím přirozené aminokyseliny, lysinu, a to zejména společně s jiným, rovněž nepatentovatelným stopovým prvkem. Na tento léčebný přístup reagují všechny druhy doposud studované rakoviny, včetně rakoviny prsu, prostaty, karcinomů, rakoviny plic, rakoviny kůže, fibroblastomů, synoviální rakoviny a všech dalších forem nádorů.

 

Jediným důvodem proč tento zásadní objev nebyl v medicíně dále prozkoumán a celosvětově použit k vyléčení pacientů postižených rakovinou je skutečnost, že tyto substance nejsou patentovatelné, a proto docilují jen nízkých tržních marží. Ještě mnohem důležitější ale je, že jakékoli efektivní potírání libovolného onemocnění nakonec povede k jeho vymýcení - a tím i k zániku mnohatriliónového dolarového trhu s farmaceutickými drogami.

 

Farmaceutické drogy prodávané pacientům trpícím rakovinou jsou obzvlášť podvodné a zlovolné. Pod záminkou ošetřování rakoviny jsou pacientům pod krycím názvem "chemoterapie" aplikovány toxické substance, včetně derivátů yperitu. Skutečnost, že tyto toxické směsi zničí také miliony jejich zdravých tělesných buněk je vědomě zakalkulována.

 

Se znalostí těchto skutečností, byly tedy vědomě vzaty v úvahu následující důsledky: rakovina v první řadě zůstane celosvětovou epidemií, poskytující výnosnou bázi dlouhodobému obchodu vynášejícímu trilióny dolarů. Za druhé, soustavná aplikace toxických prostředků formou chemoterapie vyvolává u rakovinových pacientů přijímajících tyto toxické substance epidemii nových chorob.

 

V důsledku této strategie je produkce farmaceutických drog pro ošetřování nebezpečných vedlejších účinků chemoterapeutických léčiv - včetně infekcí, zánětů, krvácení, selhání různých orgánů, atd. - ještě lukrativnější než obchod se samotnými chemoterapeutiky. Obvinění tudíž aplikují organizovaný podvodný postup ke škodě stovek milionům rakovinových pacientů s jediným úmyslem: jde o jejich finanční obohacení.

 

1.1.6. AIDS a další infekční nemoci

 

V přístupu k jedné z nejvražednějších epidemií v lidské historii, AIDS, je aplikováno podobné, promyšlené podvodné schéma. Vědecké studie již 10 před lety ukázaly, že vitamin C může snížit schopnost replikace HIV-viru o více než 99%. Tento fakt obvinění dobře znají už přes deset let.

 

Obvinění prokazatelně záměrně ignorovali a obešli tento spolehlivý, nicméně nepatentovatelný, léčebný postup a vyvinuli proti AIDS patentované drogy s těžkými vedlejšími účinky. Navíc jsou tato léčiva kvůli přemrštěným licenčním poplatkům nedostupná velké většině lidí na této planetě. Obvinění jsou vinni ohrožením životů a zapříčiněním smrti stovek miliónů lidí v Africe, Jižní Americe, Asii a všech ostatních regionech světa v důsledku jejich zločinného obchodního plánu.

 

Obdobným způsobem bojkotují informaci, že jediným a nejdůležitějším opatřením zvyšujícím imunitu vůči infekčním onemocněním je optimální přísun vitamínů B6, B12, kyseliny listové a určitých dalších nepostradatelných živin. Vědecky podloženou skutečností je, že tyto biokatalyzátory buněčného metabolismu zvyšují produkci leukocytů, které jsou hlavní zbraní našeho těla vůči libovolné infekci. Systematickým zadržováním této informace, obzvlášť stovkám miliónů dětí a dospělých v rozvojovém světě, farmaceutický průmysl vědomě ohrozil životy stovek milionů lidí v těchto oblastech. Všichni obvinění ví, že v těchto oblastech světa si sotva kdo může dovolit léčbu jejich farmaky a zemře.

 

Zadržování životně důležitých informací o přirozených nepatentovatelných alternativách, sloužících k prevenci a potírání infekčních onemocnění, vede nejen k zbytečnému úmrtí milionů lidí, ale také ke krachu ekonomik mnoha rozvojových zemí. Přímým důsledkem je další dramatické zhoršování již existující nerovnováhy nynější světové ekonomiky. Tyto země jsou vědomě hnány do konfliktu, v němž mohou jen prohrát.

 

1.1.7. Ostatní nemoci

 

Zdravotním problémem stejně tak nepřestávají být i jiná, degenerativní, zánětlivá, infekční a mnoho jiných současných nejběžnějších onemocnění, protože je obvinění definovali a ochraňují jako tržiště svého zločinného "obchodu s nemocemi".

 

1.2. DOKLADY O KRIMINÁLNÍCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH OBVINĚNÝCH

 

1.2.1 Úmyslná expanze chorob a vyvolávání nových onemocnění u pacientů za účelem rozšíření trhu s farmaceutickými drogami

 

Pro rozšíření odbytu jsou obviněnými vyráběny a po zralé úvaze i přes známé škodlivé vedlejší účinky prodávány níže uvedené skupiny léků. Tímto zločinným jednáním obvinění pod záminkou boje proti stávajícím vědomě vyvolávají nová onemocnění. Okolnost, že nové nemoci vyvolané vedlejšími účinky těchto drog se projeví až po mnoha letech je využívána jako dodatečné krytí této záludné praxe.

 

Drogy snižující hladinu cholesterolu, obzvlášť statiny a fibráty, jsou ve velkém prodávány pod záminkou prevence kardiovaskulárních chorob. Je známo, že tyto léky, v dávkách běžně podávaných miliónům pacientů na celém světě, indukují rakovinu.

 

Chemoterapeutické drogy k údajné léčbě rakoviny. Ve skutečnosti vyvolávají sérii těžkých vedlejších účinků, z nichž nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny. Komplexní zločinné marketingové schéma spojené s chemoterapií může fungovat jen proto, že obvinění označili rakovinu za rozsudek smrti - a dokonce už i pár měsíců přežívání pacienta na chemoterapii je obviněnými prodáváno jako senzační úspěch.

 

Aspirin je hromadně prodáván pod falešnou záminkou prevence proti infarktům a mrtvicím, přičemž je známo, že dlouhodobé užívání tohoto léku je příčinou destrukce kolagenů, a proto postupně zvyšuje riziko infarktů a mrtvičných záchvatů, včetně jiných onemocnění, jako žaludečních vředů a krvácení do žaludku.

 

Protizánětlivé léky jsou užívány proti bolestem a zánětům, například při artritidě. Avšak mnohé z těchto léků ničí pojivovou tkáň, například v kloubech. Tyto léky při dlouhodobém užívání zdravotní problémy spíše zhorší, než aby je léčily.

 

Calcium antagonists jsou hromadně prodávány pod falešnou záminkou léčení vysokého krevního tlaku a prevence infarktů, přičemž dlouhodobé užívání tyto léků je naopak známou příčinou růstu počtu infarktů, mrtvic a dalších onemocnění.

 

Estrogen a další hormonální léky jsou masově prodávány pod falešnou záminkou prevence řídnutí kostí (osteroporézy) a předcházení srdečním vadám, i když je známo, že dlouhodobé užívání těchto přípravků u více než 30% žen, které je berou, vyvolá rakovinu. Obzvlášť častými formami vyvolanými těmito léky jsou na hormonech závislé rakoviny, jako například rakovina prsu a dělohy.

 

Trankvilizátory a antidepresiva. Další mechanismus, jímž obvinění systematicky rozvíjejí své trhy, je úmyslné vyvolávání návyku za účelem zvýšení prodeje léků. Je známo, že mnoho uklidňujících prostředků a antidepresiv, včetně rozšířeného diazepamu ("Valium") vyvolává návyk a závislost. Za účelem další expanze globálního prodeje těchto drog je obvinění je dokonce propagují na celostránkových reklamách v běžně dostupných, neodborných časopisech.

 

Ostatní farmaceutické drogy. Poté, co se patentovatelnost stala nutným předpokladem farmaceutického investičního obchodu obsahují typické farmaceutické drogy syntetické molekuly, toxické pro lidské tělo. Pro téměř všechny léky platí stejný podvodný obchodní princip - vyvolají krátkodobé zmírnění příznaků, zatímco současně působí škody, čímž pozvolna vytvářejí nové nemoci jako budoucí základ trhu pro další nové léky.

 

1.3. Nové choroby uváděné na trh rozšiřováním patentovaných léků

 

Obvinění při uskutečňování svých zločinů vědomě rozšiřují poptávku po svých současných farmaceutických drogách vymýšlením nových zdravotních stavů a podmínek, při nichž doporučují použití léků, které předtím byly určeny k léčbě jiné nemoci. Jako hlavní důkaz uvádíme dva následující význačné příklady:

 

Tabletky proti bolení hlavy údajně bránící onemocněním srdce. Aspirin, původně vyvinutý jako prášek proti bolení hlavy a úlevě při bolestech obecně, je nyní obviněnými masově prodáván a doporučován k dlouhodobému užívání dokonce i zdravým jedincům pod záminkou prevence a ošetření onemocnění srdce a dalších těžkých zdravotních stavů.

 

Antibiotika údajně potírající koronární onemocnění srdce. Za účelem rozšířit globální prodej svých antibiotik obvinění vytvořili a celosvětově rozšířili takzvanou "bakteriální teorii" infarktu. Bez jakéhokoliv klinického důkazu naznačujícího, že chlamydia či jiné bakterie skutečně způsobuje aterosklerózu a infarkty, obvinění zločinně propagují všeobecné užívání antibiotik i zdravými jedinci pod falešnou záminkou prevence infarktu.

 

Toto je jen několik příkladů praktik sloužících obviněným k soustavnému rozšiřování prodeje jejich léků a vyvolání dalších onemocnění. Toto marketingové schéma není výjimkou, ale pravidlem. Seznam zločinů spáchaných v této souvislosti bude novelizován a doplněn během dalšího vyšetřování.

 

1.4. Zločiny spojené se systematickou infiltrací různých částí společnosti za účelem snadnějšího provádění shora uvedených a dalších zločinů

 

Obvinění systematicky a promyšleně infiltrovali medicínu a zdravotnictví většiny zemí světa za účelem vytvoření finanční a jiných závislostí, aby mohli vést svůj "obchod s chorobami" a dopouštět se dalších zločinů. Lékařský výzkum neprobíhá primárně proto, aby byly objeveny nejefektivnější, nejbezpečnější a zdraví nejprospěšnější léčebné postupy proti nějaké chorobě. Je prováděn s cílem rozpoznat choroby s největším potenciálním trhem, na němž výrobci léků mohou vytvořit co nejvyšší zisky. V uplynulých desetiletích obvinění v rámci své strategie z programů výuky na lékařských fakultách systematicky vyloučili poznatky o efektivních, avšak nepatentovatelných přirozených terapiích. Byly záměrně vytvořeny generace lékařů s malými nebo vůbec žádnými znalostmi životně důležitých zdravotních výhod těchto přirozených terapií. Terapeutické vzdělávání na lékařských fakultách zároveň přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení farmakologie. V důsledku této desetiletí probíhající praxe absolventi opouštějí lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického "obchodu s chorobami". Za účelem zamaskování této strategie jsou patentované drogy zpodobňovány jako "vědecká" a dokonce "etická léčiva", zatím co nepatentovatelné přirozené terapie diskreditují jako "nevědecké".

 

Obvinění podobným způsobem, vytvářením finančních a dalších závislostí, celosvětově systematicky a promyšleně infiltrovali hromadné sdělovací prostředky, jejichž pomocí šíří klamné a falešné informace, za nimiž mohou skrýt své zločinecké praktiky, propagovat "obchod s chorobami" a dopouštět se tak nových zločinů.

 

Obvinění úmyslně a systematicky zneužívají legislativních a politických systémů většiny států k prosazování zákonů a nařízení a prosazování dalších opatření s úmyslem dále rozšířit prodej neúčinných, nebezpečných, ale velmi lukrativních farmaceutických drog. Obvinění zneužili svého politického vlivu k vynucení právních předpisů, které jim dovolují přivlastnit si trilióny dolarů pod zástěrkou "zdravotního pojištění" a jiných veřejných i soukromých zdravotních fondů. V rámci takto podporovaného podvodného "obchodu s chorobami" vybírají peníze tak, že po jednotlivcích, společnostech a vládách po celém světě vyžadují platby za své neúčinné a zhoubné terapie. Takto obvinění zajistili enormní zisky farmaceutickému průmyslu a působí zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí.

 

Obvinění za účelem páchání svých zločinů proti lidskosti promyšleně a systematicky infiltrovali a zneužili Evropský parlament a další regionální a mezinárodní orgány, včetně institucí Spojených národů, Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) a dalších národních a mezinárodních politických sborů.

 

1.5. Zločiny spojené se systematickým blokováním účinných nepatentovatelných zdravotních postupů a opatření

 

Obvinění se za účelem ochrany svých podvodných investičních obchodů s chorobami pokoušeli o celosvětové vyloučení dosažitelnosti nepatentovatelných přirozených terapií. K dosažení tohoto cíle použili několika strategických opatření:

 

1. Zadržování životně důležitých informací o nepatentovatelných přirozených terapiích. Obvinění před milióny lidí vědomě a systematicky utajili a blokují pro zdraví zásadní informaci, že lidské tělo neumí produkovat vlastní vitamin C (kyselinu L-askorbovou). Kvůli této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem vitamínu C a mají sklon ke kardiovaskulárním a dalším onemocněním. Obvinění miliónům lidí neposkytli a systematicky a cílevědomě blokují elementární zdravotní informaci, že lidské tělo nevytváří přirozenou aminokyselinu - lysin. Na základě této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci. Obvinění tedy tímto postupem záměrně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.

 

2. Veřejné zlehčování významu nepatentovatelných přirozených terapií. Obvinění svévolně a systematicky klamou veřejnost šířením falešných, matoucích a smyšlených zpráv zlehčujících nepatentovatelné zdravotní terapie s cílem zaštítit a rozšířit svůj "obchod s chorobami" závislý na patentovaných drogách a dopouštět se dalších zločinů. Tímto obvinění úmyslně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.

 

3. Šíření zdravotních informací souvisejících s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi je stavěno mimo zákon. Obvinění se vědomě pokoušejí zneužít svého politického vlivu při pokusech o dosazení zákonů s působností na národních, jakož i mezinárodní úrovni, které by v podstatě postavily mimo zákon šíření informací o preventivních a léčebných postupech v souvislosti s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi. Tato legislativní iniciativa usiluje o dosazení libovolně nízké "horní hranice" financování těchto přirozených a bezpečných terapií, což je další krok ve snaze zabránit jejich využívání jako přirozených léčebných prostředků. Pokusy o zneužití "Codex Alimentarius Commission" Spojených národů se obvinění dokonce pokusili vnutit podobné zákony všem členským zemím OSN - to znamená dosáhnout jejich celosvětové platnosti.

 

Oficiální stránky Dr. Matthiase Ratha naleznete zde

Reklama

Komentáře

aleff (St, 8. 6. 2005 - 00:06)
fakt výborný článek. vidím to naprosto stejně ! a zvlášť kvituji, že si konečně někdo všiml souvislosti mezi řetězcem článků v pomyslném řetězci od zisku farmaceutické firmy po cílevědomé udržování konečných odběratelů ve stavu, který umožňuje nejefektivnější zhodnocení každého jednotlivce - nás všech. patenty jsou důležitým nástrojem, jak způsoby zisku legalizovat ! a je proto pochopitelné, že patenty představují nedílnou součást práva. před časem jsem si dělal soukromý průzkum a je děsivé, jak to sedí - patentované způsoby nám rvou do hlavy jak v médiích, tak v obchodech. nepatentované jsou buď mimo zákon nebo v oficiálním opovržení - viz. např. situace s homeopatií. no, už dlouho jsem nečetl tak dobrý článek. díky.
čtenážka- pozo… (St, 8. 6. 2005 - 11:06)
Dobrý den.
Jsem žena a ztotožňuji se s textem a s reakcí pana nebo paní
GOD blast you (Po, 27. 6. 2005 - 20:06)
Kdyz te "systema" dostane do koutu, zmenis nazor, ale bude pozde.
Preji ti to.
Nebo jses nejspis nekto, kdo kraci rovnou cestu a neni schopny se podivat vedle sebe, a divat se a i z druhou stranu na problemech. Protoze ne vsechno co nam ukazuji je to prave. Oni to totiz ukazuji pro 85% clovek, a vy asi k ne patrite.
Autor clanku je 1% z 15% ktery ne jen se snazi mit vlastny nazor ALE i RIKA TO NAHLAS !!!
xxx (Út, 28. 6. 2005 - 01:06)
Vo svojom príspevku som svoj názor prejavil dostatočne. Dostatočne ste sa ho tiež pokúsili potlačiť.
Neviem odkiaµ viete, že 15% µudí zdieµa Vaše názory. A neviem prečo si tiež robíte nárok na pravdu a životné skúsenosti.
História hovorí o tom, že najväčšie objavy vznikali v tichu a pokoji, narozdiel od všetkých novinárskych kačíc a bláznivých mediálnych kampaní. Myšlienka, ktorá stojí za to neusí byť medializovaná, na rozdiel od paškvilu!!!
A k pasáži "Preji ti to", ja Vám prajem to isté.
petr (St, 8. 6. 2005 - 11:06)
To je přesně ono, princip léčit, ale nevyléčit se používá všude možně, nejen ve zdravotnictví. Vyléčením by už pacient nepotřeboval další léky, což se farmaceutickým firmám samozřejmě nehodí do krámu.

Jednotliví lékaři se samozřejmě snaží lidem pomoct jak jen dovedou, mohou ale léčit jen tím, co mají k dispozici a musí se pohybovat v rámci nastaveného systému zdravotnictví a to vše mají pod kontrolou farmacoutické firmy přes politiky, výzkumné ústavy atd.

Patenty také...chemické léky patentovat lze, léčebné metody však patentovat nelze. Proč asi? Není to proto, že na chem. lécích lze hodně vydělat, kdežto přirozené léčebné metody může používat každý, aniž by jim platil?

Ale možná, že věci se obrací k lepšímu11111111111111.
WHO - Světová zdravotnická organizace oficiálně přiznala, že západní medicína je schopna léčit JEN 10% NEMOCÍ. Dokážete si představit, co to znamená? Kdyby to řekl nějaký Franta nebo Pepa, ale WHO.......

Přitom se lidem stále z reklam i médií stále valí do hlavy klíny, že kdykoli onemocní, stačí si vzít tabletku, a vše je vyřešeno. Teď WHO jasně říká, že ty léky neléčí, pouze rozvoj nemoci zpomalují a nebo léčí jen příznaky, nikoli příčiny.
Petr II (Čt, 9. 6. 2005 - 10:06)
Článek shrnuje všechno, k čemu jsem směrován už přes 3 roky. Ale hlavně je AKCÍ. ČINEM. Je to žaloba. Ale lidstvo nemusí čekat na výsledky žaloby, která zřejmě díky žrecům ovládajícím tuto společnost vyšumí do ztracena. Lidstvo může hledat svou osobní cestu ven. Jen je potřeba taky rychle jednat. Převzít odpovědnost za své zdraví. To je klíč. Neodevzdávat je nikomu. Zvláště ne mafii. To není o odmítnutí všech poznatků medicíny, jde jen o mentální záležitost. Uvědomit si sám sebe. Být sebe-vědomý. A vyslat do vesmíru vzkaz - umím se o sebe postarat. Pak se o nás nebude muset někdo starat. Zvláště takto ne, jak v článku uvedeno.
Výzva z ledna tohoto roku je na http://www.alter-med.cz/scripts/index.php?ac=clanek&idcl=538&idkat=1.
Klíč je ve stravě. Když naše tělo bude vybudováno z kvalitního materiálu bez nedostatku všech vitálních látek - zmiňovaného C-čka, lyzinu, enzymů atd. atd. Nebudeme muset té hydře sloužit jako zdroj peněz. Podobenství s Matrixem je na místě. Ale ten Neův proces musí podstoupit každý individuálně sám.
Přeji všem Sílu k osvobození.
Petr II
Alibaba (Po, 19. 9. 2005 - 13:09)
Konečně někdo napsal pravdu.
Honza (Pá, 22. 7. 2005 - 10:07)
no coment
master (Po, 27. 6. 2005 - 19:06)
Konečně někdo o tom mluvi.
Jen tak dál.
Až na doraz.
Katka1 (Po, 13. 6. 2005 - 07:06)
Nemocnost je stále stejná už celá desetiletí, jen se mění spektrum nemocí. Lidstvo by se nemělo divit, že ji nyní trápí rakovina, když se jako rakovina chová.
Nemoc je polarita zdraví, zdraví je polarita nemoci, jedno bez druhého nemůže existovat...nikdy nemůže nastat stav, že budeme všichni zdraví.
Nemoc jako taková není zlá, je taková jaká má být, problém je v tom, že špatně chápeme její význam.
Hloupé na tom celé je akorát to, že si na tom někdo staví byznys.
Igor (Ne, 19. 6. 2005 - 09:06)
Tato organizace je ustanovana pro kontrolu, regulaci a pro ochranu pacientů.
Nicméně pod tímto pláštíkem se také skrývá nástroj farmaceutických a politických zájmů jak likvidovat konkurenci. Jsem si jist, že právě SÚKL používá mnohé nekalé praktiky.
(Současná mluvčí SÚKlu p. Černá ví své ! )
Stojí v pozadí vypuštění
muška jenom malá (St, 8. 6. 2005 - 09:06)
Souhlasím s tímto článkem do posledního řádku.
Famaceutickým firmám, našim politikům a dokonce ani představitelům našeho zdravotnictví nejde v prvé řadě o pacienta, ale o byznys. Nejde o vyléčení, ale o stálé léčení, vytvoření závislosti na chemické léčbě. Pacient, který se dostane do tohoto závislého stavu, se většinou sám nedokáže vzpamatovat. Zoufale hledá nějakou alternativní pomoc, ale musí ji hledat tajně, aby nebyl přímo svým lékařem šikanován.
A pokud se mezi lékaři najde takový, který má snahu o řešení, stane se okamžitě terčem doslova inkviziční praktiky. Lékařská komora, ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, jsou pomyslnými provázky vedeny až z nadnárodní farmaceutické úrovně. Jejich moc v západním světě postupně slábne a bývalý blok socialistických zemí zůstává poslední baštou, kde mají ještě mocnou působnost, a proto vynakládají nemalé prostředky k tomu, aby si tuto moc udrželi co možná nejdéle. A dnešní politický obzor tomu spíše jen nahrává.
Jsem rád, že se konečně objevil článek, který tomu vidí pod pokličku, a přeji autorům to jediné: Aby ve zdraví přežili.
Čtenář, který má strach se podepsat.
TC (Čt, 9. 6. 2005 - 11:06)
Ta žaloba je proti Bushovi a válce v Iráku všem farmaceutickým společnostem, všem petrochemickým společnostem, finančním společnostem, médiím. O zdraví tam jde až ve druhé řadě, přátelé. Je to zase a jen o politice a nikoli v prvním plánu o zdraví.

Jo a spiknutí je řízeno z Jupitera.

TC
Martin (Pá, 10. 6. 2005 - 11:06)
Zajímavý článek..určitě neni náhoda, že lék se anglicky řekne drug.
Někdo tady nadával na patentovatelnost léku. Měl by taky ale vědět, že právě patentovatelnost zaručí to, že firmy budou o vývoj léků usilovat! Navíc každý patent by měl někdy vypršet.
Pokud jsou ty správné metody nepatentovatelné, tak je může kdokoliv šířit a prodávat. Na tom není nic špatného. Chyba asi bude v tom upínání se na klasickou medicínu a neupozorňování na příčiny.
To rozšíření rakoviny je taky podezřelý..zdá se mi, že je jí všude čim dál tím víc.Nemáte někdo statistiku?
Myslim že místo trilion by tam mělo být bilion (překlad z angličtiny),ale na závažnosti to moc neubírá...
xxx (St, 22. 6. 2005 - 15:06)
Udivuje ma ako bezhlavo čitatelia preberajú paranoidné názory pravdepodobne psychicky prinajmenšom nevyrovnaného autora + navyše neobratného prekladateµa tohoto článku, ktorý s veµkou pozornosťou pre nás čitateµov vybral tie "najcennejšie časti". Uvedomte si, že práve takto sa ovládajú masy!!! Navyše mi celý text pripadá ako priama reklama alternatívnej medicíny. Ale ktorý z týchto liečiteµov kedy vyliečil alebo vykonal prevenciu rubeoly alebo AIDS alebo iných vážnych chorôb? Žiaden. Všetci ponúkajú len rôzne obmeny placebo efektu, ktorý je účinný len u dobre ovplyvniteµných chorôb tak na 40%. Ale z takýchto článkov sa zdá, že títo šarlatáni stále nemajú dosť!!!
Leoš (Pá, 24. 6. 2005 - 12:06)
To není zásluhou famaceutických společností, ale tisíců lékařů a zdravotních sester a spousty dalších dobrovolníků z řad obyčejných lidí, kteří lidově řečeno vtrhli do zemí za účelem předstihnout nemoc v jejím šíření a v co nejkratší době očkovat všechno obyvatelstvo. Takovou akcí se dostali farmaceutické společnosti do kouta a nezbývalo jim nic jiného, než poskytnout účinnou očkovací látku. Samy od sebe by těžko něco takového podporovaly z vlastní inciativy.
Leoš (Pá, 24. 6. 2005 - 12:06)
Já myslím, že nejlepším příkladem je třeba taková alergie na pyl. Zkuste se vsadit, že na ní nebude lék nikdy. Není nic lepšího, než těmto pacientům po dobu celého jejich života podávat drahé tišící léky, které nikdy nebudou fungovat na sto procent. :-)
Martin (St, 15. 6. 2005 - 10:06)
Medicíně se podařilo skoro odstranit infekční choroby, které zabíjely děti a mladé lidi, prodloužil se věk člověka a je ideální situací pro farmaceutický průmysl, když celý tento dlouhý věk je provázen nemocemi a konzumací léčiv. To, že takovýto stav snižuje kvalitu života nikoho moc nazajímá. Alergie jsou již považovány za normálnost.
Na druhou stranu, je farmaceutický, potravinářský a chemický průmysl dobrým nástrojem regulace počtu obyvatel na Zemi - zvyšuje se neplodnost lidí a tak možná díky tomu bude jednou planete zachráněna před úplnou devastací člověkem.
Largo (Čt, 16. 6. 2005 - 17:06)
Dr. Rath je fakt týpek - i na té fotce. Kéž by takových odvážných doktorů bylo víc. V čechách by však bohužel někteří doktoři bez těsné spolupráce s farmačkama neuživili rodinu. Jednoho takového máme v rodině - je mu 30 a se službama má 12 000 čistého.
Jana (Út, 25. 4. 2006 - 18:04)
Hurá! I já mám radost!Na tento okamžik jsem čekala více jak 30 let.Vždy jsem bojovala sama proti všem. Nyní je nás víc a je to bezva.
EL (So, 25. 11. 2006 - 09:11)
To XXX - kdyby mistni alternativni pisatele nebyli fakt uplne lamy, tak si zmineneho pana a jeho dlouholete " aktivity" najdou na netu. Asi toho nejsou schopni. Ten clovek je totiz vice mene psychopat.
era (So, 25. 11. 2006 - 09:11)
mne nezajima, kdo ukaze pravdu, jestli "vice mene psychopat" nebo vice mene zdravy clovek. Pravda je pravda. Vymyvani mozku maji na svedomi vzdy ti vice mene inteligentni.
EL (So, 25. 11. 2006 - 15:11)
No je dobre si neco o tomto cloveku a jeho aktivitach nejdrive precist,pripadne si precist original textu, hmmmm :-))). Pravda v tak slozite oblasti jako je zdravi a pece o nej jiste neni cernobila. Mj. z ceho usuzujete, ze zmineny pan ma pravdu? Jste expert pres tuto oblast? Znate veskera fakta?
EL (So, 25. 11. 2006 - 22:11)
... a jeste vubec nejpovedenejsi je ta cast o vitaminu C a HIV. Skoda ze tam neni odkaz na tu "vedeckou" studii, ktera to dokazala
:-)))
Hanka (So, 25. 11. 2006 - 22:11)
Vedecke studie na vliv vitaminu na HIV byly delany - viz. napr. http://vitaminy.doktorka.cz/multivitamin-zpomaluje-rozvoj-viru/
EL (Ne, 26. 11. 2006 - 09:11)
Ale prosim Vas,"vedecka" studie ma odkaz na nejaky vedecky casopis, konferenci atd. Afrika vymira, jeji pracne vychovana inteligence mizi,protoze vymira,cely svet se snazi najit neco proti HIV,do vyzkumu se davaji mraky penez a pan dr. vi,ze podavani vitaminu C zabrani rozvoji HIV.Kdyby to bylo tak snadne,proc by probuh jiz cely svet nepojidal tuny cecka? Pochopte, ze v kazdem vedeckem oboru se najdou podobni blazni...
Hanka (Ne, 26. 11. 2006 - 14:11)
No ono je tom, ze zadny vitamin ci bylinu si nemuze zadna farmacka patentovat a proto z toho nemuze mit biliardovy byznis. Napr. v Amazonii je plno bylin, ktere leci vazne nemoce, avsak ve svete na ne dal umiraji lide, protoze nikdo nebude davat sve penize do jejich propagace a pacient si je pak poridi u konkurence.
EL (Ne, 26. 11. 2006 - 15:11)
Jo mam o tom knihu o tomto a Amazonii. No diky Bohu, ze se ty byliny z te Amazonie neberou ve vetsim neb by to byl konec A. I takhle jde do haje. Kdyby se bylinama z Amazonie zacal lecit cely svet, tak je konec. Mne se libi, jak tu jste vsichni nastvani na leky a farm. firmy a nejak vam nedojde, ze napr. vymyceni TBC a obrny atd. je prace farm. firem a ne nejakych alter. lecitelu.Docela by mne zajimalo, zda nekdo z Vas ma predstavu, kolik vyvoj leku a jeho zkousky vlastne stojeji? A porad jsem nepochopila, proc tedy cela Afrika a dnes i Asie nepolyka cecko a misto toho umiraji na AIDS, kdyz je to tak snadny :-)))))))
Hanka (Pá, 15. 12. 2006 - 11:12)
On vitamin C JE I TOU NEJLEPSI PREVENCI HEPATITIDY A V NEKTERYCH NEMOCNICICH SE HEPATITIDA LECI INTRAVENOZNIM PODAVANIM CECKA. A PROC HO VSICHNI NEPOLYKAJI? PROTOZE O TOM NEVEDI. ON BY TO NEKDO MUSEL ZPROPAGOVAT A TO SE ZADNE FIRME NEZAPLATI, KORT KDYZ BY LIDE POTOM NAKUPOVALI U JINE, KTERA BY PRISLA S LEVNEJSIM CECKEM. A ZE BY TO PROPAGOVALI POLITICI CI DOKTORI, TO TEZ NEMUZEME CEKAT, NAVIC TO VETSINA OPET NEVI.
EL (Po, 18. 12. 2006 - 08:12)
to Hanka
Muzete Vase tvrzeni nejak dolozit tj. napr. odkazem na kvalitni!!! srovnavaci studii (lide s ceckem a bez cecka)? Jinak pokud mate dost ovoce atd., tak mate cecka dost, zbytek se stejne vylucuje moci. Co Vam brani pojidat tuny cecka? Ktere jsou ty nemocnice, kde leci hepatitidu ceckem?
HANKA (Po, 18. 12. 2006 - 17:12)
Pokud zadate do googlu vitamin C hepatitis, vyjede vam plno informaci - napr. http://www.doctoryourself.com/hepatitis.html - zde se doctete i o legislativnich problemech s touto lecbou.
to Hanka (Po, 8. 1. 2007 - 17:01)
Pokud se na ty stranky mrknete, tak jednak jde o zdroje stare 16 let!!! a jednak vsechny jsou z jakehosi casopisu Medical Hypotheses, takze to tak horke asi nebude. Vite to je takova predstava, ze vsichni jsou blbci .. co se deje s tim nadbytecnym ceckem , kdyz se stejne vylucuje?
Hanka (Út, 9. 1. 2007 - 13:01)
Vitamin C pri pruchodu organismem bojuje se skodlivymi volnymi kyslikovymi radikaly, neutralizuje je - to , ze se pak nejaka cast vylouci, na tom nic nemeni.
to Hanka (Čt, 11. 1. 2007 - 16:01)
http://www.ghc.cz/cznews/0210/0201g.htm
to neni tak jednoduche
Helena (Pá, 6. 4. 2007 - 17:04)
Drazí, nejde jen o vit.C, ale o hrůzu podvodu na nás laicích páchanou kvalifikovanými, většinou také za naše peníze!!!
Návštěvník (Pá, 6. 4. 2007 - 21:04)
Vit.C se musí podávat nitrožilně ve vysokých dávkách.Léčí rakovinu i AIDS.
mirek (Pá, 6. 4. 2007 - 21:04)
tady to je

Silné dávky vitamínu C porážejí rakovinu


21. 9. 2005. Vitamín C možná jednou budou lékaři podávat pacientům trpícím rakovinou. Vitamin C, neboli kyselina askorbová, totiž dokáže ve vysokých dávkách ničit zhoubné nádory. Aby se dosáhlo potřebné koncentrace, musí se aplikovat nitrožilně, napsal německý týdeník Der Spiegel.
Pozitivní účinek vitaminu při boji s rakovinou vědci pozorovali už před 30 lety. Pozdější studie ale takovou souvislost neprokázaly.

Qi Chen a jeho kolegové z Národního zdravotního institutu v Bethesdě nově předvedli, že vitamin C rozbujelé buňky skutečně zabíjí.

Experti pozorovali účinek kyseliny askorbové na deset linií rakovinových buněk a čtyři kultury zdravých tělních buněk. Výsledek byl jednoznačný: Vitamin zabíjel cíleně nemocné buňky. Ty zdravé nechal být.

Úspěch ale závisí na způsobu podávání vitaminu C. Látka musela být podávána v tak velkých koncentracích, že musela být do těla vpravována přímo do žil. Vědci zjistili, že kyselina askorbová pak vyvolala tvorbu peroxidu vodíku, který přivodil smrt rakovinných buněk.

Peroxid se přitom tvořil jen v bezprostředním okolí buněk, nikoli v krvi. Krev je tedy bezpečným přepravním prostředkem pro distribuci kyseliny askorbové k rozličným tkáním, napsali vědci v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nositel Nobelovy ceny za chemii Linus Pauling byl pevně přesvědčen o tom, že vitamin C působí proti rakovině preventivně. proto denně "céčka" polykal. Přesto rakovinou onemocněl - ale až v roce 1991 ve věku 90 let. O tři roky později zemřel.

Američtí vědci se ale domnívají, že kyselina askorbová ve vysokých koncentracích by se dala využít nejen při potírání rakoviny, ale také infekčních nemocí, neboť peroxid vodíku má v imunním systému savců důležitou úlohu v zápase s bakteriemi a viry.

Zdroj: ČTK
mirek (Pá, 6. 4. 2007 - 21:04)
anebo -článek není celý ,má 9 stránek,tak aspoň kousek:


Skoro všechno o vitamínu C a důležitý objev jednoho Ostraváka k tomu
, 17 května, 2006 [08:49] (267 zobrazení)
Objevil muž elixír mládí?
Rostlinu umožňující požívat vysoké dávky vitamínu C a zvyšující a prodlužující
jeho účinek objevil devětapadesátiletý Jan Hromada z Opavy. Svůj preparát
nazval elixírem mládí, a není se co divit. Díky němu a vitamínu C si totiž sám vyléčil plotýnky, spravil všechny zuby, zlikvidoval alergie, definitivně
skoncoval s chřipkou! A navíc se zdá, že místo aby stárl, Jan Hromada mládne.
Zmizely mu například všechny vrásky na čele! Jan Hromada přitom není ani lékař, ani výzkumný pracovník. Vystudoval hornikou průmyslovku a živý se výrobou betonových prefabrikátů. Na svůj objev přišel před mnoha lety náhodou. "Trápila mě tehdy rýma a kašel a můj známý doktor mi dal dvě tuby vitamínu C. Sice jsem ho bral, ale měl jsem po něm vždycky průjem a bolelo mě hrozně břicho. Až jednou mi po jeho užití nebylo nic a naopak mi bylo mnohem lépe. Uvažoval jsem, čím to může být, až jsem přišel na to, že jsem spolu s vitamínem C užil i něco jiného. Tak jsem to zkusil a fungovalo to," popisuje zrod svého objevu Hromada.
Od té chvíle užíval vitamín C spolu se svým preparátem na kdejaký neduh.
Objevily se například střevní problémy, na ty to fungovalo doslova přes noc.
Odešly mi plotýnky, nebyl jsem schopen dojít ani na záchod, doktoři mi nabízeli operaci, ale já jsem začal brát zvýšené dávky vitamínu C s mým preparátem, a plotýnky se zklidnily, a posléze problémy úplně zmizely!" říká Jan Hromada.
Neuveřitelný úspěch měl jeho preparát s vitamínem C i při léčbě chrupu (tedy dásní a zubů). "Kdysi se mi příšerným způsobem kazily zuby, dnes se mi díky tomu zuby už mnoho let vůbec nekazí!" potvrzuje Hromada. Doslova zázračný účinek měl jeho preparát s vitamínem C i na jeho alergie. "Každé jaro jsem míval alergické potíže, někdy se to vleklo i přes celé léto. Bránil jsem se tomu léky na alergii, a nakonec jsem na léčbu různých komplikací dostal antibiotika. Ale pořád jsem se z toho nemohl dostat. Tak jsem si jednou ráno vzal svůj preparát a vitamín C, bral jsem co půl hodiny jeden vitamín, celkem asi 22 gramů za ten den. Druhý den mi bylo lépe, vzal jsem si postupně 12 gramů céčka, a pak ještě několik dnů po šesti gramech a alergie (a doprovodné záněty) byla pryč! Za dva dny mi to udělalo totéž, co antibiotika za dva týdny. Další rok jsem bral preventivně tři až šest gramů céčka s preparátem denně a poprvé v životě jsem neměl alergii! A pak už nikdy, definitivně jsem se alergie zbavil!" říká Jan Hromada, jenž se však nejednou setkal s odmítavou reakcí odborníků.

Ten člověk užíval až 2gramy vit.C denně

Ta druhá věc co užíval s vitamínem C jsou
RAJČATA!!!!!!!
mirek (Pá, 6. 4. 2007 - 21:04)
pardon -22gr
Aleš (Pá, 6. 4. 2007 - 22:04)
No , já se divím. Ne článku, co se s námi děje, Julínek už ani moc neskrývá:)

Ale těm rajčatům. Mám doma ještě tajné varování z konce padesátých let, od lidí, známých později jako chartisti, o tom, že dávky vitamínu C a RAJČATA jsou právě ta kombinace, kterou nám komunističtí medici způsobují RAKOVINU tlustého střeva. Důvod? Šetření na důchodech...takže bacha, aby to nebyla zase nějaká chobotina:)
mirek (Pá, 6. 4. 2007 - 22:04)
trochu jsem to upravil,tady je zbytek-

Ani oslovený vitamínolog nebyl výjimkou: "K tomu, že by vysoké dávky vitamínu odbouraly nějaké nemoci, bych byl skeptický, jestli v tom nehraje roli spíše placebo efekt," míní přední český odborník na vitamíny Aleš Horna. "Vitamíny mají své meze a nejhorší je představa lidí, že si vezmu vitamín, a ten za mě všechno udělá, což je ale blbost," dodal Horna. Jan Hromada si ale nevzal vitamín jen tak, ale v určitém komplexu a v rámci určité pravidelné a odstupňované kůry. Navíc ve světě již několikrát byla definována (dokonce i lékaři) vitamínová kůra jako metoda léčby alergie. Šlo většinou o kombinaci silnějších multivitamínových přípravků a dietoterapie s vyloučením hlavních (tzv. startujících) potenciálních alergenů (mléko a mléčné výrobky, kukuřice, kukuřičná mouka a kukuřičný škrob, omezení pšenice a pšeničné mouky). Jan Hromada ví, že mu vitamín C mnohokrát pomohl. "S pomocí praparátu a vitamínu C jsem také u sebe úplně zlikvidoval chřipku, už mnoho let jsem ji neměl," dodává muž, který si nedělá nároky na objevy blahodárného účinku vitamínu C na lidský
organizmus. "Tyto věci jsem samozřejmě neobjevil, vitamín C tak prostě funguje.
Já jsem jen objevil plodinu, resp. preparát z ní, který umožňuje brát vysoké dávky vitamínu C, což má léčebné účinky. Plodina sama o sobě nějak zvlášť
léčivá není," vysvětluje Hromada. "Ona jen zabraňuje rychlému vyloučení vitamínu C močí z těla ven a zlepšuje jeho využití." O účincích vitamínu C vědí lékaři již dávno. Například dvojnásobný držitel Nobelovy ceny (jednu z nich dostal v souvislosti s objevy s vitamínem C) Linus Pauling nemá pochybnosti o tom, že vitamín C je velmi důležitým brzdícím elementem stárnutí," píše ve své publikaci Vitamíny a prevence další odbornice Antonella Fanto. A jan Hromada je toho živoucím důkazem. Ač mu táhne na šedesát, vypadá daleko mladší. "Mám méně vrásek než ve dvaceti," usmívá se muž, podle něhož není nějakou výjimkou, která snese velké dávky vitamínu C. "Míchal jsem svůj preparát i svým známým a přátelům a brali přes 20 gramů vitamínu C denně a neuškodilo jim to, naopka jim to pomohlo," upozorňuje Hromada a dodává, že jeho preparát nebude nikdy masově vyráběn a používán. Oslovil jsem některé farmaceutické firmy, ty ale nemají pražádný zájem na tom, aby se začalo hojně užívat vitamínu C, protože je příliš levný a nedá se na něm moc vydělat. Vitamín C třeba podporuje tvorbu interferonu v organismu, který má léčebné účinky například při roztroušené skleróze. Lignus Pauling píše, proč léčit velmi drahými léky s obsahem interferonu, když tentýž účinek má vitamín C ve větších dávkách. Jenže to by zase farmaceutické firma nevydělaly," poukazuje Hromada s tím, že surovina pro jeho preparát ani nepotřebuje schvalovat, ani žádné laboratorní rozbory. Je to totiž normální potravina, která je běžně k sehnání! A co že to tedy vlastně je?
Jan Hromada se to poprvé v životě rozhodl prozradit veřejnosti. "Je to velmi jednoduché. Jsou to obyčejná rajčata!" odhaluje dosud přísně střežené
tajemství. "A stačí jich velice málo. Rajčata mixuji a míchám s multivitaminem, resp. dodatkem vitamínu C. Je přitom jedno, jaké množství vypijete, kolik rajčat sníte, je to totéž," říká Jan Hromada, který doporučuje dávku 1 až 2 gramy vitamínu C denně, při zdravotních problémech lze vyšplhat třeba až ke 30 gramům. Pokud se ale někdo rozhodne jej následovat a užívat pravidelně vyšší dávky vitamínu C, je potřeba užívat i kyselinu listovou, která se při takové kůře rychle spotřebovává, a čas od času i vitamín B6 a hořčík, jinak některým jedincům hrozí tvorba ledvinových kamenů. (maš, týdeník Ostrava, 4. dubna 2006; upravil D. N.)
kvik (Pá, 6. 4. 2007 - 23:04)
30 gramů vitaminu C je slušná dávka. Co na to říká žaludek těch užívajících?
A proč pořád chodíme k zubaři, když máme na zahradě rajčata? A na operaci s plotýnkami?
Zas další pseudozázrak?
mirek (So, 7. 4. 2007 - 13:04)
http://www.darius.cz/archeus/LU_vitC.html
pro Mirka (So, 14. 4. 2007 - 10:04)
A dale panu Hromadovi narostly 2 dalsi ruce a nohy , 8 novych usi atd. Probuh, neverte kazde blbosti, tehle vynalezcu zazraku se objevi kazdy rok desitky a kdyz prijde na dukaz tak kde nic tu nic. Jak se opravily ty zuby? To ty plomby samy vyskakaly nebo jak vlastne. Pokud uz verite kazde hlouposti, tak to aspon nesirte po Internetu. Pan Hromada je asi chytrejsi nez cely vedecky svet.. ze jeste nema Nobelovku...
kvik (So, 14. 4. 2007 - 13:04)
Stačí se podívat tady na doktorce, kolik "zázraků" tady pobíhá. Naprostá většina je univerzální, t.j. na všechno, včetně prstenu Atlantů a dalších. Všimněte si, že jednou je to zelený čaj, podruhé bílý čaj, potom kombinace rajčat a vitaminu C - proč jíst vitamin C, když rajčata ho mají celkem dost? Hlavně, že to vytahuje peníze z kapes. Nic proti alternativní medicíně, naše babičky léčily bylinkami, protože nic jiného neměly, ale léčily moudře, protože věděly, čím, na co a kdy.
Ani bába kořenářka neslibovala zázraky.
A že by ti "zázraci" stáli ve frontě na
Nobelovku také zatím nevidím.
... (Út, 17. 4. 2007 - 14:04)
Ono take driv ty rostliny a byliny mely uplne jiny obsah ruznych latek. Ja se take divim, ze vsichni ti alternativci nejsou super zdravi tu Reiki, tu Oberon, tu tohle tu tamhle. Porad neco maji a to neco jim pry vylecilo asi 2000 nemoci, ktere meli. Nevim proc ostatni nemaji 2000 nemoci.
Návštěvník (Út, 17. 4. 2007 - 20:04)
Nevim proc ostatni nemaji 2000 nemoci.

Co není může být!!!!!
mirek (Út, 17. 4. 2007 - 20:04)
Už se docela těším až vám budou doktoři tahat peníze z kapes,a až nedej bůh třeba někdo onemocní ,a vy zjistíte že si doktoři s váma neví rady-ono to tak ve skutečnosti,až na pár světlých vyjímek,opravdu je.Pak příjdou na řadu i zdánlivě nesmyslné praktiky,které na rozdíl od školní mediciny fungují.


už to tady bylo cit.-WHO - Světová zdravotnická organizace oficiálně přiznala, že západní medicína je schopna léčit JEN 10% NEMOCÍ.dodatek-a to kdo ví jestli.
pto Mirka (St, 2. 5. 2007 - 13:05)
Jste milej, ze mi takhle prejete. Ja mam s klasickou medicinou dobre zkusenosti a tem 10 procentum vubec neverim. Zavazne nemoci rakovina,tubera,obrna, cerny kasel atd. bud jiz zanikly ( obrna, kasel) diky ockovani ( klasicka) nebo je pomerne uspesne leci klasicka ( zalezi na stadiu atd.). O uspesich alternativy napr. u techto nemoci nevim.
Návštěvník (St, 2. 5. 2007 - 14:05)
Mirku, a které jsou to ty nesmyslné praktiky, které fungují?A hlavně u čeho, ale ne obecně, přímo u kterých nemocí. Mimo obecně známé účinky bylinek.
Reklama