První česká neuroprotéza navracející sluch oslavila letos 30 let

28.12.2017 00:01
Zdraví

Na počátku medicínského objevu, který jen v České republice zachránil sluch tisícovce pacientů, byla láska. Když tříměsíční dcera technika tehdejší Československé akademie věd Jana Hrubého přišla o sluch, otec pro ni společně s lékaři kliniky ORL 1. LF UK vyvinul vlastní kochleární implantát. Letos uběhlo od jeho implantace v ČR již třicet let.

Historie současné Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole začala již před 125 lety, kdy se z čistě německé kliniky ORL vymezilo malé pracoviště profesora Emiliána Kaufmana. V roce 1892 tak vznikla tehdejší Česká otiatrická klinika, pro niž byla ve Všeobecné nemocnici vyčleněna jedna vyšetřovna a 10 lůžek. „Jaké operace se tehdy prováděly, dnes už přesně nevíme. Ale klinika se úplně původně jmenovala Otiatrická - tedy první, co se v rámci ORL osamostatnilo od chirurgie, byla operativa ucha. Zřejmě šlo především o myringoplastiky, tedy obnovení funkce bubínku,“ říká současný přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Když se před 20 lety z Karlova náměstí klinika přestěhovala do nové budovy Fakultní nemocnice v Motole, šlo o velký zlom. Kapacita pracoviště se zdvojnásobila a nárůstem počtu provedených operací významně zvýšila i kvalitu péče. „Rozšířily se operační onkochirurgické techniky, zavedl se například koncept blokových krčních disekcí či rekonstrukční techniky. Byla zahájena chirurgie baze lební - klinika dnes provádí nejvíce operací vestibulárních schwannomů v ČR, chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek (až 700 operací ročně), lékaři rozšířili operativu slinných žláz. Klinika jako první v ČR provedla endoskopické operace paranazálních dutin a zavedla endoskopický přístup do chirurgie baze lební,“ vysvětluje prof. Plzák.  ??Dalšího významného prvenství dosáhla klinika ORL v roce 1987. Letos je to třicet let, co tehdejšího přednostu prof. MUDr. Jana Betku, DrSc., a asistenta MUDr. Jaroslava Valvodu, CSc., oslovil otec tříměsíční dcerky, která po meningitidě přišla o sluch. Byl to technik tehdejší Československé akademie věd doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc., a věděl, že ve světě existuje možnost návratu sluchu pomocí kochleární implantace. Proběhla již v roce 1961, bohužel ale v USA a za komunistického režimu nebylo možné odtud kochleární implantát přivézt. A tak Jaroslav Hrubý vyvinul první českou originální neuroprotézu - kochleární implantát - spolu s lékaři, a ti jej v roce 1987 voperovali prvnímu českému pacientovi. Dcera pana Hrubého kochleární implantát nakonec paradoxně nedostala. V době, kdy jí mohl pomoci, nebyl ještě k dispozici.


Jak vlastně implantát způsobí, že člověk slyší?

Do vnitřního ucha v hlemýždi, kde jsou uloženy smyslové buňky, je zaveden elektrodový svazek (drátek), který elektrickým stimulem buňky povzbudí, aby sluchovým nervem přenesly informaci do mozkové kůry. Jak ale například dítě, které nikdy neslyšelo řeč, dokáže shluku zvuků porozumět a naučí se i bez odezírání mluvit? Odpovědí je mozek a jeho plasticita. ?

„Nedávná konference přinesla zajímavou výpověď pacienta, který po meningitidě naráz ohluchl a po kochleární implantaci znovu začal slyšet. Kochleární implantát nikdy nedosáhne dokonalosti lidského ucha. Když se jeho implantát zapnul, pacient vnímal zvuky, které nebyly podobné ničemu, co kdy dřív slyšel. Během několika dní ale začal rozumět mluveným zvukům, protože mozková kůra si začala zvuky překládat tak, aby v mozku člověku vzniklo nové schéma, které zvuky přeloží do řeči. Pacient nyní svůj sluch hodnotí tak, že slyší, jako slyšel před jeho ztrátou,“ popsal prof. Plzák schopnosti mozku najít člověku novou cestu k řeči. Jak sám dodává, i po dvaceti letech, co se chirurgii hlavy a krku věnuje, ho stále udivuje, jak mozek funguje.  


Ztráta sluchu je, například v rámci hodnocení invalidity, významnější než ztráta zraku. Plně neslyšící člověk je komunikačně vyřazen ze společnosti, nemá kontrolu, nemůže sám mluvit. Lékaři se setkávají s případy, kdy je náhlá ztráta sluchu pro pacienty tak strašná, že uvažují o sebevraždě. Kochleární implantace je přitom účinným řešením, díky němuž dnes v ČR slyší tisíc pacientů včetně dětí, kterým se začaly přístroje voperovávat v roce 1993. ??Jak ale odborníci říkají, počet hluchých pacientů, kterým implantace vrátí sluch, by mohl být dvojnásobný. „Odhadujeme to podle Německa. Poměr počtu obyvatel a tamních zaimplantovaných je oproti ČR dvojnásobný. Jediný důvod, proč tomu tak není i u nás, je ve vyhledání pacientů. Vedeme třicetiletý informační boj. Odborná i laická veřejnost by měla vědět, že pokud už pacientovi nepomáhá sluchadlo, měl by být odeslán ke konzultaci do implantačních center a léčen kochleární implantací,“ podotýká Jan Plzák.

?Lékaři také usilují o to, aby byl v ČR legislativně ukotven a centrálně organizován screening sluchu novorozenců. U dětí je žádoucí a v současné době jej iniciuje Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Vyšetření otoakustických emisí, tedy funkcí vnitřního ucha, které může provést vyškolená pediatrická sestra novorozeneckého oddělení, by léčbu dětí s poruchou či ztrátou sluchu urychlilo a zlepšilo.


O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult - navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV - evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny - a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

Související články

Nové technologie ulehčují život postiženým

11.12.2017 09:01

Vyšetření sluchu u novorozence

31.10.2017 08:01

Jak pečovat o zvířata na Silvestra

27.12.2016 00:01

Co má zahrnovat pravidelná preventivní prohlídka

25.10.2016 00:01

Nový sluchový implantát umožní akustickou stimulaci sluchu i při těžké sluchové ztrátě

9.2.2016 00:01

Po kouření se hluchne

29.7.2014 00:01

Nepříznivý vliv hluku na zdraví

18.6.2014 00:01

Na jaké pracovní pomůcky mají zaměstnanci nárok

11.4.2013 00:01

Vzácná onemocnění

29.2.2012 00:01

Uzdravující zvuk ticha

10.2.2012 00:01

Tinnitus: Ušní šelesty

16.12.2011 00:01

Opoždění ve vývoji řeči

16.9.2011 00:00

Zákeřná meningitida může obrátit život naruby

8.2.2011 15:40

Paměť a smysly

14.1.2011 00:00

Jak komunikovat s člověkem se sluchovým postižením

10.11.2010 00:00

Zánět uší

22.9.2010 00:00

Přístup k člověku postiženému hluchoslepotou jako k partnerovi v komunikaci

27.8.2010 00:00

Pornografie pro slepé a hluché

18.6.2008 00:00

Nedoslýchaví pacienti přestávají nejprve rozumět slyšenému

4.6.2008 00:00

Špunty do uší by se mohly stát v hudebních klubech hitem

16.4.2008 00:00

Nové ušní implantáty jsou nadějí pro neslyšící

18.6.2007 00:00

Vliv alkoholu na vývoj plodu

14.5.2007 00:00

Kochleární implantát pomáhá neslyšícím dětem rozvinout řeč

8.2.2007 00:00

Meningokok ohrožuje více děti kuřáků

3.1.2007 00:00

Dětská mozková obrna

7.7.2006 00:00

Co nabízí raná péče rodičům dětí s postižením?

30.5.2006 00:00

Neslyšícím pomáhají kochleární implantáty

22.9.2005 00:00

MP3-přehrávače vážně ohrožují sluch

20.9.2005 00:00

Neslyšící ženy mohou rodit v porodnici, kde umí znakovou řeč

10.12.2004 00:00

Střediska rané péče slouží nevidomým dětem i jejich rodičům

8.6.2004 00:00

8. duben - Den boje proti hluku

8.4.2004 00:00

Kartičky pro neslyšící

16.12.2003 00:00

Šelesty v uších - tinnitus

9.12.2003 00:00

Ticho

28.5.2003 00:00

O uších, očích a mozku

22.3.2002 00:00

Ginkgo biloba - jinan dvojlaločnatý

13.3.2002 00:00

Hluk , znečištěné ovzduší a jedovaté látky v potravinách

24.4.2001 00:00

Přidat komentář

 
* *