Reklama

Long Covid - Navrhovaný ortomolekulární protokol

Nutriceutická podpora funkce mitochondrií je spojena se snížením dlouhodobé únavy a zánětu v těle (Hamilton a Jensen, 2021).

Vysokodávkovaná intravenózní vitamín C (IVC): 25-50 gramů, 2x týdně po dobu 4 týdnů

Redoxní, protizánětlivé, endotel obnovující a imunomodulační účinky vysokodávkované intravenózní (IV) vitamínu C by mohly být vhodnou léčebnou možností (Riordan, 2003). Patofyziologie COVID-19 je charakterizována zánětem a oxidativním stresem vedoucím k poškození cév a orgánů, stejně jako potlačení adaptivních imunitních reakcí (Vollbracht a Kraft, 2021). Je pravděpodobné, že fáze postakutního zotavování je také doprovázena oxidačním stresem, zánětem a tedy nedostatkem antioxidantů, jako je vitamín C. Klinicky je tedy pravděpodobné, že podávání vitamínu C by mohlo zmírnit únavu tím, že léčí symptomy nedostatku vitamínu C a má neuroprotektivní a vazoprotektivní účinky díky svým antioxidačním a protizánětlivým vlastnostem.

Scavengers reaktivních kyslíkových druhů, jako je vitamín C, mohou hrát důležitou roli při minimalizaci cytokinové bouře a prevenci poškození tkání. Při tomto procesu může dojít k rychlému vyčerpání hladiny vitamínu C, pokud není doplněna (Gonzalez et al. 2020b; Miranda-Massari et al. 2020; Toro et al. 2021; Rs et al. 2022). Ústní příjem by měl začít až po intravenózní terapii, aby se udržely optimální fyziologické hladiny (Gonzalez, 2020a).

Reklama

Hořčík (Mg) je kofaktorem pro více než 300 metabolických enzymů, které regulují několik základních funkcí v centrálním nervovém systému, endokrinním systému a svalovém kosterním systému a dalších. Hořčík chybí asi u 50% populace ve Spojených státech (Reider, 2020). Suplementace tohoto minerálu byla prokázána jako prevence nebo léčba různých poruch nebo onemocnění souvisejících s dýchacím systémem (Tang et al., 2020). SARS-CoV-2 může vyvolat cytokinovou bouři, která vyčerpává ATP, jehož regenerace vyžaduje fosfát a Mg. Dostupná data ukazují, že hladiny fosfátu a Mg jsou vyčerpány u pacientů s COVID-19, přičemž fosfát vykazuje pozoruhodnou korelaci se závažností onemocnění (van Kempen, 2021). Bylo navrženo, že suplementace hořčíkem by mohla pomoci chránit před infekcí SARS-CoV-2, snižovat závažnost symptomů COVID-19 a usnadňovat zotavování po akutní fázi (Trapani, 2022).

Koenzym Q10 je tukem rozpustná látka v těle, která je důležitá pro tvorbu ATP a zprostředkování zánětlivých onemocnění. CoQ10 má klíčovou antiinflamatorní roli v těle jako lovče volných radikálů a bylo využíváno k léčbě různých zánětlivých onemocnění (Polymeropoulus, 2020). Suplementace CoQ10 byla také použita v několika modelech zánětlivých onemocnění spojených s agregací krevních destiček, fibrózou a chronickým zánětlivým onemocněním (Mantle et al., 2020). CoQ10 bylo úspěšně použito k redukci únavy a zlepšení výkonu jak u zdravých jedinců (Mizuno, 2007), tak u pacientů s chronickou únavou (Nicolson, 2004). Navíc prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie trvající 12 týdnů s 207 pacienty s myalgickým encefalomyelitidou/chronickou únavovou poruchou ukázala, že skupina, která byla doplněna o 200 mg CoQ10 a 20 mg redukovaného nikotinamidu adenin dinukleotidu (NADH), měla významné snížení kognitivní únavy a celkové zlepšení kvality života ve srovnání s placebem (Castro-Moreno, 2021). CoQ10 plní několik buněčných funkcí, které jsou potenciálně relevantní pro imunitní systém. CoQ10 hraje klíčovou roli v dodávání buněčné energie prostřednictvím své role v oxidační fosforylaci v mitochondriích. Odpověď imunitního systému vyžaduje intenzivní energetické nároky, a pro optimální fungování různých typů imunitních buněk je zapotřebí dostatečného zásobování CoQ10. Existují dvě formy CoQ10: ubiquinon (oxidovaná forma) a ubiquinol (redukována forma). Bylo prokázáno, že suplementace ubiquinolem může zlepšit únavu u juvenilní fibromyalgie (Miyamae, 2013).

Kyselina alfa-lipoová, známá také jako thiotická kyselina, je sírová sloučenina široce rozšířená ve všech lidských buňkách s důležitou oxidačně-redukční (redox) aktivitou, která přispívá k regeneraci vitaminu C a E a účastní se aerobní produkce energie (Podda, 1994). ALA má několik prospěšných účinků, jako je kontrola glukózy, kontrola nadměrných ROS a regenerace antioxidantů. Tyto účinky mohou pomoci snížit poškození buněk a tkání související s COVID-19. Narůstající důkazy naznačují, že infekce SARS-CoV-2 vede k více případům dysfunkce endotelu, včetně snížení dostupnosti oxidu dusnatého (NO), oxidativního stresu a poškození endotelu, což jsou považovány za základní mechanismy v patofyziologii COVID-19. Integrita endotelu je kritická pro udržení mikro- a makrovaskulárního zdraví detekcí patogenů/nebezpečných signálů a vylučováním vazaktivních molekul. Bylo prokázáno, že ALA zlepšuje funkci endotelu obnovením aktivity endoteliální oxidu dusnatého syntázy a snižováním oxidačního stresu. Zlepšením funkce mitochondrií může ALA pomoci udržet homeostázu tkání a zvýšením hladiny glutationu může nepřímo posílit imunitní systém (Rochette a Ghibu, 2021). Malá prospektivní randomizovaná kontrolovaná klinická studie hodnotila použití ALA u kriticky nemocných pacientů s COVID-19. Mortalita ve skupině s ALA byla mnohem nižší (37,5%) než ve skupině kontrolní (77,8%). Avšak kvůli malému počtu pacientů (n=17) nedosáhlo to statistické významnosti (Zhong, 2019).

L-karnitin (3-hydroxy-4-N-trimethyl-aminobutyrate) je živinou složenou z esenciálních aminokyselin lysinu a methioninu. L-karnitin je trimethylovaná aminokyselina a funguje jako kofaktor k převodu dlouhých volných mastných kyselin na acylkarnitin a jejich přepravě do mitochondriální matrice. Proto má ALC klíčovou roli v metabolismu mastných kyselin a jeho nedostatečnost způsobí pocity únavy, letargie a celkové únavy. Mnoho klinických studií ukázalo účinnost L-karnitinu při uvolňování únavy způsobené intenzivní léčbou rakoviny a roztroušené sklerózy (MS) a dalšími stavy (Vaziri-harami a Delkash, 2022). Důkazy z klinických studií ukazují, že poskytování mitochondriálních metabolických kofaktorů CoQ10, kyseliny lipoové a karnitinu pomocí suplementace může snížit hladiny několika zánětlivých biomarkerů (Ambrosi, 2016; Donnino, 2011; Soltani, 2020; Savica 2005). ALC může pomoci zmírnit únavu podporou produkce mitochondriální energie, interferencí se syntézou acetylcholinu v mozku a prostřednictvím antiinflamatorních (protizánětlivých) a antioxidačních mechanismů.

Důkazy naznačují, že snížená funkce mitochondrií způsobená ztrátou účinnosti v řetězci elektronů vlivem oxidace nastává během vyčerpávajících onemocnění. Terapie náhrady lipidů (LRT), podávaná jako nutriční doplněk fosfolipidů (fosfatidylcholin, fosfatidylserin, fosfatidylinositol, fosfatidyletanolamin) s antioxidanty, může předcházet oxidativnímu poškození membrán a LRT může být využita k obnovení mitochondriálních a dalších funkcí buněčných membrán prostřednictvím dodání nepoškozených náhradních lipidů do buněčných organel. Nedávné klinické studie s pacienty trpícími chronickou únavou ukázaly přínos LRT plus antioxidantů při obnově funkce elektronového transportu v mitochondriích a snížení středně až silně vyčerpávající únavy. LRT se zdá fungovat ochranou mitochondriálních a dalších buněčných membrán před oxidačním poškozením a také odstraňováním a nahrazováním poškozených lipidů (Nicolson a Ellithorpe, 2004).

Astaxanthin je červený pigment, související s karotenoidy přítomnými v některých řasách, s výraznými antioxidačními a imunomodulačními vlastnostmi. Konkrétně ASX podporuje regulaci drah cyklooxygenázy-2 (COX-2) a potlačení cytokinů (Ahmadi, 2021). Bylo prokázáno, že má ochranný účinek regulací prozápalových cytokinů interleukin beta (IL-1β), interleukin 6 a 8 (IL-6, IL-8), a tumor necrosis factor alpha (TNF-α). ASX byl prokázán v prevenci oxidačního poškození a snížení zhoršení zánětlivých reakcí regulací signálních proteinů a drah, jako je nukleární faktor kappa B (NF-ĸB), doména vázající nukleotidy, bohatá na leucin, obsahující rodinu pyrinu-3 (NLRP3), a Janus kinase/signal transducers and activators of transcription (JAK/STAT). Tyto důkazy poskytují důvod k zvážení přírodního astaxanthinu jako terapeutického činidla při infekci COVID-19 k redukci zánětu šířeného cytokinovou bouří (Talukdar et al.2020). Narůstající důkazy naznačují konkrétní souvislost mezi terapeutickými účinky astaxanthinu a jeho antiapoptotickými vlastnostmi, což je zvlášť zajímavé v souvislosti s COVID-19, vzhledem k známým poškozením způsobeným ROS-mediovanou apoptózou. Proto se astaxanthin jeví jako slibný prostředek k prevenci progrese poškození více orgánů (Fakhri Yosifova Aneva et al., 2019).

Vitamín E má potenciál být využíván k prevenci oxidačních poškození spojených s patogenezí SARS-CoV-2 kvůli jeho schopnosti neutralizovat volné radikály (Samad et al., 2021). Navíc některé studie naznačují, že vitamín E má antiagregační a antitrombotické účinky (González-Correa, 2005; Dowd, 1995), což by mohlo být užitečné vzhledem k tomu, že koagulopatie jsou běžnou komplikací u pacientů se závažným průběhem COVID-19. Kromě toho literární hodnocení 12 randomizovaných kontrolovaných studií (246 účastníků v intervenčních skupinách a 249 účastníků v kontrolních skupinách) zjistilo, že hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), zánětlivého biomarkeru, byly u pacientů užívajících vitamín E (α-tokoferol nebo γ-tokoferol) významně nižší; což podporuje názor, že vitamín E může mít protizánětlivé vlastnosti (Saboori, 2014).

N-Acetyl Cystein (NAC), předchůdce silného antioxidantu glutathionu, byl v klinické praxi používán k léčbě kriticky nemocných sepse a nedávno i u pacientů s COVID-19. V otevřené klinické studii trvající 36 týdnů, provedené u osmi starších dospělých a osmi mladých dospělých, byla podávána kombinace NAC s glycinem. Suplementace u starších dospělých pomohla napravit hladiny glutathionu v červených krvinkách, nedostatek glutathionu, oxidační stres a dysfunkci mitochondrií (Kumar et al., 2021). Na základě výsledků několika komplexních měření také suplementace NAC pomohla zlepšit zánět, endoteliální dysfunkci, rezistenci k inzulinu, genetické poškození, kognici, sílu, rychlost chůze a kapacitu cvičení (Kumar et al., 2021). S ohledem na antioxidanty, protizánětlivé a imunomodulační vlastnosti NAC může být potenciálně prospěšnou, bezpečnou a proveditelnou doplňkovou léčbou nebo možností prevence pro infekci SARS-Cov-2 (Shi a Puyo, 2020).

Glutathion je endogenní sloučenina vytvořená z aminokyselin glycine, cysteinu a kyseliny glutamové. Je produkován játry a účastní se mnoha procesů, včetně výroby proteinů, opravy tkání, metabolické detoxikace a také působí jako silný intracelulární antioxidant. Někteří výzkumníci naznačili, že GSH je špatně absorbován při perorálním podání, především kvůli působení střevní enzymu γ-glutamyl transpeptidasy (GGT), který aktivně degraduje GSH (Zhang, 2005). Nicméně intravenózní podání, liposomálně inkapsulovaný GSH a další formulace zvyšují jeho biodostupnost (Buonocore, 2016). Některé pozorování a výzkumné analýzy naznačují, že nedostatek glutathionu je možné vysvětlení některých morbidit a mortalit spojených s COVID-19 (Polonikov, 2020; Silvagno, 2020). S ohledem na tuto informaci bylo navrženo, že suplementace GSH může být prospěšná při COVID-19. GSH může zmírnit zánětlivou reakci specifickou pro SARS-CoV-2, závislou na jeho vazbě na receptor ACE-2, a zvýšené hladiny GSH mohou předcházet a potlačovat onemocnění (Guloyan et al., 2020).

Omega-3 jsou nenasycené mastné kyseliny (PUFA). Potravní zdroje zahrnují rybí oleje, řasy a fytoplankton a je také přítomen v některých rostlinách (např. rozšířený jedlý "plevel" - šrucha zelná). Omega-3 mastné kyseliny, zejména kyselina eikosapentaenová a dokosahexaenová, jsou známy svou integrací do bi-fosfolipidové vrstvy buněčných membrán, což vede k menší produkci prozánětlivých mediátorů. Omega-3 reguluje aktivaci imunitních buněk, zejména makrofágů, neutrofilů, T-buněk, B-buněk, dendritických buněk, přirozených zabijáků, žírných buněk, bazofilů a eosinofilů. Omega-3 mastné kyseliny regulují fluiditu membrán a sestavu lipidů membrán (Hathaway et al., 2020). Suplementární formy by měly být molekulárně destilovány.

Systemické proteolytické enzymy (SPE): 3x denně na lačný žaludek

Enzymy rozkládají molekuly bílkovin (polypeptidy) na kratší fragmenty (peptidy) a nakonec na jejich menší základní složky nazývané aminokyseliny. Enzymy jako lysozym, kataláza, bromelain a papain jsou známy svou funkcí jako imunomodulátory a působí proti oxidačnímu stresu (Rathi et al., 2021). SPE mohou být schopny rozkládat spike protein. SPE mohou vyvolat rozvinutí rekombinantních špičkových a obalových proteinů snížením disulfidových stabilizačních mostů (Akhter et al., 2021). V prospektivní randomizované kontrolní kohortové studii 429 pacientů s COVID-19 s alespoň jednou chronickou chorobou a středně vážnými až vážnými respiračními příznaky porovnávali výzkumníci běžnou péči versus doplnění QCB (quercetin, vitamin C, bromelain). Quercetin je bioflavonoid, který v in vitro aktivuje nebo inhibuje aktivity několika proteinů. Skupina s doplněním měla významně větší pokles C-reaktivního proteinu (CRP) a ferritinu a zároveň zvýšení počtu krevních destiček a lymfocytů (Önal et al., 2021). Další přehled 10 studií zjistil, že použití bromelainu bylo účinné při snižování bolesti, zánětu a tuhosti u pacientů s osteoartritidou (Brien, 2004). Další studie na skupině 116 dětí s sinusitidou ukázala, že ti, kteří užívali pouze bromelain, měli úlevu od příznaků rychleji než u jiných terapií používaných (Braun, 2005). Tyto studie dohromady naznačují, že jak quercetin s vlastnostmi SPE, tak bromelain mohou pomoci snížit zánět a příznaky spojené s COVID-19.

PEA je amid endogenní mastné kyseliny z rodiny N-acylethanolaminů s imunomodulačními, protizánětlivými, neuroprotektivními a analgetickými účinky (Noce et al., 2021). PEA je kanabimimetická sloučenina, která plní širokou škálu biologických funkcí pro potlačení chronické bolesti a zánětu (Gatti et al., 2012). Sekundární antifosfolipidový syndrom v důsledku infekce SARS-CoV-2 může nastat z cytokinové bouře, která vede k spotřebě fosfolipidů. V případové studii byl PEA úspěšně použit u 45leté ženy s COVID-19 s antifosfolipidovým syndromem (Roncati et al., 2021).

Specializovaní pro-resolvenční mediátoři (SPM): 500 mg, 3x denně

Specializovaní pro-resolvenční mediátoři jsou skupina endogenně produkovaných lipidových látek, které podporují řešení zánětu. Jsou tvořeni lipoxiny, resolviny, maresiny a protectiny a představují novou třídu bioaktivních lipidů, které vznikají enzymatickou oxygenací n3 a n-6 polynenasycených mastných kyselin (PUFA) po počátečních fázích zánětlivé kaskády. SPM mohou posílit pro-resolvenční osu zánětlivých procesů. To by mohlo také pomoci zlepšit chronický průběh spojený se zánětem srdce a plicní tkáně (Regidor et al., 2021). Mohou také regulovat infiltraci makrofágů, produkci cytokinů a stimulovat pro-resolvenční fenotypy makrofágů (Balta et al., 2021).

Souhrn bezpečnostních a dalších úvah

Seznam biologických modifikátorů odpovědi, které byly diskutovány v rámci tohoto protokolu (mikronutrienty, kofaktory, peptidy, mastné kyseliny a rostlinné látky), není vyčerpávající. Spíše tento protokol slouží jako praktický přehled několika biologických modifikátorů odpovědi a navrhuje jejich roli v praktickém řízení COVID-19. Existuje mnoho dalších faktorů, které by mohly přispět k uzdravení (například probiotika). Vysoké dávky intravenózního vitaminu C následované perorálním doplněním jsou velmi bezpečné a dobře snášené. Někteří lidé mají omezenou snášenlivost perorálních doplňků, obvykle související s oslabenou žaludeční nebo střevní sliznicí. Proto by mělo být doplňování upraveno v souladu s individuální snášenlivostí. Jelikož někteří lidé nemusí snášet doplňování všemi 14 doplňky uvedenými v tomto protokolu, je důležité plánovat strategii, která vyhovuje specifickým potřebám každého jednotlivého pacienta. Nejprve jsou perorální doplňky lépe snášeny, když se konzumují s jídlem, a vždy je lepší začít s menším počtem produktů, abychom zajistili snášenlivost, než přidáme další perorální produkty.

Přestože prvních pět doplňků (vitamin C, Mg, CoQ10, ALC, ALA a fosfolipidy) má různé fyziologické funkce a mechanismy účinku, všechny pracují na podpoře produkce buněčné energie. Další čtyři doplňky (ASX, vitamin E, NAC a GSH) také mají různorodé fyziologické účinky a sdílejí antioxidační vlastnosti. Poslední skupina (omega-3, proteolytické enzymy, PEA a SPM) sdílí protizánětlivé účinky.

Někteří pacienti s nedávným traumatem, po virové infekci SARS-Cov-2 nebo po vedlejších účincích očkování proti COVID mohou mít zvýšené hladiny D-dimeru, srážecích faktorů a zánětlivých markerů. Pacienti užívající antikoagulancia a/nebo s anamnézou srážecích poruch by měli být opatrní při užívání léků s antiagregačními účinky, jako je aspirin. Také si uvědomte, že alfa-tokoferol (vitamin E) a kyselina acetylsalicylová byly prokázány jako zvyšující krvácení z dásní (Liede, 1998). Směsné tokoferoly však tento účinek nevykazují. Omega-3 má inhibiční účinky na funkci destiček a někteří lékaři se obávají možného rizika krvácení.

Laboratorní testování může být velmi užitečné při navádění a zaměření doplňkové léčby na konkrétní nedostatky. Některé z těchto laboratorních testů mohou zahrnovat měření zánětlivých markerů, hladin živin v séru, markerů funkce mitochondrií a srážecích markerů mezi dalšími. V budoucnu by metabolomika nebo komplexní metabolický profil mohly poskytnout důležité poznatky o vzorcích metabolitů souvisejících s biochemickými dysfunkcemi, které nás zajímají.

Existují i další intervence, které mohou zlepšit výsledky, ale vyžadují specializovaný lékařský dohled. Mezi ně patří hyperbarická oxygenoterapie (HBOT), fotobiomodulace (PBM), terapie nízkým úrovně laserového záření (LLLT), exosomy a mezenchymální kmenové buňky (MSC).

Závěr

Fáze postakutního zotavení po COVID-19 se předpokládá, že je provázena oxidačním stresem, zánětem a dysfunkcí mitochondrií, která způsobuje fyzickou a psychickou únavu. Klinické projevy syndromu chronické únavy a klinické projevy podobné fibromyalgii po COVID mohou být velmi obtížné léčit; nicméně mohou být účinně léčeny při použití vhodného terapeutického protokolu. Tento protokol by měl spočívat v kombinaci synergických živin a kofaktorů, které jsou známy svým působením, které zmírňuje oxidační, zánětlivé a energetické problémy, které jsou běžné při infekci COVID-19. Navržený protokol by měl pozitivně ovlivnit snížení chronické únavy a dalších přetrvávajících symptomů dlouhodobého post-COVID.

Reklama

Komentáře

Default User Image
Tomáš (Út, 5. 12. 2023 - 09:12)

Já užíval při kovidu 6 g vitamínu C, omega- 3 kyseliny 1000 3x denně, NAC 400 2x denně, vitamín D3 3000 UI a propolis a musím říct, že jsem tím prošel lehce a bez následků.

Default User Image
Marie (Út, 5. 12. 2023 - 18:12)

co je vhodné po covidu na problémy s pamětí?

Aby nějaká látka mohla ovlivnit fungování mozku, měla by dokázat projít hematoencefalickou bariérou (mezi krví a mozkem) nebo zvýšit prokrvení mozku. Z výše uvedených látek dokáží bariéru překonat omega -3 mastné kyseliny, které mohou mírnit zánět v mozku, dále pak částečně prochází i silný antioxidant astaxanthin. Prokrvení mozku zlepšuje ginkgo biloba - jinan dvoulaločný.  Velmi nadějnou látkou, která byla zkoumána u neurodegenerativních onemocnění včetně neuro-Covidu 19 (poškození mozku a nervů po covidu)  je laktoferin - viz. článek https://zdravi.doktorka.cz/mentalni-zdravi-laktoferin-pro-ochranu-mozku-nervu

Reklama